Proces recenzji

Kwalifikacja do recenzji przez redakcję ze względu na przyjęte kryteria: objętość nie większa niż 40 tys. znaków (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest odstępstwo od tych reguł); słowa kluczowe po polsku i po angielsku (7); abstrakt poprzedzający tekst w języku polskim (15 wersów) wraz z afiliacją (uniwersytet, wydział, instytut lub katedra oraz adres elektroniczny), zwięzłą notką biobibliograficzną o autorze.

Do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów polskich i/lub zagranicznych spoza redakcji, spoza ośrodka wydającego publikację oraz spoza ośrodka, z którego pochodzi autor.

Recenzje realizują model double-blind review process, czyli są anonimowe, recenzenci i autorzy nie znają swoich nazwisk. Podczas całego procesu zarówno recenzent, jak i autor pozostają anonimowi. Redakcja zapewnia przygotowanie artykułu w taki sposób, że nie zostaje bezpośrednio ani pośrednio ujawniona tożsamość autorów. Anonimowość autora zapobiega wszelkim ewentualnym uprzedzeniom Recenzenta, a artykuły pisane przez renomowanych autorów rozpatrywane są na podstawie treści ich prac, a nie ich reputacji.

Przed wysłaniem artykułu do recenzenta zostają usunięte wszelkie informacje o autorze, takie jak nazwisko, afiliacja, także wszelkie sugestie mogące wskazywać na tożsamość autora znajdujące się w artykule.

Artykuły są identyfikowane za pomocą nadanego im przez redakcję numeru.

W przypadku gdy jeden z redaktorów jest autorem artykułu, jego rolę przejmuje inny redaktor (zastępczyni redaktor naczelnej bądź redaktor tematyczny).

Recenzenci zatwierdzani są przez Radę Wydawniczą Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego.

Recenzenci proszeni są o pisemne, anonimowe komentarze na formularzu recenzji. Recenzja zawiera wyraźną konkluzję, stwierdzającą, czy przyjmuje się tekst bez poprawek, z poprawkami bądź odrzuca się go całkowicie.

Ostateczną decyzję w sprawie druku lub odrzucenia artykułu podejmuje redaktor naczelna po konsultacji z pozostałymi członkami redakcji, w tym z zastępczynią redaktor naczelnej, oraz z przewodniczącym rady naukowej. Autor, wyrażając zgodę na druk tekstu w „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”, godzi się jednocześnie na publikację w wersji elektronicznej on-line.

Redaktor przekazuje anonimowe recenzje autorowi z decyzją, czy artykuł został bezwarunkowo zaakceptowany do publikacji, zaakceptowany, ale wymaga pewnych poprawek lub czy został odrzucony. Autor powinien się ustosunkować do recenzji na piśmie, w stosownym oświadczeniu, do pobrania na stronie ZTIPDJP, oraz wprowadzić poprawki, które zatwierdza przyjmujący artykuł redaktor.

Autor wraz z ostateczną wersją artykułu odsyła na adres sekretarza pisma wypełnione oświadczenia (oświadczenie autora: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991).

Redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów na stronie internetowej pisma.

Formularz recenzji PL