Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Artykuły przyjmowane są do 15 stycznia roku, w którym ma się ukazać kolejny numer czasopisma.
Redakcja przyjmuje tylko teksty, które nie były do tej pory publikowane ani w całości, ani w części.
Redakcja pisma nie zwraca materiałów niezamówionych.
Zgłoszenie artykułu do czasopisma jest jednoznaczne z przekazaniem wydawcy praw do opublikowania pracy w wersji papierowej i elektronicznej.
Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z wytycznymi edytorskimi dla czasopisma „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”.
Nieprzestrzeganie tych wytycznych może spowodować odrzucenie artykułu.

  

Przygotowanie tekstu do druku

Teksty powinny być napisane w programie Word w formacie *doc. lub *docx, czcionką Times New Roman, wielkość czcionki 12 pkt., interlinia 1,5, marginesy standardowe 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy). Przypisy, motto, pisane czcionką 10 pkt., interlinia 1,0. Streszczenia, słowa klucze – czcionką 11 pkt., interlinia 1,5. Tytuł, śródtytuły i nagłówek Bibliografia należy zapisać czcionką 14, interlinia 1,5.

W lewym górnym rogu artykułu należy podać imię i nazwisko Autora oraz afiliację.

Pod tytułem (po interlinii 1,5) należy umieścić streszczenie w języku polskim i angielskim (maksymalnie 15 linijek) oraz słowa klucze w języku polskim i angielskim (maksymalnie 7 słów). Słowa Streszczenie oraz Słowa klucze zapisujemy drukiem rozstrzelonym co 1 pkt. Po słowach Streszczenie oraz Słowa klucze trzeba postawić dwukropek. Należy zachować odstęp od tekstu artykułu – interlinia 1,5.

Śródtytuły oddzielamy od tekstu zasadniczego interliniami 1,5. Tytuł i śródtytuły wyśrodkowujemy. Do tytułu nie należy wprowadzać numeru przypisu. Zamiast numeru należy zastosować gwiazdkę*.

Na końcu artykułu należy zamieścić bibliografię. W bibliografii zamieszczamy wszystkie źródła, na które powołujemy się w treści artykułu. Oddzielnie podajemy publikacje drukowane, oddzielnie źródła internetowe. Poszczególne pozycje bibliograficzne porządkujemy alfabetycznie. Stosujemy taki sam sposób zapisu jak w przypisach. Pierwszy wers każdej pozycji bibliograficznej zapisujemy od początku linii, kolejne – z wcięciem 1, 25.

W tekście artykułu tytuły książek, artykułów, rozdziałów, filmów, programów telewizyjnych, gier komputerowych, obrazów należy zapisywać kursywą.

Cytaty trzeba pisać pismem prostym i ujmować je w cudzysłów. Cytat w cytacie należy oznaczać »…«.

Cytaty dłuższe niż trzy wersety należy wyodrębnić w bloku (zapis bez cudzysłowu), czcionka rozmiar 12 pkt., interlinia 1,5, wcięcie 1,5 cm przy każdym wersie.

W tekście nie należy używać podkreśleń. Fragment cytatu, który chcemy wyróżnić, zapisujemy drukiem rozstrzelonym co 1 pkt., po wyróżnionym fragmencie stosujemy oznaczenie [podkr. – X.X.].

Jeśli w tekście znalazły się wyliczenia oznaczone cyframi lub myślnikami, to nie należy ich dodatkowo wyodrębniać wcięciem. Każdy punkt wyliczenia

Materiały ilustrujące, jak tabele, diagramy, wykresy powinny być zostać ponumerowane i mieć nadane tytuły, a Autorzy powinni odnosić się w tekście do ich numerów. Tytuły tabel należy umieszczać nad nimi, a tytuły diagramów, wykresów, a także zdjęć, reprodukcji itp. należy umieszczać pod tymi materiałami ilustrującymi.

Artykułowi recenzyjnemu nadajemy tytuł. Imię i nazwisko autora(ów) recenzowanej pozycji oraz jej tytuł, miejsce i rok wydania, a także ilość stron podajemy w pierwszym przypisie.

Na końcu artykułu zamieszczamy w układzie alfabetycznym indeks osobowy. Powinny się w nim znaleźć nazwiska i pełne imiona autorów tekstów, na które się powołujemy, ilustratorów, tłumaczy, także osób przywoływanych w tekście zasadniczym bądź w przypisach oraz postaci historycznych. W zapisie nazwisk i imion nie stosujemy druku rozstrzelonego. W indeksie osobowym nie należy podawać nazwisk i imion, imion, przydomków, przezwisk itp. bohaterów literackich.

Do artykułu należy dołączyć krótką notkę o Autorze oraz podać adres e-mailowy.

Opracowanie przypisów bibliograficznych
Przypisy należy umieszczać na dole strony, numerując je cyframi arabskimi. Pierwszą linijkę przypisu należy zaznaczyć wcięciem 1,25 cm. W tekście artykułu cyfra przypisu powinna być umieszczona przed znakiem przestankowym, tj. przecinkiem lub kropką.


Wzory przypisów


Książka
A. Seretny, E. Lipińska: ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków 2005, s. 77.

Artykuł w publikacji zbiorowej
H. Wiśniewska: Bogactwo/ubóstwo słownika jako przejaw stereotypowego myślenia o sprawności językowej ucznia. W: W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej. Red. H. Synowiec. Katowice 2002, s. 132–141.

Tekst zamieszczony w publikacji tej samej autorki
M. Janion: Nie wiem. W: Eadem: Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji. Warszawa 2001, s. 397.

Tekst zamieszczony w publikacji tego samego autora
H. Grynberg: Holocaust w literaturze polskiej. W: Idem: Prawda nieartystyczna. Warszawa 1994, s. 160.

Publikacja tłumaczona
R. Dirven, G. Radden: Kognitywne podstawy języka: język i myśl. Tłum. E. Tabakowska. W: Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Red. E. Tabakowska. Kraków 2001, s. 15–44.

Uwaga: Podając informację o tłumaczu (tłumaczach), należy stosować tylko skrót Tłum.

Artykuł w wydawnictwie ciągłym
E. Dutka: Pytania o duszę. Dialog z tradycją literacką na lekcjach języka polskiego w liceum jako przybliżanie współczesności. „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego”. Red. H. Synowiec. T. 23. Katowice 2014, s. 17–34.

Artykuł w czasopiśmie
Z.J. Nowak: Problemy twórczości Gustawa Morcinka. „Zaranie Śląskie” 1974, nr 4, s. 231.

Tekst ze strony internetowej
Podstawa programowa z komentarzami. T. 2: Język polski w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, s. 30. http://men.gov.pl/images/ksztalcenie_kadra/podstawa/2b.pdf [data dostępu: 1.04.2015].

Powtórzenie źródła – następujące po sobie przypisy
R. Lagercrantz, E. Eriksson: Kiedy ostatnio byłam szczęśliwa. Tłum. M. Dybula. Poznań 2014, s. 30.
Ibidem.

Powtórzenie źródła – przypisy nie następują po sobie
A. Kwak: Rodzina w dobie przemian. Małżeństwo i kohabitacja. Warszawa 2005, s. 8–9.
F. Nilsson, M. Nilsson Thore: Prezent dla Cebulki. Tłum. A. Stróżyk. Poznań 2014.
A. Kwak: Rodzina w dobie przemian…, s. 15.

Dodatkowe uwagi

Jeśli autor cytowanej pracy posługuje się dwoma imionami, zapis inicjałów przybiera postać np. J.A. Kowalski. Zgodnie z zasadami polskiej normy edytorskiej pomiędzy inicjałami nie powinna znajdować się spacja. Ta sama zasada dotyczy zapisu imion pisanych z łącznikiem, np. H.-G. Gadamer.
Jeśli autorów lub tłumaczy jest więcej, podajemy tylko czterech pierwszych, a po ich inicjałach imion i nazwiskach wprowadzamy oznaczenie: i in.
Jeśli w cytowanej pozycji nie ma wszystkich informacji bibliograficznych stosujemy – w zależności od potrzeb – następujące oznaczenia: b.r. (= bez roku wydania, brak roku); b.m. (= bez miejsca wydania); b.a. (= bez autora).
Wszystkie nazwiska występujące w adresach bibliograficznych należy konsekwentnie zapisywać drukiem rozstrzelonym.