Punktacja MEiN:

.

ISSN: 0000-0000 (Online) DOI: 10.31261/PPWI

         Metadata from Crossref logo          Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

Ciągły rozwój nowych technologii, w tym zwłaszcza Internetu i środowiska cyfrowego (wirtualnej rzeczywistości, metawersum), stwarza szereg problemów teoretycznych i praktycznych związanych ze sprzecznymi interesami podmiotów działających w tych obszarach. Dotyczy to zarówno dostawców treści (twórców) i osób korzystających z dostępnych dóbr (użytkowników), jak i podmiotów pośredniczących w wymianie danych (np. platform streamingowych). Obowiązujące przepisy prawa często nie odpowiadają jednoznacznie na pytanie komu oraz jakie uprawnienia przysługują w stosunku do współczesnych dóbr cyfrowych. Wątpliwości nie tylko natury prawnej, ale i aksjologicznej budzą przykładowo takie zagadnienia jak: ochrona wytworów sztucznej inteligencji, prawa użytkowników do wirtualnych przedmiotów dostępnych w grach online, odpowiedzialność administratora serwera z tytułu naruszenia praw wyłącznych przez podmioty trzecie (internautów korzystających z danej platformy).

Postępujący rozwój technologiczny, szczególnie w obszarach biotechnologii i masowej produkcji, generuje również nowe wyzwania dla obecnych uregulowań prawa własności przemysłowej. W niektórych przypadkach konieczne jest dostosowanie prawa do ewoluujących form innowacji, aby skutecznie kształtować i chronić prawa własności intelektualnej. Postęp w dziedzinie inżynierii genetycznej wywołuje dyskusję w zakresie dopuszczalności patentowania organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) oraz genów. W kontekście pandemii COVID-19 pojawiają się natomiast pytania o dostęp do wynalazków medycznych, szczególnie związanych z leczeniem lub zapobieganiem chorobom zakaźnym.

Ponadto, postępujące procesy ujednolicania metod wytwórczych i konsolidacji produkcji generują problemy z podrabianiem unikatowych produktów tradycyjnych, będących nośnikiem tożsamości i dziedzictwa kulturowego państw Europy. Coraz częściej zwraca się uwagę właśnie na konieczność należytej ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego, w tym dzieł sztuki ludowej oraz wiedzy tradycyjnej. Dobra te zagrożone są bowiem współcześnie nieograniczoną komercjalizacją oraz zjawiskiem tzw. przywłaszczeń kulturowych, prowadzącym do przekłamań i zatarcia tożsamości kulturowej poszczególnych grup społecznych, etnicznych lub kulturowych.

Jednym z podstawowych zadań prawa własności intelektualnej jest zapewnienie równowagi pomiędzy spornymi interesami twórców oraz użytkowników (podmiotów korzystających z wytworzonych dóbr). Misją czasopisma „Przegląd Prawa Własności Intelektualnej” jest stworzenie przestrzeni dla poszukiwania takich rozwiązań prawnych, które zapewnią wspomnianą równowagę w sposób aksjologicznie uzasadniony. Celem czasopisma jest inicjowanie dyskusji naukowej i w rezultacie publikowanie artykułów, które wskażą propozycję rozwiązań konkretnych problemów praktycznych lub zaproponują teoretyczne podstawy odpowiednich regulacji prawnych – tam, gdzie interwencja prawodawcy jest niezbędna.

„Przegląd Prawa Własności Intelektualnej” jest jednym z niewielu periodyków w Polsce poświęconych wyłącznie zagadnieniom ochrony szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. W czasopiśmie publikowane są artykuły związane z jednym z trzech obszarów badawczych, tj. z:

 1. prawem autorskim,

 2. prawem własności przemysłowej,

 3. oraz prawem nowych technologii.

Czasopismo ma charakter wyspecjalizowany – skierowane jest do ekspertów z wymienionych wyżej dziedzin – zarówno naukowców, jak i praktyków (adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, sędziów). W szczególności Redakcja przyjmuje opracowania dotyczące następującej problematyki:

 1. przedmiotu i środków ochrony oraz treści praw autorskich,

 2. praw pokrewnych,

 3. przedmiotu i środków ochrony oraz treści praw własności przemysłowej,

 4. sztucznej inteligencji, treści cyfrowych, wirtualnej rzeczywistości,

 5. prawa reklamy,

 6. ochrony konkurencji (know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa),

 7. ochrony folkloru, wiedzy tradycyjnej i niematerialnego dziedzictwa kulturowego,

 8. prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego w zakresie, w jakim dotyczą one ochrony dóbr niematerialnych.

Czasopismo publikuje artykuły w języku polskim lub angielskim. Wszystkie opracowania ukazujące się w „Przeglądzie Prawa Własności Intelektualnej” dostępne są w otwartym dostępie (zgodnie z definicją przyjętą przez Directory of Open Access Journals). Dostęp do publikacji elektronicznych o treści naukowej i edukacyjnej czasopiśmie jest otwarty, darmowy, powszechny, trwały i szybki. Każdy użytkownik Internetu ma prawo czytać, kopiować, drukować, udostępniać, indeksować, cytować i przeszukiwać zasoby dostępne w ramach otwartego dostępu, w tym pełne teksty artykułów. Użytkownik korzysta z tych zasobów bez żadnych ograniczeń finansowych, prawnych lub technicznych, zachowując jednak prawa autorskie twórcy i Wydawnictwa.

Redakcja „Przeglądu Prawa Własności Intelektualnej” stosuje procedury antyplagiatowe i antyduplikacyjne oraz standardy dotyczące unikania konfliktów interesów. Redakcja dba o przestrzeganie zasad etycznych oraz zasad rzetelności naukowej. Stosowane zasady publikacyjne są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE). Czasopismo stosuje Zasady Przejrzystości i Najlepsze Praktyki Wydawnicze (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

„Przegląd Prawa Własności Intelektualnej” ukazuje się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i jest kierowany przez redaktorów naukowych (wymienionych w zakładce ZESPÓŁ REDAKCYJNY). Redakcję wspomagają zespoły redakcyjne Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Wszystkie prace publikowane są na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”, którą autorzy przekazują Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego z chwilą publikacji (składając stosowne oświadczenie). Licencja udzielana Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego ma charakter niewyłączny, autorzy zachowują więc pełne prawa autorskie i publikacyjne bez ograniczeń. Czasopismo nie ogranicza autorom możliwości złożenia swych prac do repozytoriów instytucjonalnych lub innych (dotyczy to wszystkich wersji tekstu: złożonej do „Przeglądu Prawa Własności Intelektualnej”, zaakceptowanej oraz opublikowanej).

Za publikację prac w czasopiśmie nie są pobierane żadne opłaty. Opłaty nie są pobierane również za procedury recenzenckie i redakcyjne. Koszty redakcji, recenzji i publikacji artykułów w czasopiśmie ponosi Uniwersytet Śląski z własnych środków.