Przegląd Rusycystyczny / Русское обозрение / Russian Studies Review

„Przegląd Rusycystyczny” powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego i wydawany jest od 1967 roku. Drukujemy w naszym piśmie w języku polskim, rosyjskim lub angielskim studia, rozprawy, polemiki, omówienia, recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Rosji. Główne dziedziny naszych zainteresowań to literaturoznawstwo, językoznawstwo i metodyka nauczania literatury i języka rosyjskiego, ale sporo miejsca poświęcamy też filozofii, historii idei, kulturoznawstwu czy historii.

Pismo adresowane jest do specjalistów, głównie akademickich rusycystów oraz studentów rusycystyki czy rosjoznawstwa. Czasopismo od wielu lat jest listowane na European Research Index in Humanities z kategorią C. Aktualnie publikacja w naszym piśmie upoważnia autorów  do naliczania za publikację 11 punktów w sprawozdaniach naukowych.

Przesyłając swoje prace do naszego kwartalnika, PT Autorzy wyrażają zgodę na ich udostępnianie w postaci elektronicznej oraz na opublikowanie ich afiliacji i adresu poczty elektronicznej (są one uwidocznione w nagłówku streszczenia każdego artykułu i recenzji). 

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych materiałów. 

Standard merytoryczny naszego pisma gwarantowany jest przez Komitet Redakcyjny, w skład krórego wchodzą wybitni specjaliści z ośrodków akademickich w Polsce i za granicą.


„Przegląd Rusycystyczny” был образован Польским обществом русистов в 1967 годуВ нашем журнале печатаются по-польски, по-русски или по-английски статьи, полемики, обзоры и рецензии из области русистики. Главная область интересов журнала — это литературоведение, языкознание и методика обучения русскому языку. Помещаем тоже работы из области культуроведения, философии, истории идей, международных отношений. Приглашаем на страницы нашего журнала также компаративистов, интересующихся Россией.

Журнал адрессуется специалистам, в главной мере научным сотрудникам и студентам русской филологии.

PrzegląRusycystyczny” листуется в European Research Index in the Humanities (категория C).

Присылая нам свои работы, авторы дают согласие на доступ к ним средствами электорнной коммуникации, а также на публикацию адресса их электронной почты и информации o месте их работы.

Редакция имет право редактировать и сокращать присланные материалы.

Стандарт журнала гарантируют коллективы видных специалистов из Польши и зарубежных научных центров.


 

„Przegląd Rusycystyczny” (“Russian Review”) is as a quarterly journal published under the auspices of the Polskie Towarzystwo Rusycystyczne (Polish Association of Russian Studies) and has been in circulation since 1967. The journal publishes studies, treatises, discussions, reviews and reports in the area of Russian Studies.

Submissions are accepted in Polish, Russian and English languages.

The journal’s main areas of our interest include literary studies, linguistics and the methodology of teaching Russian literature and language. It also pays attention to philosophy, history of ideas, cultural studies and history. 

The journal is aimed at specialists, scholars and students of Russian Studies and has been indexed in the European Research Index in Humanities. It is recognized as category B journal in the Polish government listings, which entitles authors to claim 11 points in academic reports for publishing in “Przegląd”.

By submitting texts to our quarterly, authors give permission to the Editorial Board to make them available in electronic form as well as to publish their affiliations and e-mail addresses (both are placed in the summary header of every article and review).

The Editorial Board reserves the right to edit and abbreviate the received materials.

An outstanding group of expert scholars from Polish and foreign academic centers support and act as reviewers for the quarterly in order to ensure its continuing high standard.