O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Drukujemy w naszym piśmie w języku polskim, rosyjskim lub angielskim studia, rozprawy, polemiki, omówienia, recenzje i sprawozdania z zakresu szeroko pojętej wiedzy o Rosji. Główne dziedziny naszych zainteresowań to literaturoznawstwo, Czasopismo poświęcone jest problemom literaturoznawczym oraz językoznawczym i metodyce nauczania literatury i języka rosyjskiego, ale sporo miejsca poświęcamy też filozofii, historii idei, kulturoznawstwu czy historii. Drukujemy także prace komparatystyczne związane z Rosją.

„Przegląd Rusycystyczny (“Russian Studies Review”) is as a quarterly journal published under the auspices of the Polskie Towarzystwo Rusycystyczne (Polish Association of Russian Studies) and has been in circulation since 1967. The journal publishes studies, treatises, discussions, reviews and reports in the area of Russian Studies. Submissions are accepted in Polish, Russian and English languages.

The journal’s main areas of our interest include literary studies, linguistics and the methodology of teaching Russian literature and language. It also pays attention to philosophy, history of ideas, cultural studies and history. 

Pismo adresowane jest do specjalistów, głównie akademickich rusycystów oraz studentów rusycystyki czy rosjoznawstwa.

The journal is aimed at specialists, scholars and students of Russian Studies and has been indexed in the European Research Index in Humanities. It is recognized as category C journal in the Polish government listings, which entitles authors to claim 11 points in academic reports for publishing in “Przegląd”.

Czasopismo od wielu lat jest listowane na European Research Index in Humanities z kategorią C. Zgodnie z decyzją MNiSzW za publikację w „Przeglądzie” nalicza się 20 punktów w sprawozdaniach naukowych.

Przesyłając swoje prace do naszego kwartalnika, PT Autorzy wyrażają zgodę na ich udostępnianie w postaci elektronicznej oraz zezwalają na ujawnienie afiliacji i adresów poczty elektronicznej. 

By submitting texts to our quarterly, authors give permission to the Editorial Board to make them available in electronic form as well as to publish their affiliations and e-mail addresses (both are placed in the summary header of every article and review).

Redakcja zastrzega sobie prawo redagowania i skracania nadesłanych materiałów. 

The Editorial Board reserves the right to edit and abbreviate the received materials.

Pismo redagowane jest przy udziale następujących gremiów kolegialnych:

An outstanding group of expert scholars from Polish and foreign academic centers support and act as reviewers for the quarterly in order to ensure its continuing high standard.

 

Proces recenzji

Peer review process

1. Każdy tekst naukowy przysyłany do redakcji „Przeglądu Rusycystycznego” jest oceniany przez niezależnych recenzentów w systemie double-blind review.

Каждая работа, предложенная для публикации в нашем жрнале, подвергается оценке независимых специалистов согласно принципу double-blind review.

All submitted texts are reviewed by independent experts in the proces of double-blind review: the authors are not informed about the reviewers’ names – neither in the case of an acceptance, nor in the case of a rejection. The reviewers also do not know the authors’ identity. The editorial board ensures the confidentiality of the peer-review process.

2. Nazwiska recenzentów nie są ujawniane autorom — ani w przypadku przyjęcia tekstu do druku, ani w razie jego odrzucenia. Recenzenci nie znają też nazwisk autorów recenzowanych prac (double-blinde review process).

Фамилии рецензентов не передаются авторам. Рецензентам неизвестны тоже фамилии авторов статей (double-blinde review process).

3. Redakcja dokłada starań, aby recenzenci nie byli w żaden sposób związani z autorem ocenianej pracy: ani poprzez relacje osobiste, ani na zasadzie podległości służbowej czy aktualnej współpracy naukowej.

Редакция старается, чтобы рецензенты не были никак связаны с авторами рецензируемых работ. Не допускаются личные связи, совместная работа или актуальное научное сотрудничество.

The editorial board pursues a policy of no conflict of interests. The reviewers are appointed from academic institutions not affiliated with the author and have no business or personal relationship with the authors of articles.

4. W przypadku bezdyskusyjnego przyjęcia tekstu do druku lub jednoznacznego jego odrzucenia recenzja nie jest udostępniana autorowi.

В случае одобрения статьи для печати в журнале, а также в случае отказа публикации рецензия не передается автору.

In the case of an indisputable rejection or acceptance, the author does not receive full review.

5. W razie konieczności dokonania poprawek w tekście szczegółowa opinia recenzentów, ze wskazówkami dotyczącymi owych poprawek, jest przekazywana autorowi przez redakcję, bez ujawniania nazwisk recenzentów.

В случае потребности переработки текста, замечания рецензентов передаются автору без указания фамилии рецензента.

If a paper is accepted, but reviewer indicates necessary corrections, the review is forwarded to the author without information about the reviewer’s identity.

 

Polityka otwartego dostępu

Na stronie pisma zamieszczamy niemal natychmiast po ukazaniu się wersji papierowej elektroniczną wersję "Przeglądu Rusycystycznego". Poszczególne numery są dostępne każdemu zalogowanemu użytkownikowi w pełnej wersji identycznej z publikacją drukowaną.

Все выпуски журнала публикуются на нашем сайте в полной версии, идентичной с печатной версией журнала.

„Przegląd Rusycystyczny” („Russian Review”) provides an immediate open access to the journal content on its website, once the printed version is published (identical with the paper version).

 

Polityka antyplagiatowa, a także zwalczania zjawisk ghost writing, guest authorship 

Anti-Ghost writing, anti-guest authorship and anti-plagiarism policy

Redakcja stosuje procedury przeciwdziałające zjawiskom ghost writing, guest authorship oraz plagiatom, a także politykę przejrzystości w zakresie wkładu w powstanie publikacji (finansowego, technicznego i in.).

W celu zapobiegnięcia praktykom ghost writing i guest authorship autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczeń, że składany do druku manuskrypt jest oryginalnym efektem ich własnych badań. W wypadku współautorstwa konieczne jest wymienienie wszystkich autorów i instytucji („financial disclosure”), które przyczyniły się do jego powstania artykułu wraz określeniem ich indywidualnego wkładu w przygotowanie manuskryptu, jego koncepcji, metodologii i najważniejszych założeń. Podstawowa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na autorze zgłaszającym manuskrypt do druku i składającym stosowne oświadczenia.

Редколлегия внедрила процедуры, протиедействующие плагиатам, практикам „ghostwriting” (в случае, когда не указана фамилия внесшего значимый вклад в создание публикации и фактически являющегося ее автором или соавтором) и „guest (honorary) authorship” (в случае, когда среди авторов указан не писавший данный текст и не проводивший исследования, или проводивший их в очень ограниченной форме). Надо также сообщить об источниках финансирования исследований и публикации („financial disclosure”), вкладе научно-исследовательских институтов, обществ и других организаций, напр., если статья написана в рамках гранта или научного проекта. Присланное вместе с текстом заявление об авторских правах и его подлинности переносит главную ответственность за текст на автора.

The editorial board implements anti-ghostwriting procedure and anti-plagiarism policy as well as a policy of transparency of information on entities that contribute to the origin of publications (financial, technical and other input).

In order to avoid the practices of ghost writing and guest authorship all authors have to declare that submitted manuscript is the genuine outcome of their own research. In the case of multiple authorship, the authors are required to enumerate all persons and institutions („financial disclosure”), as well as the proportions of their contribution in the proces of preparing the manuscript, its concept, methods, fundamentals. The main responsibility falls to the author submitting the manuscript.

Czytelnicy mogą korzystać z naszych tekstów na stronie i w bazach na zasadzie licencji CC BY.

Читатели могу пользоваться нашими текстами, помещенными на сайте и базах данных согласно лицензии CC BY.

Readers can ust texts from our webpage and databases concerning to licence CC BY.

Autorzy nie ponoszą kosztów zgłoszenia tekstów, ich recenzji i przygotowania do druku.

Предложение работ для публикации, рецензии и приготовление к печати для авторов бесплатно.

Submission the texts, reviews and edition for publication for authors is free.

Autorzy zamieszczający swoje teksty w "Przeglądzie Rusycystycznym" zachowują pełnię praw autorskich i publikacyjnych. Wyrażają jedynie zgodę na jednorazową publikację i umieszczenie pracy na stronie pisma oraz w bazach danych.

Авторы, публикующие тексты в нашем журнале, не передают нам своих авторских и связанных с публикацией прав. Дают лишь согласие на одноразовую, публикацию и помещение электронной версии работы нa сайте журнала и в базах данных.

Authors submitted their papers to our journal don't loose their authors' rights. They give us only the right for single publication and post their paper on our website and databases.

Historia czasopisma

„Przegląd Rusycystyczny” powstał pod patronatem Polskiego Towarzystwa Rusycystycznego i wydawany jest od 1976 roku. 

Журнал "Русское обозрение" образован Польским обществом русистов в 1976 году.