ETYKA

Polityka antyplagiatowa, a także zwalczania zjawisk ghost writing, guest authorship 

Anti-Ghost writing, anti-guest authorship and anti-plagiarism policy

Redakcja stosuje procedury przeciwdziałające zjawiskom ghost writing, guest authorship oraz plagiatom, a także politykę przejrzystości w zakresie wkładu w powstanie publikacji (finansowego, technicznego i in.).

W celu zapobiegnięcia praktykom ghost writing i guest authorship autorzy są zobowiązani do złożenia oświadczeń, że składany do druku manuskrypt jest oryginalnym efektem ich własnych badań. W wypadku współautorstwa konieczne jest wymienienie wszystkich autorów i instytucji („financial disclosure”), które przyczyniły się do jego powstania artykułu wraz określeniem ich indywidualnego wkładu w przygotowanie manuskryptu, jego koncepcji, metodologii i najważniejszych założeń. Podstawowa odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa na autorze zgłaszającym manuskrypt do druku i składającym stosowne oświadczenia.

Редколлегия внедрила процедуры, протиедействующие плагиатам, практикам „ghostwriting” (в случае, когда не указана фамилия внесшего значимый вклад в создание публикации и фактически являющегося ее автором или соавтором) и „guest (honorary) authorship” (в случае, когда среди авторов указан не писавший данный текст и не проводивший исследования, или проводивший их в очень ограниченной форме). Надо также сообщить об источниках финансирования исследований и публикации („financial disclosure”), вкладе научно-исследовательских институтов, обществ и других организаций, напр., если статья написана в рамках гранта или научного проекта. Присланное вместе с текстом заявление об авторских правах и его подлинности переносит главную ответственность за текст на автора.

The editorial board implements anti-ghostwriting procedure and anti-plagiarism policy as well as a policy of transparency of information on entities that contribute to the origin of publications (financial, technical and other input).

In order to avoid the practices of ghost writing and guest authorship all authors have to declare that submitted manuscript is the genuine outcome of their own research. In the case of multiple authorship, the authors are required to enumerate all persons and institutions („financial disclosure”), as well as the proportions of their contribution in the proces of preparing the manuscript, its concept, methods, fundamentals. The main responsibility falls to the author submitting the manuscript.

Czytelnicy mogą korzystać z naszych tekstów na stronie i w bazach na zasadzie licencji CC BY.

Читатели могу пользоваться нашими текстами, помещенными на сайте и базах данных согласно лицензии CC BY.

Readers can ust texts from our webpage and databases concerning to licence CC BY.

Autorzy nie ponoszą kosztów zgłoszenia tekstów, ich recenzji i przygotowania do druku.

Предложение работ для публикации, рецензии и приготовление к печати для авторов бесплатно.

Submission the texts, reviews and edition for publication for authors is free.

Autorzy zamieszczający swoje teksty w "Przeglądzie Rusycystycznym" zachowują pełnię praw autorskich i publikacyjnych. Wyrażają jedynie zgodę na jednorazową publikację i umieszczenie pracy na stronie pisma oraz w bazach danych.

Авторы, публикующие тексты в нашем журнале, не передают нам своих авторских и связанных с публикацией прав. Дают лишь согласие на одноразовую, публикацию и помещение электронной версии работы нa сайте журнала и в базах данных.

Authors submitted their papers to our journal don't loose their authors' rights. They give us only the right for single publication and post their paper on our website and databases.