ETYKA

Zasady etyczne: 

Wydawca czasopisma „Przegląd Rusycystyczny” i jego redakcja stosują procedury  przeciwdziałania zjawiskom guest-authorship i ghostwriting (fikcyjne autorstwo i teksty zlecane osobom trzecim) i politykę antyplagiatową, jak również zasady przejrzystości informacji na temat osób i instytucji, które miały udział w powstaniu manuskryptów (wkład finansowy, techniczny i in.). W naszym czasopiśmie wzorujemy się na zasadach Komitetu Etyki Publikacyjnej (Committee of Publication Ethics’ Code of Conduct). W przypadku wykrycia plagiatów, zjawisk guest-authorship i ghostwriting, fałszowania danych lub podwójnych publikacji, zespół redakcyjny „Przeglądu Rusycystycznego” żąda od Autorów wyjaśnień i podejmuje odpowiednie kroki zgodnie z wytycznymi Publishing Ethics Resource Kit (PERK).

Aby zapobiec zjawisku ghostwrting (przypadki, w których osoba, która wniosła istotny wkład w powstanie tekstu nie jest wymieniona jako autor) i guest-authorship (przypadki, kiedy dana osoba figuruje wśród autorów tekstu mimo znikomego wkłądu w jego powstanie lub jego braku) wszyscy Autorzy są obligowani do złożenia deklaracji, że składany do recenzji tekst jest oryginalnym efektem ich własnych badań. W przypadku prac wieloautorskich, Autorzy proszeni są do wymienienia wszystkich osób (szczególnie z wkładem autorskim) i instytucji („financial disclosure”), jak również ich procentowego wkładu w przygotowanie tekstu, jego koncepcji, metodologii i metodyki. Największa odpowiedzialność spoczywa na Autorze zgłaszającym tekst, ale dotyczy również pozostałych Autorów. Zespół redakcyjny jest zobowiązany do zachowania ścisłej poufności procesu recenzyjnego.

Czytelnicy mogą korzystać z zawartości czasopisma dzięki dostępowi poprzez naszą stronę internetową i bazy danych na mocy licencji CC BY.

Zgłaszanie tekstów, proces recenzyjny, publikacja, archiwizacja i dostęp pełnotekstowy są dla autorów bezpłatne.

Autorzy zgłaszający swoje teksty do „Przeglądu Rusycystycznego” nie tracą praw autorskich. Udzielają jednorazowo prawa do publikacji oraz umieszczenia swoich tekstów na stronie czasopisma i we współpracujących z nami bazach danych.

 

  Autorzy i wymagania wobec nich: 

Zgłaszanie tekstów, proces recenzji i przygotowania do druku są bezpłatne. Przesłanie tekstu do „Przeglądu Rusycystycznego” nie wiąże się z utratą praw autorskich. Autorzy udzielają jednorazowej zgody na publikację oraz umieszczenie tekstu na stronie czasopisma i współpracujących z nim bazach danych. Kwartalnik „Przegląd Rusycystyczny” jest wydawany w otwartym dostępie (Open access), w związku z czym jego zawartość jest powszechnie dostępna bez opłat, a korzystanie z niej nie wymaga specjalnego pozwolenia Autorów i wydawcy (na mocy licencji CC BY).

Przesyłanie tekstów (artykuły, recenzje, sprawozdania konferencyjne, listy, noty) jest równoznaczne z akceptacją zasad etycznych „Przeglądu Rusycystycznego”. Autorzy składają deklarację autorstwa oraz ujawniają wszystkie organizacje, które przyczyniły się do powstania rękopisu (oświadczenie na temat wsparcia finansowego I instytucjonalnego). W publikacjach wieloautorskich indywidualny wkład każdego z autorów musi być określony w składanym do druku tekście (zob. sekcje „Zasady etyczne” i „Przesyłanie artykułów”.

Autorzy są zobowiązani do stosowania się do wymagań technicznych czasopisma i współpracy na etapach recenzji, korekty i redakcji tekstu (zob. sekcja “Proces recenzji”).