Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Przesłany artykuł nie był poprzednio drukowany ani nie został aktualnie złożony do innego czasopisma.

   

 • Dostarczony plik został przygotowany w formacie Microsoft Word.

   

 • Adresy bibliograficzne w URLs zostaną dostarczone, jeśli istnieją w tekście.
 • Tekst jest napisany fontem 12-punktowym,  z zastosowaniem rozstrzeleń w postaci rozstrzelonego druku. Nie używamy podkreśleń. Wszystkie iustracje, wykresy i tabele znajdują się w odpowiednim miejscu w tekście.

   

 • Tekst odpowiada stylistycznym i bibliograficznym wymogom opisanym w "Zasadach przygotowania tekstów do druku". Zostały przygotowane streszczenia w językach polskim, rosyjskim i angielskim (wraz z tytułami), które zostaną zamieszczone w miesjcu na streszczenie artykułu.
 • Złożony tekst zostanie poddany anonimowej recenzji wydawniczej.

 • Do ustawień mojego konta oraz ewentualnych współautorów dodam biogram oraz identyfikator ORCID


  Przesyłanie tekstów: 

Autorzy przesyłają teksty za pośrednictwem internetowej platform czasopisma http://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/.

Lista kontrolna. Przed zakończeniem procedury zgłaszania tekstu Autorzy są proszeni o sprawdzenie, czy ich manuskrypt spełnia następujące kryteria (w przeciwnym razie może zostać odesłany z prośbą o uzupełnienia):

 • Tekst nie był wcześniej publikowany i nie jest aktualnie przedmiotem recenzji w innym czasopiśmie lub pracy zbiorowej (lub zostało dodane stosowne wyjaśnienie w komentarzach do zgłaszanego tekstu).
 • Przesyłany plik jest w formacie OpenOffice, Microsoft Word lub RTF.
 • W miarę dostępności zostały załaczone linki URLs do pozycji w bibliografii.
 • Tekst został przygotowany z interlinią 1,5; czcionką 12-pt; z użyciem rozstrzelenia (nie podkreśleń lub kursywy) dla wyróżnień (oprócz adresów URL), a wszelkie ilustracje, schematy i tabele znajdują się we właściwym miejscu w tekście (nie na końcu).
 • Tekst został przygotowany zgodnie z wytycznymi technicznymi przedstawionymi w sekcji „Wskazówki dla Autorów”.

Teksty zgłaszane do „Przeglądu Rusycystycznego” muszą być zgodne z profilem tematycznym czasopisma (zob. sekcje „Zakres tematyczny czasopisma” I „O czasopiśmie”. Autorzy są proszeni o dobór działu odpowiadającego charakterowi ich manuskryptu (działy czasopisma): Artykuły (artykuły problemowe); Recenzje (recenzje); Sprawozdania (sprawozdania konferencyjne); varia (rozmowy, polemiki, noty, nekrologi, listy i in.).

Po przesłaniu tekstu przez Autora jest on sprawdzany przez sekretarza redakcji pod względem zgodności z wytycznymi dla Autorów. Następnie tekst podlega ocenie Redaktora Naczelnego lub wyznaczonego przez niego członka redakcji (zgodność z profilem tematycznym czasopisma i oryginalność tekstu). Tekst niespełniający wspomnianych wymagań wstępnych może zostać odrzucony już na tym etapie, bez wysyłania do recenzentów zewnętrznych.

Prosimy PT Autorki/Autorów, aby podczas składania artykułu — po uzupełnieniu wszystkich metadanych w systemie — do pliku zawierającego tekst artykułu załączały/załączali na końcu tekstu streszczenia w trzech językach wraz z tytułami (polski, angielski, rosyjski), słowa kluczowe w trzech językach, numer ORCID, krótki biogram (około 700 znaków), bibliografię załącznikową oraz adres poczty elektronicznej. 

 

Wymagania techniczne:

 

Wskazówki dla Autorów

— czcionka Times New Roman 12 pt, interlinia 1,5

— wcięcia akapitowe powinny być dokonywane z pomocą narzędzia „Wcięcia” (nie przez tabulację).

 Przypisy dolne: numeracja ciągła, czcionka 10 pt

 

OPRACOWANIE PRZYPISÓW

a) inicjał, kropka, spacja, nazwisko autora lub redaktora, przecinek, spacja, tytuł (kursywa), przecinek, spacja, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce wydania, przecinek, spacja, rok wydania, przecinek, spacja, „s.”, spacja, numer(y) stron(y), kropka;

Adamczyk-Garbowska, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej, Ossolineum, Wrocław 1990.

Kasperski (red.),  Bachtin. Dialog – język – literatura, PWN, Warszawa 1983, s. 226–231.

 

b) teksty w czasopismach: inicjał, kropka, spacja, nazwisko autora lub redaktora, przecinek, spacja, tytuł artykułu (kursywa), przecinek, tytuł czasopisma w cudzysłowie bez przecinka, rok wydania, przecinek, numer (No., vol.), przecinek, s., numer(y) stron(y), kropka.

A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, nr 6 (48), s. 5–33.

 

c) artykuły w pracach zbiorowych: inicjał, kropka, spacja, nazwisko autora lub redaktora, przecinek, spacja, „w:”, inicjał i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, tytuł pracy zbiorowej (kursywa), przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, miejsce wydania, spacja, rok wydania, przecinek, „s.”, spacja, numer(y) stron(y);

Bachtin, Słowo w poezji i słowo w powieści, przekł. W. Grajewski, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak, Kraków 2007, s.123–156.

Б. М. Ейхенбаум, Литературная позиция Лермонтова, w: tegoż, О прозе. О поэзии. Сборник статей, Художественная литература, Ленинград 1986, s. 56–87.

 

d) odnośniki do pozycji opublikowanych alfabetem łacińskim powinny być sporządzone alfabetem łacińskim, podczas gdy rosyjskie — cyrylicą;

e) w przypadku adresów internetowych (URL) prosimy o podanie daty dostępu, np. www.onet.pl (25.01.2014).

Prosimy nie dodawać przypisów do tytułów i śródtytułów. 

Przykłady adresów bibliograficznych w przypisach:

I. Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, przeł. M. Popowska, Czytelnik, Warszawa 1988.

G. Sholem, Chasydyzm w Polsce — ostatnia faza mistyki żydowskiej, w: tegoż, Mistycyzm żydowski, PIW, Warszawa 1997, s. 395–425.

J. Łotman, Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola, przekł. J. Faryno, w: E. Janus, M.R. Mayenowa (red.), Semio­tyka kultury, przedm. S. Żółkiewski, PIW, Warszawa 1977, s.213–265.

П. Н. Денисов, В. В. Морковкин (ред.), Словарь сочетаемости слов русского языка, Астрель, АСТ, Mосква 2002.

Е.Л. Березович, Как меняются оценки ценностей (на примере русского САМОЛЮБИЕ), w: Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury — 25, UMCS, Lublin 2013, с. 181–199.

M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, vol. 29, nr 1, s. 104–107, http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf (26.01.2014).

Wszystkie teksty polskojęzyczne powinny być zaopatrzone w dwa abstrakty: angielski i rosyjski (ok. 700–1000 znaków) z tytułami w tych językach.

Wskazówki dodatkowe (szczegółowe)

— kursywa: tytuły (z wyjątkiem tytułów czasopism) i zwroty obcojęzyczne, np. sine qua non, de facto, a prori (kursywa nie obejmuje znaków interpunkcyjnych oddzielających różne tytuły lub zwroty obcojęzyczne). UWAGA: w innych przypadkach nie stosujemy kursywy: wszystkie cytaty drukiem prostym w cudzysłowie),

 — tytuły czasopism — drukiem prostym w cudzysłowie,

— sygnalizując skrócenie cytatu (wycięcie fragmentu), używamy wielokropka w nawiasie kwadratowym […], oddzielonego spacjami od reszty tekstu (tak również sygnalizujemy wycięcie fragmentu początkowego, jeśli cytat nie zaczyna się od początku zdania, i końcowego, jeśli cytat został urwany przed końcem zdania),

— cytaty dłuższe niż trzylinijkowe przytaczamy bez cudzysłowu, oddzielając je z obu stron dodatkową interlinią cytaty w cytatach zaznaczamy za pomocą tzw. pazurków — otwierający Alt+0145 (‘), zamykający Alt+0146 (’)

W tekście głównym, gdy nazwisko występuje po raz pierwszy, podajemy je z pełnym imieniem; nigdy w tekście głównym nie podajemy nazwisk z inicjałami.

W przypadku prac tłumaczonych w adresach bibliograficznych ZAWSZE podajemy inicjał i nazwisko tłumacza (przeł. X. Xxxx).

W przypadku odwołania do pracy już cytowanej podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, zaś po przecinku początek tytułu z wielokropkiem (nie z trzema kropkami) i po przecinku numer strony, po którym stawiamy kropkę (np. J. Łotman, Zagadnienia przest­rzeni artystycznej…, s. 215). Jeśli powołujemy się na pracę przywołaną w poprzednim przypisie, odsyłamy notą „Tamże, s. xxx”).

Nie stosujemy skrótów w rodzaju Ibidem, Ibid., Idem, Eadem, op. cit., ani dz. cyt. itp. Jeśli przywołujemy pracę poprzednio cytowanego autora, odsyłamy do niego zwrotem „Tegoż (Tejże)” i po przecinku podajemy tytuł i pozostałe dane publikacji.

 

W A Ż N E!!!

PRZYGOTOWANIE BIBLIOGRAFII ZAŁĄCZNIKOWEJ

Pozycje bibliograficzne zapisane cyrylicą powinny zostać poddane transliteracji. Najwygodniejszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z serwisu internetowego: https://www.ushuaia.pl/transliterate i wybór opcji transliteracji: rosyjski BGN-PCGN. Pozycje, które w tekście artykułu są przywoływane w przypisach dolnych w oryginalnej pisowni, powinny znaleźć się w bibliografii załącznikowej na końcu tekstu w następującej postaci:

Przykład tekstu z cytowaną pozycją w cyrylicy:

Полное описание интерференции в контактной ситуации возможно только с учетом спектра экстралингвистических (психологических, социокультурных) факторов, на которые указывает Вайнрайх1.

1 У. Вайнрайх, Языковые контакты, «Вища школа», Киев 1979, с. 25-26.

Przykład umieszczenia cytowanej pozycji w bibliografii załącznikowej na końcu tekstu (transliteracja + wersja oryginalna w nawiasach kwadratowych) – zapis wg standardu MLA (https://www.sciencebuddies.org/science-fair-projects/science-fair/writing-a-bibliography-mla-format):

Weinreich, Uriel. Yazykovyye kontakty, Kiyev: “Vishcha shkola”, 1979 [Вайнрайх, Урьель. Языковые контакты, Киев: “Вища школа”, 1979]

W przypadku pozycji zapisanych alfabetem łacińskim w oryginale (np. po polsku, po angielsku, po niemiecku) nie dokonujemy transliteracji na cyrylicę.

W bibliografii załącznikowej umieszczamy wszystkie cytowane w artykule pozycje (również te, które były poddawane transliteracji)

 

Przykładowa bibliografia:

Kasatkin, Leonid (ed.). Russkaya derevnya v rasskazakh yeyo zhiteley. Moskva: AST-PRESS, 2009 [Касаткин, Леонид. Ред. Русская деревня в рассказах ее жителей. Москва: АСТ-ПРЕСС, 2009].

Kiklewicz, Aleksander. Aspekty teorii względności lingwistycznej. Olsztyn: CBEW, 2007.

Kibrik, Aleksandr. “Tri akhillesovy pyaty funktsionalizma.” Tipologiya i teoriya yazyka. Ot opisaniya k ob’’yasneniyu. Rakhilina, Yekaterina, and Testelets, Yakov (eds.). Moskva: Yazyki russkoy kul’tury, 1999. 36–49 [Кибрик, Александр. “Три ахиллесовы пяты функционализма.” Типология и теория языка. От описания к объяснению. Ред. Рахилина, Екатерина и Костелец, Яков. Москва: Языки русской культуры, 1999. 36–49].

Wilczyńska, Elwira. “Dzieciństwo i dziecko w narracjach pamiętnikarek chłopskich.” Litteraria Copernicana 2017, no. 3(23): 37–51 <http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.049>.