Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

 • Przesłany artykuł nie był poprzednio drukowany ani nie został aktualnie złożony do innego czasopisma.

   

 • Dostarczony plik został przygotowany w formacie Microsoft Word.

   

 • Adresy bibliograficzne w URLs zostaną dostarczone, jeśli istnieją w tekście.
 • Tekst jest napisany fontem 12-punktowym,  z zastosowaniem rozstrzeleń w postaci rozstrzelonego druku. Nie używamy podkreśleń. Wszystkie iustracje, wykresy i tabele znajdują się w odpowiednim miejscu w tekście.

   

 • Tekst odpowiada stylistycznym i bibliograficznym wymogom opisanym w "Zasadach przygotowania tekstów do druku". Zostały przygotowane streszczenia w językach polskim, rosyjskim i angielskim (wraz z tytułami), które zostaną zamieszczone w miesjcu na streszczenie artykułu.
 • Złożony tekst zostanie poddany anonimowej recenzji wydawniczej.

 • Do ustawień mojego konta oraz ewentualnych współautorów dodam biogram oraz identyfikator ORCID


 

Autorzy nie ponoszą kosztów zgłoszenia tekstów, ich recenzji i przygotowania do druku.

Предложение работ для публикации, рецензии и приготовление к печати для авторов бесплатно.

Submission the texts, reviews and edition for publication for authors is free.

 

Zasady przygotowania tekstów do druku

Teksty napisane czcionką Times New Roman o wielkości 12 pkt, z interlinią 1,5 po ok. 60 znaków w wersie.

Akapity zaznaczone wcięciem poprzez formatowanie akapitu (bez użycia tabulatora).

Tekst bez podwójnych spacji. Cytaty rosyjskie — cyrylicą. Tytuły w tekście kursywą bez cudzysłowu.

1. Przypisy pod stroną w numeracji ciągłej dla całego tekstu (przygotowane poprzez opcję „Wstaw odwołanie — przypis dolny”).

2. Zasady sporządzania przypisów i adresów bibliograficznych:

a) inicjał imienia,  kropka, spacja, nazwisko autora lub redaktora tomu (proszę nie rozstrzeliwać nazwiska poprzez wstawianie spacji między literami), przecinek, spacja, tytuł kursywą, przecinek, spacja, wydawnictwo, przecinek, miejsce wydania, prze­cinek, spacja, rok wydania, przecinek, spacja, „s.”, spacja, numer strony i kropka na końcu;

 

M. Adamczyk-Garbowska, Polskie tłumaczenia angielskiej literatury dziecięcej, Ossolineum, Wrocław 1990.

E. Kasperski (red.),  Bachtin. Dialog – język – literatura, PWN, Warszawa 1983, s.  226–231.

 

b) w przypadku prac zamieszczonych w czasopismach: po tytule artykułu (kursywą) i przecinku, tytuł czasopisma w cudzysłowie, bez żadnego po nim znaku interpunkcyjnego, rok wydania, przecinek, numer (zeszyt, vol.), przecinek, s., numer strony, kropka.

 

A. Szahaj, Granice anarchizmu interpretacyjnego, „Teksty Drugie” 1997, nr 6 (48), s. 5–33.

 

c) w przypadku publikacji w tomach zbiorowych: inicjał i nazwisko autora, przecinek, tytuł (kursywą), przecinek, „w:” [uwaga: w tekstach rosyjskojęzycznych zamiast „w:” dajemy „//” niepoprzedone przecinkiem], inicjał i nazwisko redaktora, (red.), przecinek, tytuł tomu kursywą, przecinek, wydawnictwo, przecinek, miejsce wydania, spacja, data wydania, przecinek, „s.”, spacja numer strony;

 

M. Bachtin, Słowo w poezji i słowo w powieści, przeł. W. Grajewski, w: A. Burzyńska, M.P. Markowski (red.), Teorie literatury XX wieku. Antologia, Znak, Kraków 2007, s. 123–156.

 

Б.М. Ейхенбаум, Литературная позиция Лермонтова // того же: О прозе. О поэзии. Сборник статей, Художественная литература, Ленинград 1986, с. 56–87.

 

d) przypisy i adresy bibliograficzne w tekstach polskojęzycznych sporządzamy według polskich reguł, adresy rosyjskie — wszystkie dane (ред., пер. itp.) grażdanką;

e) w tekstach obcojęzycznych przypisy sporządzamy według reguł obowiązujących w danych językach;

f) adresy internetowe oddzielamy przecinkami podajemy w nawiasie datę dostępu, np. www.onet.pl (25.01.2014).

Nigdy nie dajemy przypisów do tytułów i śródtytułów.

 

Przykładowe zapisy bibliograficzne:

I. Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, przeł. M. Popowska, Czytelnik, Warszawa 1988.

G. Sholem, Chasydyzm w Polsce — ostatnia faza mistyki żydowskiej, w: tegoż, Mistycyzm żydowski, PIW, Warszawa 1997, s. 395–425.

J. Łotman, Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola, przeł. J. Faryno, w: Semio­tyka kultury, wybór i oprac. E. Janus, M.R. Mayenowa, przedm. S. Żółkiewski, PIW, Warszawa 1977, s. 213–265.

П.Н. Денисов, В.В. Морковкин (ред.), Словарь сочетаемости слов русского языка, Астрель, АСТ, Mосква 2002.

Е.Л. Березович, Как меняются оценки ценностей (на примере русского САМОЛЮБИЕ), // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury — 25, UMCS, Lublin 2013, с. 181–199.

M. Hirsch, The Generation of Postmemory, „Poetics Today” 2008, vol. 29, nr 1, s. 104–107, http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf (26.01.2014).

3. Wszystkie teksty polskojęzyczne należy opatrzyć streszczeniami: angielskim i rosyjskim (ok. 7–10 wersów) wraz z tytułem. Rosyjskie — polskim i angielskim, angielskie — polskim i rosyjskim.

 

Informacje dodatkowe

— wcięcie akapitowe: 1cm, bez użycia tabulatora (Linijka)

— interlinia: 1,5

— marginesy: standardowe, 2,5 cm z obu stron

— strony numerowane w prawym dolnym rogu (Wstaw, Numer strony)

— w przypadku pisania w kolumnach nie należy używać opcji Kolumna, lecz pisać w dwukolum­nowych tabelach z ukrytą ramką

— kursywa: tytuły z wyjątkiem tytułów czasopism i zwroty obcojęzyczne, np. sine qua non, de facto, a prori (kursywa nie obejmuje znaków interpunkcyjnych oddzielających różne tytuły lub zwroty obcojęzyczne)

 

UWAGA: w innych przypadkach nie stosujemy kursywy: wszystkie cytaty drukiem prostym w cudzysłowie)

 

— tytuły czasopism — drukiem prostym w cudzysłowie

— znak „dywiz, łącznik” (-) — w złożeniach (przymiotnikowych: południowo-wschodni, biało-czerwony; rzeczownikowych: człowiek-koń), w podwójnych nazwiskach (Podraza-Kwiatkowska) UWAGA: dywiz występuje bez spacji z obu stron.

— półpauza (–) Alt+0150 lub Ctrl+- (dywiz) z klawiatury numerycznej — pomiędzy liczbami (1980–1985, 1–7 kwietnia), w przeciwstawieniach (ciało–dusza, dobro–zło) UWAGA: również bez spacji

— pauza (myślnik, znak interpunkcyjny) (—) Alt+0151 lub Ctrl+Alt+- (dywiz) z klawiatury numerycznej, UWAGA: występuje ze spacjami z obu stron

— nawiasy — spacje przed nawiasem otwierającym i po nawiasie zamykającym (po nawiasie otwierającym i przed zamykającym nie ma spacji)

— nie wstawiamy spacji przed znakami interpunkcyjnymi: kropką, przecinkiem, wykrzyknikiem, znakiem zapytania, wielokropkiem (wielokropek to oddzielny znak: nie trzy kropki, ale Alt+0133)

— po otwierającym wypowiedź wielokropku (nie — trzech kropkach!) nie ma spacji (…i wszedł)

— sygnalizując skrócenie cytatu (wycięcie fragmentu), używamy wielokropka w nawiasie kwadratowym […], oddzielonego spacjami od reszty tekstu (tak również sygnalizujemy wycięcie fragmentu początkowego, jeśli cytat nie zaczyna się od początku zdania, i końcowego, jeśli cytat został urwany przed końcem zdania)

— po cudzysłowie otwierającym „ (Alt+0132) nie dajemy spacji, przed cudzysłowem zamykającym ” (Alt+0148) również nie

— w zakończeniu cytatów kropkę stawiamy po cudzysłowie i numerze przypisu (…i umarł”.)

— cytaty dłuższe niż trzylinijkowe przytaczamy bez cudzysłowu, oddzielając je z obu stron dodatkową interlinią cytaty w cytatach zaznaczamy za pomocą tzw. pazurków — otwierający Alt+0145 (‘), zamykający Alt+0146 (’)

 

W tekście głównym, gdy nazwisko występuje po raz pierwszy, podajemy je z pełnym imieniem; nigdy w tekście głównym nie podajemy nazwisk z inicjałami.

W przypadku prac tłumaczonych w adresach bibliograficznych ZAWSZE podajemy inicjał i nazwisko tłumacza (przeł. X. Xxxx).

W przypadku odwołania do pracy już cytowanej podajemy inicjał imienia i nazwisko autora, zaś po przeccinku początek tytułu z wielokropkiem (nie z trzema kropkami) i po przecinku numer strony, po którym stawiamy kropkę (np. J. Łotman, Zagadnienia przest­rzeni artystycznej…, s. 215). Jeśli powołujemy się na pracę przywołaną w poprzednim przypisie, odsyłamy notą „Tamże, s. xxx”).

Nie stosujemy skrótów w rodzaju Ibidem, Ibid., Idem, Eadem, op. cit., ani dz. cyt. itp. Jeśli przywołujemy pracę poprzednio cytowanego autora, odsyłamy do niego zwrotem „Tegoż (Tejże)” i po przecinku podajemy tytuł i pozostałe dane publikacji.

 

 

Przegląd Rusycystyczny

Требования к оформлению текстов 

 

Тексты пишутся шрифтом Times New Roman 12 pkt, межстрочный интервал 1,5. 

Стандартные поля по 2,5 см с каждой стороны. 

Страницы нумеруются в правом нижнем углу (Вставь номер страницы). 

Абзацы (1 см) оформляются через форматирование (без использования табулятора). 

Текст без двойных пробелов.

Оглавления выделяются курсивом без кавычек. 

1. Сноски внизу страницы в последовательной нумерации до конца текста (опция „Вставить сноску — внизу страницы”). 

Если необходимо такое оформление, то в колонках ничего не пишем, а пользуемся таблицей с двумя столбцами со скрытой рамкой. 

Курсивом выделяются оглавления (кроме журналов) и иноязычные обороты типа: sine qua non, de facto, a prori. 

ВНИМАНИЕ: в других случаях не используем курсив: все цитаты даются прямым шрифтом и в кавычках. 

Названия журналов — прямым шрифтом в кавычках. 

Знак „дефис” (-) — в сложных словах: юго-западный, бело-красный; в двойных фамилиях (Podraza-Kwiatkowska). ВНИМАНИЕ: без пробелов с обеих сторон. 

Полупауза (–) Alt+0150 lub Ctrl+- (дефис) — между цифрами (1980–1985, 1–7 мая), в противопоставлениях (душа–тело, добро–зло). ВНИМАНИЕ: без пробелов с обеих сторон. 

Пауза (тире, знак пунктуации) (—) Alt+0151 lub Ctrl+Alt+- (дефис). ВНИМАНИЕ: с пробелами с обеих сторон. 

Многоточие — это отдельный знак, не три точки, а Alt+0133.

После открывающего высказывание многоточия нет пробела (…и вышел). 

Сокращение цитаты обозначаем многоточием в квадратных скобках […], отделенных от остального текста пробелом. 

Цитаты длиннее трех строк показываем без кавычек, отдельным абзацем, отделяя сверху и снизу дополнительной пустой строкой. 

Цитаты в цитатах обозначаем апострофами — открывающий Alt+0145 (‘), закрывающий Alt+0146 (’). 

ВНИМАНИЕ! При первом упоминании об авторе в тексте его имя и фамилия подаются полностью! Далее — фамилия или, смотря как лучше звучит стилистически, имя и фамилия. 

2. Оформление сносок и библиографии: 

a) Инициал имени, запятая, пробел, фамилия автора или редактора тома, запятая, пробел, курсивом, запятая, пробел, издательство, запятая, место издания, запятая, пробел, год издания, запятая, пробел, „с.”, пробел, номер страницы, точка; 

b) статьи в журнале: после заглавия (курсивом), запятая, название журнала в кавычках, без знаков после него год издания, запятая, номер, запятая, с., номер страницы, точка; 

c) статьи в коллективных сборниках и монографиях: Инициал имени, запятая, пробел, фамилия автора, запятая, пробел, оглавление курсивом, запятая, „w:” [в русскоязычных текстах вместо „w:” даем //], инициал имени, запятая, пробел, фамилия редактора тома (red.), запятая, пробел, оглавление курсивом, запятая, пробел, издательство, запятая, место издания, запятая, пробел, год издания, запятая, пробел, „с.”, пробел, номер страницы, точка; 

d) интернет-адреса выделяем запятыми и в скобках указываем дату доступа, напр. (25.01.2014). 

Не даем сносок к оглавлению и подзаголовкам. 

 

Примеры: 

 

I. Erenburg, Burzliwe życie Lejzorka Rojtszwańca, пер. M. Popowska, Czytelnik, Warszawa 1988. 

 

G. Sholem, Chasydyzm w Polsce — ostatnia faza mistyki żydowskiej, в: того же: Mistycyzm żydowski, PIW, Warszawa 1997, с. 395–425.

 

J. Łotman, Zagadnienia przestrzeni artystycznej w prozie Gogola, пер. J. Faryno // Semiotyka kultury, выб. и оформ. E. Janus, M.R. Mayenowa, предисловие. S. Żółkiewski, PIW, Warszawa 1977, с. 213–265. 

 

П.Н. Денисов, В.В. Морковкин (ред.), Словарь сочетаемости слов русского языка, Астрель, АСТ, Mосква 2002. 

 

Е.Л. Березович, Как меняются оценки ценностей (на примере русского САМОЛЮБИЕ) // Etnolingwistyka. Problemy języka i kultury — 25, UMCS, Lublin 2013, с. 181–199. 

 

M. Hirsch, The Generation of Postmemory, «Poetics Today» 2008, vol. 29, № 1, с. 104–107, http://www.columbia.edu/~mh2349/papers/generation.pdf (26.01.2014). 

 

3. Ко всем польскоязычным текстам даем резюме на английском и русском языках (oк. 7–10 строк) вместе с заглавием. К русскоязычным — прилагаем резюме на польском и английском, к англоязычным — резюме на польском и русском. 

 

Контрольное требование при подготовке статьи.

В качестве одного из этапов процесса подготовки авторы должны проверить свои статьи на соответствие всем вышеуказанным требованиям. Статьи могут быть возвращены авторам, если они не соответствуют этим требованиям.