Studia Politicae Universitatis Silesiensis

            „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ISSN 1895-3492 (wersja drukowana); ISSN 2353-9747 (wersja elektroniczna) to czasopismo naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest to periodyk o profilu politologicznym, którego Tom1 ukazał się w 2005 roku, w 30. rocznicę powołania Instytutu.

            Obecnie należy do grupy czasopism punktowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część B Wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową). Każdy Autor opublikowanego na łamach „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” artykułu otrzymuje 7 punktów.

            W kolejnych tomach publikowane są artykuły zawierające wyniki prowadzonych badań naukowych w ramach takich subdyscyplin, jak m. in.: teoria polityki, myśl polityczna, systemy polityczne, komunikowanie społeczne, czy stosunki międzynarodowe i integracja europejska. Autorami tych opracowań są zarówno uznane autorytety naukowe, jak i osoby wchodzące dopiero na ścieżkę kariery naukowej. W „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” swoje teksty publikują przedstawiciele różnych ośrodków akademickich z kraju i zagranicy (dopuszcza się teksty w językach kongresowych). Daje to możliwość swoistej konfrontacji stosowanych metod badawczych, koncepcji teoretycznych, podejść filozoficznych, wyników badań oraz płynących z nich wniosków i generalizacji. W ten sposób może zostać ukazany skomplikowany zakres problematyki, którą zajmują się politolodzy, jak i różnorodne sposoby prowadzenia analiz politologicznych.

            Integralną częścią każdego tomu są Recenzje i omówienia. W ten sposób zostaje zwrócona uwaga na najistotniejsze polsko– i obcojęzyczne publikacje politologiczne, które pojawiają się na rodzimym i zagranicznych rynkach wydawniczych. W tym dziale można się również zapoznać ze sprawozdaniami z konferencji, seminariów, warsztatów i zebrań naukowych, poświęconych najbardziej aktualnym zagadnieniom stanowiącym wyzwania dla współczesnej politologii.

            Kolegium Redakcyjne jest szczególnie wyczulone na zagwarantowanie wysokiego poziomu merytorycznego publikowanych opracowań. Każdy artykuł zgłoszony do publikacji przechodzi przez wstępną weryfikację, która ma na celu odrzucenie tekstów nie spełniających standardów merytorycznych i wymogów technicznych. Następnie teksty przesyłane są do recenzentów zewnętrznych, którymi są samodzielni pracownicy naukowi. Obowiązuje metoda double-blind review process — autorzy i recenzenci wzajemnie nie znają swoich tożsamości. W przypadku otrzymania dwóch pozytywnych recenzji artykuł wraca do Kolegium Redakcyjnego, które ostatecznie rozstrzyga, czy tekst zostanie opublikowany w przygotowywanym numerze.

            Kolegium Redakcyjne „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” ma nadzieję, że czasopismo stanie się ważnym forum debaty naukowej i przyczyni się do integracji środowiska politologów, również w wymiarze międzypokoleniowym.