Informacje dla autorów

Tekst nadesłany do Redakcji powinien być zgodny z niżej określonymi wymaganiami technicznymi i edytorskimi.

Artykuł może zostać dostarczony na adres e-mail Redakcji (studiapoliticae@us.edu.pl) w postaci pliku zapisanego w programie Microsoft Word. Nazwa pliku powinna być zgodna z nazwiskiem i imieniem autora (np. Nowak Jerzy.doc). 

W celu ułatwienia kontaktu, prosimy Autorów o podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego. Podanie adresu korespondencyjnego umożliwi przesłanie egzemplarza autorskiego.

Wymogi edytorskie

Kompozycja tekstu:
Imię i nazwisko Autora
Tytuł artykułu w języku polskim
Tytuł artykułu w języku angielskim
Abstrakt w języku polskim (do 800 znaków)
Abstrakt w języku angielskim (do 800 znaków)
Tekst artykułu
Bibliografia                                                                                                                                                               

Notka a Autorze (w tym m.in.: tytuł naukowy, stopień naukowy, nazwa instytucji, w której jest zatrudniony, krótka notka biograficzna nie powinna przekraczać 200 znaków).

W przypadku recenzji należy podać: imię i nazwisko, tytuł, wydawnictwo, miejsce i rok wydania, całkowitą liczbę stron recenzowanej pracy.
Imię i nazwisko Autora recenzji należy umieścić pod tekstem.

W przypadku sprawozdania należy podać: tytuł konferencji (seminarium, itd.), dokładną datę odbycia, instytucję organizującą.
Imię i nazwisko Autora recenzji należy umieścić pod tekstem.

Format i czcionka:
Sugerowana czcionka Times New Roman
Rozmiar czcionki: 12 pkt
Odstęp: 1,5 wiersza
Wyrównanie obustronne
Tabulator: 1,25

Objętość artykułu: 20-30 stron wraz z przypisami
Objętość recenzji i sprawozdań: nie więcej niż 10 stron

Poza tytułem artykułu i śródtytułami nie należy stosować wyróżnień w formie tekstu pogrubionego.
Nie należy używać podkreśleń.
Kursywą należy wyróżniać tytuły książek i artykułów oraz wyrażenia obcojęzyczne.
Cytaty należy wziąć w cudzysłów.

Przypisy:
Przypisy należy umieszczać na dole strony, według numeracji ciągłej.
Rozmiar czcionki: 10 pkt

Zasady sporządzania przypisów:
• MONOGRAFIE
Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, dwukropek, tytuł dzieła, kropka, miejsce i rok wydania, przecinek, numer strony, kropka.
Przykład: L.C. Thurow: Przyszłość kapitalizmu. Jak dzisiejsze siły ekonomiczne kształtują świat jutra. Wrocław 1999, s. 171.
• PRACE ZBIOROWE
Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko autora artykułu, dwukropek, tytuł artykułu, kropka, W: tytuł książki, kropka, Red. pierwsza litera imienia (imion), kropka, nazwisko redaktora, kropka, miejsce i rok wydania, przecinek, numer strony, kropka.
Przykład: S. Wróbel: Teorie modernizacji i nowoczesności. Wybrane problemy. W: Nowoczesna szkoła. Nowoczesność w szkole. Szkice i studia. Red. A. Rosół, M. Szczepański. Częstochowa 1995, s. 20-21. 
• ARTYKUŁY Z CZASOPISM NAUKOWYCH
Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, dwukropek, tytuł artykułu, kropka, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok, przecinek, numer, przecinek, numer strony, kropka.
Przykład: B. Łomiński: Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Rosji w latach 90. „Przegląd Politologiczny” 1998, nr 3-4, s. 19-33.
• PUBLIKACJE W INTERNECIE
Pierwsza litera imienia (bądź imion), kropka, nazwisko, dwukropek, tytuł dzieła, przecinek, link, przecinek, data odczytu wg formatu dd.mm.rr, kropka.
Przykład: A. Sen: How to Judge Globalism, http://www.prospect.org/print/V13/1/sen-a.html, 13.12.2005.
• Należy stosować powszechnie przyjęte łacińskie skróty, typu: ibidem, idem, op. cit. (nie stosując kursywy)

UWAGA!!!
Materiałów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo przeredagowania tekstów nie spełniających opisanych wyżej wymagań oraz poprawiania w trakcie korekty oczywistych błędów i pomyłek.

Autorzy artykułów nie otrzymują gratyfikacji pieniężnych.