The Service of the Romanian Orthodox Church to Migrants


Abstract

Through the concrete steps taken by its members (clergy, believers, and monks), from 1998 until now, the Romanian Orthodox Church has carried out extensive actions to monitor and solve the migration crisis.

Thanks to this approach, initiated and improved by its current Primate, His Beatitude, Patriarch Daniel, both in the country and in the diaspora of our Church, the phenomenon of migration was not only be monitored, but also solved both in accordance with Church rules and with State laws, as well as those of the Law of the European Union, that is, of the EU Member States.

From our article, the informed reader will be also able to see that, in its actions for monitoring and solving the migration problem, our Church has taken into account both the guidelines issued by the bodies of the Ecumenical Council of Churches and the guiding principles stated by the leaders of the two Churches, Catholic and Orthodox, namely, His Holiness, Pope Francis, and His Beatitude, the Ecumenical Patriarch, Bartholomew I, in their joint Declarations on the issue of migration, hence the ecumenical nature of the approach to the issue of migration.


“Common Declaration of Pope Francis and the Ecumenical Patriarch Bartholomew I,” 25 May 2014, http://www.vatican.va/content/francesco/en/speeches/2014/may/documents/papa-francesco_20140525_terra-santa-dichiarazione-congiunta.html .[access: 17.06.2020].

† Daniel, Patriarch of Romania: “Speech delivered after the signing of the Protocol of cooperation in the field of social inclusion between the Government of Romania and the Romanian Patriarchate,” http://patriarhia.ro/images/pdf/SocialFilantropic/PROTOCOL_incluziune.pdf .[access: 16.07.2020].

“Duminica migranţilor,” 20 August 2006 [The Sunday of the ‘Romanian Migrants’], https://basilica.ro/20-august-2006-duminica-migrantilor/ .[access: 26.08.2020].

Dură N. V.: “About the Freedom of Religion and the Laicity. Some Considerations on the Juridical and Philosophical Doctrine.” Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 4 (2019), pp. 156—164.

Dură N. V.: “Bisericile creştine şi aportul lor la construcţia Europei” [Christian churches and their contribution to the construction of Europe]. Ars aequi. Revistă de studii şi cercetări sociale şi juridice 4 (2006), pp. 177—183.

Dură N. V.: “Biserica creştină în primele patru secole. Organizarea şi bazele ei canonice” [The Christian Church in the first four centuries. Its organization and canonical bases]. Ortodoxia 3 (1982), pp. 451—469.

Dură N. V.: “Bisericile Europei şi „Uniunea Europeană”. Ecumenism, reconciliere creştină şi unitate europeană” [The Churches of Europe and the “European Union”. Ecumenism, Christian reconciliation and European unity]. In: Biserica în misiune. Patriarhia română la ceas aniversar, Bucureşti 2005, pp. 771—794.

Dură N. V.: “Căsătoriile mixte în lumina învăţăturii şi a practicii canonice ortodoxe” [Mixed marriages in the light of Orthodox canonical teaching and practice]. Ortodoxia 1 (1988), pp. 92—113.

Dură N. V.: “Christianism in Pontic Dacia. The ‘Scythian Monks’ (Daco-Roman) and their Contribution to the Advance of Ecumenical Unity and the Development of the European Christian Humanist Culture.” Revue Roumaine d’Histoire 1—4 (2003), pp. 5—18.

Dură N. V.: “Comunităţile ortodoxe române de peste hotare, o preocupare permanentă a Bisericii Ortodoxe Române” [The Romanian Orthodox communities abroad, a permanent concern of the Romanian Orthodox Church]. Studii Teologice 1 (1986), pp. 8—23.

Dură N. V.: “Dreptul la libertatea de Religie, „fons” şi „fundamentum” al celorlalte libertăţi ale omului” [The right to freedom of religion, “fons” and “fundamentum” of other human freedoms]. Legea şi viaţa 12 (2014), pp. 7—12.

Dură N. V.: “Despre drepturile și libertăţile omului prevăzute în textul constituţional român. Consideraţii şi evaluări” [On the human rights and freedoms provided in the Romanian constitutional text. Considerations and evaluations]. Revista Naţională de Drept 10—12 (2019), pp. 53—63.

Dură N. V.: “Despre libertatea religioasă și regimul ei juridic. Consideraţii şi evaluări” [On religious freedom and its legal regime. Considerations and evaluations]. Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică 2 (36) (2019), pp. 25—31.

Dură N. V.: “Dreptul la demnitate umană (dignitas humana) şi la libertate religioasă. De la ‘Jus naturale’ la ‘Jus cogens’” [The right to human dignity (dignitas humana) and religious freedom. From “Jus naturale” to “Jus cogens”]. Analele Universităţii Ovidius. Seria: Drept şi Ştiinţe Administrative 1 (2006), pp. 86—128.

Dură N. V.: “Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi protecţia lor juridică. Dreptul la religie şi libertatea religioasă” [Fundamental human rights and freedoms and their legal protection. The right to religion and religious freedom]. Ortodoxia 3-4 (2005), pp. 7—55.

Dură N. V.: “Drepturile şi libertăţile omului în gândirea juridică europeană. De la ‘Justiniani Institutiones’ la ‘Tratatul instituind o Constituţie pentru Europa’” [Human rights and freedoms in European legal thinking. From “Justiniani Institutiones” to the “Treaty establishing a Constitution for Europe”]. Analele Universităţii Ovidius. Series: Drept şi Ştiinţe Administrative 1 (2006), pp. 129—151.

Dură N. V.: “General Principles of European Union Legislation Regarding the Juridical Protection of the Human Rights.” Journal of Danubius Studies and Research 2 (2013), pp. 7—14.

Dură N. V.: “Îndatorirea credincioşilor privind viaţa creştină în lumina Sfintelor canoane” [The duty of the faithful regarding the Christian life in the light of the Holy canons]. Altarul Banatului 10—12 (1993), pp. 18—26.

Dură N. V.: “Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al Cultelor religioase din România” [Law no. 489/2006 on religious freedom and the general regime of religious cults in Romania]. In: Biserica Ortodoxă şi Drepturile omului: Paradigme, fundamente, implicaţii.” Bucureşti 2010, pp. 290—311.

Dură N. V.: “Legislaţia canonică a Sinodului II ecumenic şi importanţa sa pentru organizarea şi disciplina Bisericii” [The canonical legislation of the Second Ecumenical Council and its importance for the organization and discipline of the Church]. Glasul Bisericii 6—8 (1981), pp. 630—671.

Dură N. V.: “Les droits fondamentaux de l’homme et leur protection juridique.” Analele Universităţii Dunărea de Jos Galaţi, Fascicula XXII, Drept şi Administraţie public 2 (2008), pp. 19—23.

Dură N. V.: “Loi morale, naturelle, source du Droit naturel et de la Morale chrétienne.” In : La morale au crible des religions. Ed. M. Th. Urvoy. Paris 2013, pp. 213—233.

Dură N. V.: Le Régime de la synodalité selon la législation canonique, conciliaire, oecuménique, du Ier millénaire. Bucureşti 1999.

Dură N. V.: “Monahii, al treilea element constitutiv al Bisericii” [Monks, the third constituent element of the Church]. Biserica Ortodoxă Română 7—12 (2003), pp. 469—483.

Dură N. V.: “Proselytism and the Right to Change Religion: The Romanian Debate.” In: Law and Religion in the 21st Century. Relations between States and Religious Communities. Eds. S. Ferrari, R. Cristofori. England: Ashgate Publishing Limited, 2010, pp. 279—290

Dură N. V.: “Provisions of International Law on the Parents’ Right to Provide their Children with a Religious Education.” In: The fundamentals of our spirituality, Batumi: 2018, pp. 240—248.

Dură N. V.: “Prozelitismul şi dreptul de-a schimba religia în lumina legislaţiei române” [Proselytism and the right to change religion in the light of Romanian legislation]. Ortodoxia 2 (2010), pp. 11—21.

Dură N. V.: “Rules of national and international law prohibiting all forms of discrimination based on religion or religious belief.” Annales Canonici 12 (2016), pp. 45—64.

Dură N. V.: “The Fundamental Rights and Liberties of Man in the EU Law.” Dionysiana 1 (2010), pp. 431—464.

Dură N. V.: “The Protos in the Romanian Orthodox Church According to its Modern Legislation.” Kanon 9 (1989), pp. 139—161.

Dură N. V.: “Valorile religios-creştine şi ‘moştenirea culturală, religioasă şi umanistă a Europei’. ‘Laicitate’ şi ‘libertate religioasă’” [Religious-Christian values and ‘Europe’s cultural, religious and humanist heritage’. ‘Secularism’ and ‘religious freedom’]. In: Modernitate, postmodernitate şi religie, Iaşi 2005, pp. 19—35.

Dură N. V.: “‘Privilegii’ şi ‘discriminări’ în politica religioasă a unor State ale Uniunii Europene” [‘Privileges’ and ‘discrimination’ in the religious policy of some European Union States]. Biserica Ortodoxă Română 1—3 (2006), pp. 491—510.

Dură N. V.: “Principalele organisme şi organizaţii internaţionale cu preocupări şi atribuţii în domeniul promovării şi asigurării protecţiei juridice a drepturilor omului” [The main international bodies and organizations with concerns and responsibilities in the field of promoting and ensuring the legal protection of human rights]. Dionysiana 1 (2007), pp. 18—25.

Dură N. V.: “Principii şi norme generale ale Dreptului Uniunii Europene privind protecţia juridică a drepturilor omului” [General principles and rules of European Union law on the legal protection of human rights]. In: RO-RUS-NIPPONICA. Craiova 2010, pp. 32—36

Dură N. V.: “Relaţiile Stat-Culte religioase în U.E. ‘Privilegii’ şi ‘discriminări’ în politica ‘religioasă’ a unor State membre ale Uniunii Europene” [State-Religious Cults Relations in the EU. ‘Privileges’ and ‘discriminations’ in the ‘religious’ policy of some Member States of the European Union]. Analele Universităţii Ovidius. Series: Drept şi Ştiinţe Administrative 1 (2007), pp. 20—34.

Dură N. V.: “Religious Freedom in Romania.” Theologia Pontica 3—4 (2012), pp. 9—24.

Dură N. V.: “Sfânta Scriptură şi creştinii din primele veacuri” [Holy Scriptures and the Christians of the first ages]. Îndrumător bisericesc 7 (1986), pp. 5—16.

Dură N. V.: “Statele Uniunii Europene şi cultele religioase” [The European Union States and the religious cults]. Ortodoxia 2 (2009), pp. 49—72.

Dură N. V.: “‘Scythia Mynor’ (Dobrogea) şi Biserica ei apostolică. Scaunul arhiepiscopal şi mitropolitan al Tomisului (sec. IV—XIV) [‘Scythia Mynor’ (Dobrudja) and its Apostolic Church. The archbishopric and metropolitan see of Tomis (IV—XIV centuries)]. Bucureşti 2006.

Dură N. V.: “The ‘Scythian Monks’ (Daco-Roman) and their Contribution to the European Christian Humanist Culture.” In: Dialogue of Civilizations. Ed. D. Muskhelishvili. New York 2010, pp. 33—42.

Dură N. V.: “The Law no. 489/2006 on Religious Freedom and General Regime of Religious Cults in Romania.” Dionysiana 1 (2008), pp. 37—54.

Dură N. V.: “The Relationships between the State and the Church and their Legal Regime. Rules of International and National Law.” Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences 4 (2018), pp. 192—201.

Dură N. V.: “The Right and its Nature in the Perception of the Roman Jurisprudence and of the Great Religions of the Antiquity.” In: Rethinking Social Action. Core Values. Ed. A. Sandu et al. Bologna 2015, pp. 517—524.

Dură N. V.: “The right to freedom of religion.” Annales Canonici 10 (2014), pp. 27—40.

Dură N. V.: “The Right to Religion: Some Consideration of the Principal International and European Juridical Instruments.” In: Religion and Equality. Law in conflict. Ed. W. C. Durham Jr., D. Thayer. UK: Routledge, 2016, 15—24.

Dură N. V.: “The Right to the ‘Freedom of Conscience’. Legal Basis for the Educational and Missionary Activity of Religious Denominations.” Ecumeny and Law 5 (2017), pp. 147—170.

Dură N. V.: “The Rights of the Persons who lost their Autonomy and their Social Protection.” Journal of Danubius Studies and Research 1 (2012), pp. 86—95.

Dură N. V., Mititelu C.: “Human rights and their universality. From the rights of the ‘individual’ and of the ‘citizen’ to ‘human’ rights.” In: Exploration, Education and Progress in the third Millennium Proceedings I, 4. Galaţi 2012, pp. 103—127.

Dură N. V., Mititelu C.: “The Freedom of Religion and the Right to Religious Freedom.” In: Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, I. Sofia 2014, pp. 831—838.

Dură N. V., Mititelu C.: “The right to Freedom of Religion in the Jurisprudence of the European Court.” Journal of Danubius Studies and Research 1 (2014), pp. 141—152.

Dură N. V., Mititelu C.: “The State and the Church in IV-VI Centuries. The Roman Emperor and the Christian Religion.” In: Conference on Political Sciences, Law, Finance, Economics & Tourism, I, Sofia 2014, pp 923—930.

Dură N. V., Kroczek P., Mititelu C.: Marriage from the Roman Catholic and Orthodox points of view. Krakow 2017.

Guţu G.: Dicţionar latin-român [Latin-Romanian Dictionary]. Bucureşti 1983.

“Interviu inedit: Patriarhul Daniel vorbeşte despre misiunea Bisericii în ultimii 10 ani” [Extraordinary interview: Patriarch Daniel talks about the mission of the Church in the last 10 years], https://basilica.ro/interviu-inedit-patriarhul-daniel-vorbeste-despre-misiunea-bisericii-in-ultimii-10-ani/ .[access: 13.07.2020].

Jackson D., Passarelli A.: Mapping Migration Mapping Churches’ Responses Europe Study (2008). https://ccme.eu/wp-content/uploads/2018/12/2008-05-28_CCME_Publ_-_Mapping_migration_-_Mapping_Churches_responses.pdf [access: 23.08.2020].

Leastviţa sau Scara Raiului de Ioan Scărarul [Leastvita or the Ladder of Heaven by Saint John Climacus]. Trans. E. Munteanu. Ed. O. Panaite. Iaşi 2007.

Migration Trends in Selected Applicant Countries. Vol. IV: Romania, More Out’ than In’ at the Crossroads between Europe and the Balkans. Ed. S. Lăzăroiu. Vienna 2003.

Mititelu C.: “The ‘Globalization Era’ and the Right of the Church to Preach the Gospel to All Peoples. Canonical-Juridical Considerations and Assessments.” Ecumeny and Law 5 (2017), pp. 127—146.

Mititelu C.: “The Children’s Rights. Regulations and Rules of International Law.” Ecumeny and Law 3 (2015), pp. 151—169.

Mititelu C.: “The Cooperation Protocol on Social Inclusion, Concluded between the Government of Romania and the Romanian Patriarchate. Juridical and Canonical Considerations.” Teologia 2 (59) (2014), pp. 58—70.

Mititelu C.: “The Human Rights and the Social Protection of Vulnerable Individuals.” Journal of Danubius Studies and Research 1 (2012), pp. 70—77.

Mititelu C.: “The Status of Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church. Ecclesiological and canonical-juridical considerations.” In: The current Statutes for the organisation and functioning of the Romanian Orthodox Church. Tradition and Innovation. Ed. C. Ruşeţ. Cluj-Napoca 2016, pp. 144—166.

Mititelu C., Mitra Radu M.: “The European Social Charter (Revised) and the Protection of the Human Rights.” “Ovidius” University Annals, Economic Sciences Series Volume XIII 1 (2013), pp. 1593—1598.

Mititelu C., Tinu A.: “Provisions of State and Church law on the cooperation between the State and the Church in the first millennium.” In: The fundamentals of our spirituality. Batumi 2018, pp. 358—368.

Stan L.: “Succesiunea apostolic” [Apostolic succession]. Studii Teologice 5—6 (1955): 305—323.

“Statutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române” [The Status for the Organization and Functioning of the Romanian Orthodox Church]. Monitorul Oficial al României I, 97 (10. 02. 2020), pp. 11—47.

The final document of the Presbyterial Conference dedicated to the phenomenon of migration, https://basilica.ro/documentul-final-al-conferintei-preotesti-consacrata-fenomenului-migratiei/ [access: 16.07.2020].


Published : 2021-06-29Cătălina Mititelu 
Ovidius University of Constanta  Romania
https://orcid.org/0000-0001-6489-9252
The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.