Cyfrowy warsztat pracy współczesnego nauczyciela bibliotekarza szkoły muzycznej I i II stopnia


Abstrakt

W artykule zaprezentowano cyfrowy warsztat pracy współczesnego nauczyciela bibliotekarza szkoły muzycznej I i II stopnia. Zwrócono uwagę na otwarte zasoby edukacyjne przydatne w codziennej pracy bibliotekarzy muzycznych. Wskazano biblioteki cyfrowe i strony edukacyjne podejmujące zagadnienia związane z muzyką klasyczną, udostępniające druki muzyczne i scenariusze lekcji. Przybliżone zostały także podstawy prawne funkcjonowania bibliotek szkolnych.


Słowa kluczowe

Biblioteka cyfrowa; Biblioteka szkolna; Nauczyciel bibliotekarz; Otwarte zasoby edukacyjne; Szkoła muzyczna

Biblioteka Narodowa. (b.d). Polona. Pobrane 4 sierpnia 2020, z: https://www.bn.org.pl/uslugi/centrum-kompetencji/udostepnianie-zbiorow-cyfrowych/polona.

Federacja Caecilianum. (2009, 30 listopada). Internetowa Biblioteka Utworów Chóralnych. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: http://www.caecilianum.eu/konkursy-choralne/111-internetowa-biblioteka-utworow-choralnych.html.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny. (cop. 2016). Przewodnik po Muzykotece. W: Muzykoteka szkolna. Pobrane 5 maja 2020, z: http://www.muzykotekaszkolna.pl/mz/przewodnik/.

Fundacja MeaKultura. (cop. 2015). Pismo MEAKULTURA.pl. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: http://fundacjameakultura.pl/projekt/meakultura-1?gclid=Cj0KCQjwvb75BRD1ARIsAP6LcqtNcShU2hO3_SLePhUgu5kuetFjIPoa0wPTfIxyP68V33oVLkxaR24aAvu1EALw_wcB.

International Music Score Library Project. (2020, 14 kwietnia). W: Wikipedia: wolna encyklopedia. Pobrane 4 sierpnia 2020, z: https://pl.wikipedia.org/wiki/International_Music_Score_Library_Project.

International Music Score Library Project. (b.d.). IMSLP: Petrucci Music Library. Pobrane 4 sierpnia 2020, z: https://imslp.org/wiki/Main_Page.

Kowolik, P. (2006). Warsztat pracy nauczyciela początku XXI wieku. Nauczyciel i Szkoła, 1‒2, 216‒228. Pobrane 4 sierpnia 2020, z: http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Nauczyciel_i_Szkola/Nauczyciel_i_Szkolar2006-t1_2_(30_31)/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)-s216-228/Nauczyciel_i_Szkola-r2006-t1_2_(30_31)-s216-228.pdf.

Mutopia Project (b.d.). Free Sheet Music for Everyone. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: https://www.mutopiaproject.org/#site-overview.

Rosik, K. (b.d.). Muzeum Dźwięków. W: Muzyka tradycyjna.pl. Pobrane 5 sierpnia sierpnia 2020, z: http://www.muzykatradycyjna.pl/pl/dzialania-edukacyjne/articles/muzeum-dzwieku?f=nauczyciele,grupy-zorganizowane,indywidualny,taniec,gra-na-instrumentach,budowa-instrumentow,wyklady-ispotkania,gry-zabawy-teatr,interneetowe,zamawiane,cykliczne.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. (2018). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej, poz. 467. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000467/O/D20180467.pdf.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego. (2019). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej, poz. 1637. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001637/O/D20191637.pdf.

Staniów, B. (2012). Biblioteka szkolna dzisiaj. Warszawa: Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Symfonika.pl: forum muzyki klasycznej. (2016). Najważniejsze informacje o Forum. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: http://symfonika.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=3.

Śliwowski, K. (b.d.). Musopen – wolna muzyka klasyczna. W: Otwarte zasoby. Pobrane 4 sierpnia 2020, z: https://otwartezasoby.pl/musopen-muzykaklasyczna/.

Tarakanov, B. (cop. 2016‒2020). Archiwum Muzyczne Borysa Tarakanova. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: http://notes.tarakanov.net/katalog/.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (2016). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 910. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000059/U/D20170059Lj.pdf.

Ustawa z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina. (2001). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 168. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20010160168/U/D20010168Lj.pdf.

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (1991). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, poz. 1327. Pobrane 5 sierpnia 2020, z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910950425/U/D19910425Lj.pdf.

Pobierz

Opublikowane : 2020-12-29


Borowska-JadłośA. (2020). Cyfrowy warsztat pracy współczesnego nauczyciela bibliotekarza szkoły muzycznej I i II stopnia. Nowa Biblioteka. Usługi, Technologie Informacyjne I Media, 37(2), 1-14. https://doi.org/10.31261/NB.2020.37.02

Anna Borowska-Jadłoś 
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Zielonej Górze  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2239-2378
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).