Przekłady Literatur Słowiańskich / Translations of Slavic Literatures

Czasopismo „Przekłady Literatur Słowiańskich” poświęcone jest zagadnieniom przekładu artystycznego w ramach języków południowo- i zachodniosłowiańskich, widzianym w perspektywie teoretycznej, historycznoliterackiej i historycznokulturowej. Obejmuje zarówno rejestrację wydań i recepcji przekładów, jak również studia dotyczące:
1. specyfiki przekładu w granicach języków blisko spokrewnionych,
2. przekładu jednej kultury na drugą za pośrednictwem medium literatury,
3. roli przekładu w badaniach komparatystycznych i w studiach nad recepcją literatur słowiańskich w świecie,
4. zagadnień podejmowanych w najnowszych badaniach translatologicznych.


The Journal Translations of Slavic Literatures (Przekłady Literatur Słowiańskich) is dedicated to the problems of artistic translation in South and West Slavic languages, perceived from the theoretical, historical and literary as well as cultural perspective. It comprises both the record of editions and receptions of translations, as well as the studies on:

1. the peculiarity of translation within the boundaries of closely related languages,
2. translation of one culture into another using the medium of literature,
3. the role of translation in comparative studies and in the area of studies on the reception of Slavic literatures in the world,
4. problems addressed in the most recent translation studies.


Baner

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...