O czasopiśmie

Zakres i zasięg czasopisma

Na łamach „Wieków Starych i Nowych” publikuje się teksty naukowe poświęcone historii polskiej i powszechnej od dziejów starożytnych po czasy najnowsze. Redakcja pozostaje wierna pierwotnej idei, przyświecającej zakładaniu czasopisma, aby nie poświęcać konkretnych tomów jednej, wybranej problematyce, ale utrzymywać ich charakter przeglądowy i zróżnicowany tematycznie. Zakres treściowy tekstów publikowanych w „Wiekach Starych i Nowych” jest szeroki, bowiem pismo jest otwarte na teksty dotyczące zagadnień z różnych obszarów historii.

Proces recenzji

Po wstępnej weryfikacji i selekcji nadesłanych tekstów do oceny każdego artykułu powołuje się dwóch niezależnych Recenzentów, którzy są specjalistami w danej epoce i problematyce, a także nie są afiliowani w tej samej instytucji, co Autor artykułu. Przy wyborze Recenzentów uwzględniany jest brak konfliktu interesów między Recenzentami a Autorem.

Recenzenci otrzymują anonimowy tekst artykułu oraz formularz recenzyjny, który oprócz gotowych pytań, zawiera także miejsce na krótki opis i podsumowanie, w którym Recenzenci jednoznacznie wyrażają swoją rekomendację co do zasadności publikacji artykułu lub jej braku.

Tekst jest kwalifikowany do druku wyłącznie wtedy, gdy obydwie recenzje kończą się jednoznaczną konkluzją o dopuszczeniu artykułu do publikacji. Autor otrzymuje recenzje do wglądu, zobowiązany jest do ustosunkowania się na piśmie do uwag Recenzentów, do poprawy tekstu i dokonania ewentualnych zmian wynikających z sugestii Recenzentów, a jeżeli niektórych uwag nie akceptuje, musi uzyskać aprobatę Redakcji.

Polityka otwartego dostępu

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Historia czasopisma

"Wieki Stare i Nowe” są wydawnictwem Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy tom ukazał się w 2000 roku pod redakcją Idziego Panica i Marii W. Wanatowicz. Zainaugurował on wydawnictwo wielotomowe, które w 2005 roku (od tomu 4) znalazło się na liście czasopism naukowych parametryzowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Począwszy od tomu wydanego w 2009 roku nieznacznie zmienił się tytuł (zastosowano duże litery), zmieniła się też numeracja poszczególnych tomów, tom szósty opublikowany został jako 1 (6). Również od tego czasu „Wieki Stare i Nowe” regularnie ukazują się corocznie. Kolejnym redaktorem czasopisma był Sylwester Fertacz.