ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies

Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies jest w swoich założeniach przestrzenią współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy. Czasopismo Zoophilologica jest recenzowane i ukazuje się jako rocznik w wolnym dostępie online.

Aktualności

 

ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal 2018/4 – CFP

 

Polowanie i aporie cywilizacji

Czwarty numer rocznika ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies zostanie poświęcony takim właśnie dylematom – bezdrożom, bezradności, a przynajmniej z pozoru niemożliwym do przezwyciężenia trudnościom cywilizacji, oferującej sprzeczne albo przeciwstawne rozwiązania wspomnianego konfliktu. W celu uproszczenia (utrudnienia?) założonego zadania, proponujemy skupienie się Autorów na gwałtownie dziś dyskutowanym zagadnieniu polowania i jego miejscu w cywilizacji ludzkiej. Oczywiście, zasadniczym tematem nie są same „zwierzęta” (traktowane tu jako metafora wszystkiego, co żyje i realizując swój program genetyczny, czasem czyni szkody człowiekowi), ani sami „myśliwi”, pod których mianem rozumiemy po prostu cywilizowaną ludzkość, bez obiekcji i dla dobra człowieka wdrażającą „dobre zmiany” w życie przyrody. Zakładamy jednak, że nawet wyłączne skupienie się na polowaniu i zwierzętach, stanowić może dobry asumpt do głębokiej refleksji nad aporiami cywilizacji, wobec których staje dzisiaj nie tylko świadoma wagi zagadnienia biohumanistyka, ale także każdy rozumny uczestnik procesu cywilizacyjnego, bez względu na wykształcenie, opcję metodologiczną czy światopogląd.

 
Opublikowane: 2017-04-05 Więcej...
 
Więcej ogłoszeń...