ZOOPHILOLOGICA. Polish Journal of Animal Studies

Czasopismo naukowe – rocznik internetowy – „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” ma na celu interdyscyplinarne badania nad znaczeniami, jakie przypisuje się zwierzętom. Sposób uzgadniania tej wiedzy oraz rekonstrukcja nowoczesnych obszarów węzłowych dla myślenia o świecie zwierząt i ludzi wiążą się z potrzebą wytworzenia środowiska wymiany treści niemieszczących się w ramach jednej dziedziny. Czasopismo to stanowi forum wypowiedzi zarówno dla teoretyków i historyków kultury, jak i specjalistów z zakresu zoologii i historii nauki. Jedną z hipotez założycielskich czasopisma było przekonanie, że perspektywa studiów nad zwierzętami (animal studies) pozwala na bezpośrednie powiązanie dyskusji światopoglądowych ze zmianami kulturowymi w relacji ludzie – zwierzęta. Poświadczają to już opracowane badania anglojęzyczne, a niniejsze czasopismo postawiło sobie za cel rekonstrukcję relacji ludzi i zwierząt w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych obszarach kulturowych. Zaproponowana perspektywa ma w kolejnych publikacjach odsłonić niedostrzegane dotąd przemiany wzorów kultury i moralności, które są obecne w najnowszych dyskusjach ekologicznie zorientowanej humanistyki i jej wersji „post”.

E-czasopismo o specjalistycznym charakterze jest poświęcone nie tylko publikowaniu artykułów z zakresu nowej dyscypliny wiedzy – zoofilologii. Powstanie czasopisma wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i wymaganiom, jakie stawia przed przedstawicielami animal studies „trzecia kultura”, a co za tym idzie – biohumanistyka i ekoposthumanizm. Rocznik wpisuje się w nurt rozwijających się młodych interdyscyplinarnych dziedzin spod znaku „zoo”, a więc zoopoetyki, zoosemiotyki, zooantropologii, zooteologii, zoomuzykologii, zooetnologii, a nawet zoofarmakognozji oraz wszelkich innych nowych i pokrewnych kierunków badawczych takich, jak ekokrytyka, ekolingwistyka czy geopoetyka.

 

Rada Naukowa:

Andrzej Bereszyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Piotr Czerwiński (Uniwersytet Śląski)
Ewa Domańska (UAM/Department of Anthropology Stanford University, USA)
Andrzej Elżanowski (Kolegium „Artes Liberales” Uniwersytet Warszawski)
Paweł Gusin (Uniwersytet Wrocławski)
John W.M. Jagt (Natuurhistorisch Musem Maastricht, Holandia)
Elena Jagt-Yazykova (Uniwersytet Opolski/Saint Petersburg State University, Rosja)
Andrzej Kiepas (Uniwersytet Śląski)
Dominique Lestel (Ecole normale supérieure de Paris, Francja)
Ramona Malita (West University of Timisoara, Rumunia)
Eric W.A. Mulder (Natura Docet Wonderryck Twente Denekamp, Holandia)
Aleksander Nawarecki (Uniwersytet Śląski)
Małgorzata Quinkenstein (Zentrum für Historische Forschung PAN, Niemcy)
Inna Shved (Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. Пушкіна, Białoruś)
Alfia Smirnowa (Moskiewski Uniwersytet Pedagogiczny, Rosja)
Tadeusz Sławek (Uniwersytet Śląski)
Włodzimierz Tyburski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)
Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Uniwersytet Śląski) – przewodnicząca
Krzysztof Ziarek (Department of Comparative Literature University at Buffalo, USA)
Joanna Żylińska (Department of Media and Communications Goldsmiths, University of London, Anglia)

Kolegium Redakcyjne:

Redaktor naczelna: 
JUSTYNA TYMIENIECKA-SUCHANEK 
dr hab.
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej, Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: justyna.tymieniecka@poczta.fm
Tel. + 48 600-113-257

Zastępca redaktor naczelnej: 
MARZENA KUBISZ 
dr hab.
Zakład Teorii Literatury i Kultury, Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: marzena.kubisz@us.edu.pl

Pierwszy sekretarz/redaktorka techniczna ds. serwisu OJS:
DOMINIKA PIECZKA 
mgr
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych
Politechnika Śląska
Email: nika.pieczka@gmail.com

Drugi sekretarz: 
ZUZANNA SZATANIK
dr 
Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego, Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: zuzanna.szatanik@us.edu.pl


Redaktorzy działów naukowych:

Ekokrytyka:
BEATA MYTYCH-FORAJTER
dr hab.
Zakład Teorii Literatury, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: beata.mytych-forajter@us.edu.pl

Etyka praw zwierząt:
DARIUSZ GZYRA 
dr
Instytut Filozofii i Socjologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
Email: d.gzyra@gmail.com

Filozofia i bioetyka:
DOMINIKA DZWONKOWSKA 
dr
Instytut Ekologii i Bioetyki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Email: d.dzwonkowska@uksw.edu.pl

Historia:
JACEK KUREK
dr
Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych, Politechnika Śląska
Muzeum w Chorzowie
Email: budzenie@interia.pl

Językoznawstwo:
TOMASZ NOWAK 
dr hab.
Zakład Leksykologii i Semantyki, Instytut Języka Polskiego, Uniwersytet Śląski
Email: tomasz.nowak@us.edu.pl

Kulturoznawstwo:
DOBROSŁAWA WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA 
dr hab. 
Zakład Teorii i Historii Kultury, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, 
Uniwersytet Śląski
Email: dobroslawa.wezowicz-ziolkowska@us.edu.pl

Literaturoznawstwo:
MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK 
dr hab.
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski
Email: miroslawa.michalska-suchanek@us.edu.pl

Nauki biologiczne:
PIOTR SKUBAŁA 
prof. dr hab.
Katedra Ekologii, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Śląski
Email: piotr.skubala@us.edu.pl

Sztuka:
MAREK GŁOWACKI 
dr
Zakład Rysunku, Instytut Sztuki w Cieszynie, Uniwersytet Śląski 
Email: marek.glowacki@us.edu.pl


Redaktorzy językowi:

DŻULIETTA MARKUSIK – mgr, native speaker, redaktor tekstów rosyjskich
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej, Uniwersytet Śląski
Email: d.markusik@interia.pl

ALINA MITEK-DZIEMBA – dr, redaktor tekstów polskich
Katedra Literatury Porównawczej, Uniwersytet Śląski
Email: greyhaired@interia.pl

DAVID SCHAUFFLER – dr, native speaker, redaktor tekstów angielskich
Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Email: david.schauffler@us.edu.pl

Redaktorzy zagraniczni:

LAURA KLINE (Wayne State University, USA) - klinela@comcast.net
OKSANA TIMOFIEJEWA (European University at St. Petersburg / Institute of Philosophy of Russian Academy of Science, Rosja) - oxana_san@yahoo.com

Published annually online, "Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies" is a scientific publication that aims at interdisciplinary research on the meanings attributed to animals. The way the knowledge in this area is coordinated and the reconstruction of modern nodal areas for thinking about the world of animals and humans involve the need to create an environment for the exchange of ideas that does not fit within a single domain. The journal constitutes a forum of expression for theoreticians and cultural historians as well as specialists in zoology and history of science. One of its founding hypotheses was that the perspective of animal studies allows for creating a direct link between worldview discussions and cultural changes in the human-animal relationship. This has already been confirmed by a variety of English-language studies; whereas this journal aims to reconstruct human and animal relations in Central and Eastern European countries as well as in other areas of culture. In subsequent publications, the proposed perspective is to present the hitherto unexplored changes of cultural and moral models that are present in the latest discussions on ecologically oriented humanities and its version “post.”

The specialist online journal is not only devoted to publishing articles on the new discipline of knowledge – zoophilology. It has been founded to meet contemporary expectations and requirements set by the representatives of “third culture” in animal studies, namely biohumanities and ecoposthumanism. The annual publication is part of the trend that can be observed in the developing young interdisciplinary fields under the label of “zoo,” i.e. zoopoetics, zoosemiotics, zooanthropology, zootheology, zoomusicology, zooethnology and even zoopharmacognosy, as well as any other new and related research directions, such as ecocritics, ecolinguistics or geopoetics.

Aktualności

 
Aktualności nie zostały opublikowane.
 
Więcej ogłoszeń...