Czasopismo naukowe – rocznik internetowy – „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” ma na celu interdyscyplinarne badania nad znaczeniami, jakie przypisuje się zwierzętom. Sposób uzgadniania tej wiedzy oraz rekonstrukcja nowoczesnych obszarów węzłowych dla myślenia o świecie zwierząt i ludzi wiążą się z potrzebą wytworzenia środowiska wymiany treści niemieszczących się w ramach jednej dziedziny. Czasopismo to stanowi forum wypowiedzi zarówno dla teoretyków i historyków kultury, jak i specjalistów z zakresu zoologii i historii nauki. Jedną z hipotez założycielskich czasopisma było przekonanie, że perspektywa studiów nad zwierzętami (animal studies) pozwala na bezpośrednie powiązanie dyskusji światopoglądowych ze zmianami kulturowymi w relacji ludzie – zwierzęta. Poświadczają to już opracowane badania anglojęzyczne, a niniejsze czasopismo postawiło sobie za cel rekonstrukcję relacji ludzi i zwierząt w krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz innych obszarach kulturowych. Zaproponowana perspektywa ma w kolejnych publikacjach odsłonić niedostrzegane dotąd przemiany wzorów kultury i moralności, które są obecne w najnowszych dyskusjach ekologicznie zorientowanej humanistyki i jej wersji „post”.

E-czasopismo o specjalistycznym charakterze jest poświęcone nie tylko publikowaniu artykułów z zakresu nowej dyscypliny wiedzy – zoofilologii. Powstanie czasopisma wychodzi naprzeciw współczesnym oczekiwaniom i wymaganiom, jakie stawia przed przedstawicielami animal studies „trzecia kultura”, a co za tym idzie – biohumanistyka i ekoposthumanizm. Rocznik wpisuje się w nurt rozwijających się młodych interdyscyplinarnych dziedzin spod znaku „zoo”, a więc zoopoetyki, zoosemiotyki, zooantropologii, zooteologii, zoomuzykologii, zooetnologii, a nawet zoofarmakognozji oraz wszelkich innych nowych i pokrewnych kierunków badawczych takich, jak ekokrytyka, ekolingwistyka czy geopoetyka.

 

ISSN: 2451-3849 (Print) ISSN: 2451-3849 (Online)


 
 

Zaproszenie do numeru 6 i 7

2019-10-10

Tematyka numerów 6. i 7. czasopisma Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies, skupiać się będzie na złożonej relacji człowiek – zwierzę(ta) w różnorodnych jej aspektach: kulturowych, etycznych, filozoficznych, historycznych, religijnych, społecznych, etnograficznych i in., ze szczególnym uwzględnieniem towarzyszących nam mitów, stereotypów i uprzedzeń na temat zwierząt. Przedmiotem namysłu będą zatem nie tylko same tego rodzaju wyobrażenia, ale także źródła postaw, które często, zarówno w społeczeństwach tradycyjnych, jak i współczesnych, prowadziły i prowadzą do mylnych poglądów dotyczących istot pozaludzkich, utrwalających tzw. fałsz etologiczny (w rozumieniu zaproponowanym przez Jana Wawrzyniaka).

Zapraszając do snucia rozważań wyznaczonych ramą: mit – stereotyp – uprzedzenie, chcielibyśmy również zachęcić Autorów do refleksji nad zmianami, jakie w myśleniu o zwierzętach dokonały się za sprawą nowych odkryć w zakresie zwierzęcej inteligencji, empatii, altruizmu, zdolności komunikacyjnych, społecznego „rozumu”, etc., ów fałsz etologiczny demitologizujących. W tym kontekście istotne wydaje się odniesienie do toczącej się współcześnie debaty nad antropocenem, epoką, która – dowodnie wykazując olbrzymią wagę wzajemnych zależności wszelkich form życia na Ziemi – nakazuje dekonstrukcję międzygatunkowych relacji, zwłaszcza w aspekcie stosunków ludzi i zwierząt. Tak nakreślona tematyka pozwolić może na przyciągnięcie badaczy zainteresowanych nowymi kierunkami wiedzy, które zorientowane są na pogłębiony, nieantropocentryczny namysł nad relacjami międzygatunkowymi, w tym zwłaszcza prądów myślowych spod znaku posthumanistyki, ekokrytyki, ekofilozofii, ale także zooantropologii i zoosemiotyki, oraz wszystkich innych, dla których pytania o związki między bytami ludzkimi i pozaludzkimi  stanowią istotny przedmiot refleksji.

 

Proponujemy następujące obszary rozważań (z uwzględnieniem namysłu: mity – stereotypy – uprzedzenia):

  • Tradycyjne wyobrażenia o zwierzętach (wiedza ludowa, mity, folklor, praktyki gospodarcze, obrzędowość doroczna, religie, inne)
  • Zwierzęta w przekazach współczesnych (literatura, film, sztuki plastyczne, netlor, reportaż, blog i inne)
  • Zwierzę jako przedmiot/obiekt refleksji naukowej (w obszarze takich dyscyplin jak: filozofia, etyka, historia, psychologia, etnologia, etologia, literaturoznawstwo, językoznawstwo, religioznawstwo, prawo, nauki społeczne, nauki o życiu i nauki o Ziemi)
  • Praktyki wobec zwierząt dawniej i dziś (np. polowanie)
  • Podmiotowość i sprawczość zwierząt – zmiana paradygmatu
  • Zwierzęta w antropocenie/epoka człowieka wobec zwierząt

   • BazHum
  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List

ICV
79,32 - 2017r.