Distance Education Along with Pedagogical and Psychological Assistance for SEN Students on the Example of the City of Gliwice


Abstract

During the COVID-19 pandemic, students with special education needs, including students with disabilities, found themselves in a particularly vulnerable position. What raised concern was the organization of remote education for this group of students, the implementation of tasks in the field of psychological and pedagogical assistance, and the effective use of recommendations contained in documents (opinions, decisions on the need for special education, or individual educational and therapeutic programs). The period of the pandemic and closing schools posed new challenges for teachers in organizing education for this group of students and meeting their special and specific educational needs in the online mode. The
analyses presented in the article refer to the organization of remote education for students with special educational needs (SEN) and the organization of psychological and pedagogical assistance.


Keywords

COVID-19 pandemic; distance education; special educational needs; students with special educational needs; psychological and pedagogical assistance; teachers at public schools

Aloizou, V., Chasiotou, T., Retalis, S., Daviotis, T. & Koulouvaris, P. (2021). Remote learning for children with Special Education Needs in the era of COVID-19: Beyond tele – conferencing sessions. Educational Media International, 58 (2), 181–201. https://doi.org/10.1080/09523987.2021.1930477

Bigaj, M. & Dębski, M. (2020). Subiektywny dobrostan oraz higiena cyfrowa w czasie edukacji zdalnej. [Subjective Well-being and Digital Hygiene during Remote Education]. In G. Ptaszek, G. D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski, M. Bigaj, Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? [Remote Education: What Happened to Students, Their Parents, and Teachers?] (pp. 75–111). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN:978-83-7489-867-6.

Bilicki, T. (2020). Jak pracować z uczniem w kryzysie w czasie pandemii COVID-19? [How to Work with a Student in Crisis during a COVID-19 Pandemic?] In J. Pyżalski (Eds), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele [Education in the Time of the COVID-19 Pandemic: A Distanced View of What We Do Now as Teachers] (pp. 16–19). EduAkcja. ISBN: 978-83-957316-0-0

Bobik, B., Młynek, P. & Szafrańska, A. (2021). Szkoła w wirtualnej rzeczywistości: raport z badań dla miasta Gliwice [School in Virtual Reality: A Research Report for the City of Gliwice] Towarzystwo Inicjatyw Naukowych. ISBN: 978-83-65247-09-4

Bodnar, A. Polish Ombudsman’s Address of 24 April 2020 regarding remote education. Retrieved from https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Ponowne%20WG%20do%20MEN,%2024.04.2020.pdf (accessed on 4 October 2021).

Bodnar, A. Polish Ombudsman’s Address of 5 February 2021. Retrieved from https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/Wyst%C4%85pienie%20do%20Sekretarz%20Stanu%20Ministerstwa%20

Edukacji%20Narodowej%20-%20Marzeny%20Macha%C5%82ek.pdf (accessed on 4 October 2021).

Buchner, A., Majchrzak, M. & Wierzbicka, M. (2020). Edukacja zdalna w czasie pandemii. Raport z badań [Remote Education during the Pandemic. Research Report]. Centrum Cyfrowe. Retrieved from https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/ (accessed on 4 October 2021).

Domagała – Zyśk, E. (ed.) (2020). Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne [Remote Learning and Teaching for Special Educational Needs]. Wydawnictwo Episteme. ISBN 978-83-65172-55-6

Education in the 2019/2020 school year (2020). Statistics Poland, Statistical Office in Gdańsk. Warszawa, Gdańsk. http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/edukacja/

Górnicka, B. (2020). „W trybie zdalnym…”. Nauka – wychowanie – opieka and uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii. Refleksje i rozterki pedagoga [“Online...”: Science – Education – The Case about Students with Special Education Needs during a Pandemic: Reflections and Dilemmas of a Teacher]. Kultura – Przemiany – Edukacja, VII, 91-105. https://doi.org/10.15584/kpe.2020.8.7

Jaskulska, S. & Jankowiak, B. (2020). Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19. Raport. [Distance Learning in Poland during the COVID-19 Pandemic. A Report]. Wydział Studiów Edukacyjnych UAM. Retrived from https://drive.google.com/file/d/1lYprhMptB3p6AnMeh8WzfZLNvihfY_HF/view (accessed on 4 October 2021).

Kocejko, M. (2021). Sytuacja dzieci z niepełnosprawnościami w czasie pandemii COVID-19 – analiza intersekcjonalna [The Situation of Children with Disabilities during the COVID-19 Pandemic. An Intersectional Analysis]. Dziecko krzywdzone. Teoria, badania, praktyka, 20(2), 76-91. ISSN: 2545-3475. https://dzieckokrzywdzone.fdds.pl/index.php/DK/article/view/803

López-Noguero, F., Gallardo-López, J. A. & Garcia-Lirazo, I. (2021). The Educational Community in the Face of COVID-19. Discursive Analysis on Vulnerability and Education. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 6716. https://doi.org/10.3390/ijerph18136716

Lütje-Klose, B., Geist, S. & Goldan, J. (2021). Schulschließung während der COVID-19-Pandemie. Perspektiven auf Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf [School closure during COVID-19-pandemic –Perspectives on students with special educational needs]. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 68 (4), 292–296. https://doi.org/10.2378/peu2021.art25d

Mercieca, D., Mercieca, D. P. & Ward, K. (2021). Teachers Working in Special Schools in Scotland Acting with Practical Wisdom: Supporting Children with Additional Needs in COVID-19 Lockdown. Education Sciences, 11(10), 569. https://doi.org/10.3390/educsci11100569

ONZ (2020). Policy Brief: Education during COVID-9 and beyond. https://unsdg.un.org/resources/policy-brief-education-during-COVID-19-and-beyond (accessed on 4 October 2021)

Parmigiani, D., Benigno, V., Giusto, M., Silvaggio, Ch. & Sperandio, S. (2021). E – inclusion: online special education in Italy during the COVID-19 pandemic. Technology, Pedagogy and Education 30(1), 111–124. https://doi.org/10.1080/1475939X.2020.1856714

Plebańska, M., Szyller, A. & Sieńczewska, M. (2020). Edukacja zdalna w czasach COVID-19. Raport z badania [Remote Education in the Times of COVID-19. Research Report]. Warszawa. Retrived from https://kometa.edu.pl/uploads/publication/941/24a2_A_a_nauczanie_zdalne_oczami_nauczycieli_i_uczniow_RAPORT.pdf?v2.8 (accessed on 4 October 2021).

Ptaszek, G. (2020). Przygotowanie oraz realizacja edukacji zdalnej: sprzęt, metody kompetencje cyfrowe [Preparation and Implementation of Remote Education: Equipment, Methods, Digital Competences]. In G. Ptaszek, G. D. Stunża, J. Pyżalski, M. Dębski, M. Bigaj, Edukacja zdalna: co stało się z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami? [Remote Education: What Happened to Students, Their Parents, and Teachers?] (pp. 32–74). Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN:978-83-7489-867-8

Regulation of the Ministry of National Education of 11 March 2020 on temporary limitation of the functioning of educational system entities in connection with preventing, counteracting, and combating COVID-19. Journal of Laws of 2020, item 410.

Regulation of the Ministry of National Education of 20 March 2020 on specific solutions in the period of temporary limitation of the functioning of educational system entities in connection with preventing, counteracting, and combating COVID-19. Journal of Laws of 2020, item 493.

Regulation of the Ministry of National Education of 9 August 2017 on the conditions for organizing education, upbringing, and care for children and youths with disabilities, socially maladjusted, and at risk of social maladjustment. Journal of Laws of 2017, item 1578.

Regulation of the Ministry of National Education of 9 July 2020 on the principles of organizing and providing psychological and pedagogical assistance in public kindergartens, schools, and institutions. Journal of Laws of 2020, item 1280.

Staszkiewicz-Grabarczyk, I. (2021). Edukacja w czasie pandemii COVID-19 w świetle aktów prawnych [Education during the COVID-19 Pandemic in the Light of Legal Acts]. Rozprawy Społeczne/Social Dissertations, 2021 Tom 15(2), 25–39. https://doi.org/10.29316/rs/138205

Śliż, K. (2020). Doświadczenia nauczycieli w edukacji zdalnej podczas pierwszego etapu pandemii [Teachers’ experiences in remote education during the first stage of the pandemic]. In E. Domagała-Zyśk (ed.) Zdalne uczenie się i nauczanie a specjalne potrzeby edukacyjne [Remote learning and teaching and special educational needs] (pp. 95‒27). Wydawnictwo Episteme. ISBN 978-83-65172-55-6

Tabatadze, S. & Chachkhiani, K. (2021) COVID-19 and Emergency Remote Teaching in the Country of Georgia: Catalist for educational Change and Reforms in Georgia? Educational Studies 57:1, 78–95. https://doi.org/10.1080/00131946.2020.1863806

Vijayan, R. (2021). Teaching and Learning during the COVID-19 Pandemic: A Topic Modeling Study. Education Sciences, 2021, 11(7), 347. https://doi.org/10.3390/educsci11070347

Witkowski, J. (2020). Organizacja edukacji zdalnej [Organization of Distance Education]. In J. Pyżalski (Eds.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele [Education in the Time of the COVID-19 Pandemic: A Distanced View of What We Do Now as Teachers] (pp. 86–92). EduAkcja. ISBN: 978-83-957316-0-0

Zaremba, L. (2014). Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikowanie SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania. [Special Developmental and Educational Needs of Children and Youths. Identifying SDN and SEN as Well as Ways of Addressing Them.]. ORE. ISBN: 978-83-62360-43-7

Download

Published : 2022-06-25


SzafrańskaA. (2022). Distance Education Along with Pedagogical and Psychological Assistance for SEN Students on the Example of the City of Gliwice. International Journal of Research in E-Learning, 8(1), 1-28. https://doi.org/10.31261/IJREL.2022.8.1.06

Anida Szafrańska  anida.szafranska@us.edu.pl
Univesity of Silesia in Katowice  Poland
https://orcid.org/0000-0002-2469-5375
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

The Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.