Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


WSKAZÓWKI REDAKCYJNE DLA TEKSTÓW SKŁADANYCH DO CZASOPISMA NEOPHILOLOGICA

I Struktura tekstu:
1. Format tekstu: doc. oraz pdf.
2. Długość tekstu: 30 000 – 60 000 znaków ze spacjami.
3. Ustawienia strony: marginesy standardowe 2,5 cm każdy, tabulatory standardowe 1,25 cm (każdy akapit powinien zaczynać się od wcięcia).
4. Czcionka: Times New Roman 12 ptk., interlinia 1,5.
5. U góry tekstu po lewej stronie: imię i nazwisko autora, afiliacja oraz numer ORCID.
6. Poniżej tytuł tekstu oraz jego tłumaczenie na język angielski.
7. Poniżej Abstract, krótkie streszczenie problematyki poruszanej w tekście w języku angielskim.
8. Poniżej Keywords, kilka najważniejszych słów-kluczy w języku angielskim.
9. Treść artykułu w wybranym języku romańskim lub w języku angielskim.
10. Bibliografia na końcu tekstu zapisana pod nazwą Références citées, zawierająca alfabetycznie przedstawiony spis cytowanych w tekście pozycji.

II Przykłady, cytaty, bibliografia:
1. Przykłady (wyrazy, zwroty, zdania) powinny być zapisane kursywą, a ich tłumaczenia na inny język – w nawiasie tekstem prostym.
2. Dopuszcza się w tekście wyróżniki: pogrubienie, kursywa, podkreślenie, pismo rozstrzelone. Prosimy jednak o oszczędne używanie wyróżników.
3. Cytaty powinny być ujęte w znakach cytowania.
4. Cytaty pochodzące z Internetu powinny zawierać adres internetowy oraz datę dostępu zapisaną w okrągłych nawiasach.
5. Źródła, cytowane w artykule, powinny być zapisane w systemie harvardzkim (pierwsza litera imienia/imion, nazwisko/nazwiska autora zapisane za pomocą odstępów rozstrzelonych, data wydania : strona) np.: (S. Karolak, 1984 : 11).
6. W przypadku podjęcia polemiki, zamieszczania dodatkowych komentarzy dopuszcza się stosowanie numerowanych przypisów u dołu strony.
7. Wykaz bibliograficzny powinien być sporządzony w kolejności alfabetycznej wg następujących zasad:

• pozycja książkowa, np.:
Bogacki K., Lewicka H., 1983 : Dictionnaire sémantique et syntaxique des verbes français. Warszawa, PWN.

• artykuł w czasopiśmie, np. :
Bogacki K., Karolak S., 1992 : „Założenia gramatyki o podstawach semantycznych”. Język a Kultura 8, 157-187.
Gross G., 2008 : « Les classes d’objets ». Lalie 28, 113-165.

• rozdział w książce pod redakcją, np.:
Karolak S., 1984 : „Składnia wyrażeń predykatywnych”. In: Topolińska Z., red.: Gramatyka współczesnego języka polskiego. Warszawa, PWN, 11-210.
Prandi M., 1999 : « Grammaire philosophique de la métaphore ». In: Charbonnel N. et Kleiber G., éds. : La métaphore entre philosophie et rhétorique. Paris, PUF, 184-206.

Wszelkie potrzebne oświadczenia są rozsyłane Autorom na podany adres mailowy lub można je pobrać ze strony Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego pod adresem: https://wydawnictwo.us.edu.pl/node/1991