Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów(burmistrzów, prezydentów miast)Abstract

Local democracy and the idea of term limits voits (mayors)

For some time there is a debate on the term of office mayor sand presidents of cities. Subject of the article is to analyze views on democracy and indicators of democracy, including the local dimension in the context of the controversy over the long cadence reeves impact on the functioning of local government. The author also extends to public opinion polls on the issue of limiting the cadence of mayors. We are analyzing the arguments of supporters and opponents of limiting the cadence of executive power in municipalities, as well as the dilemmas associated with the consequences of such restrictions for the quality of democracy. Limiting cadence has as many supporters as opponents - both sides have serious arguments for their positions.

Key words:
democracy, local democracy, local elections, cadences mayors and presidents of cities


Adamowicz A. (2014), „Jak będę wiedział, że to moja ostatnia kadencja, to robię, co chcę” czyli wielogłos o ograniczeniu kadencyjności wójta, burmistrza i prezydenta miasta, „E-politykon” 2014, nr 11

Antoszewski A. (1998), Współczesne teorie demokracji, [w:] Andrzej W. Jabłoński, Leszek Sobkowiak (red.), Studia z teorii polityki, tom 2, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Antoszewski A. (1997), Modele demokracji przedstawicielskiej, [w:] Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut (red.), Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bober J. i inni (2013), Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, Kraków: Małopolska Szkoła Administracji Publicznej.

Bukowski A. (2011), Demokracja lokalna a dobro wspólne. Uwagi sceptyka, „Znak” nr 6(673).

CBOS (2015), 25 lat państwa obywatelskiego. Społeczne oceny samorządności terytorialnej. Komunikat z badań nr 69, Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Cyrankiewicz M. (2014), Obsadzanie mandatów bez głosowania: czyli ciche wybory w gminie,”Rzeczpospolita” z 1 września 2014.

Dojwa K., Turczyński P. (2012), Od samorządu do polityki. Studium przypadku Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, Częstochowa: Prace Naukowe Akademii Jana Długosza.

Drzonek M. (2014), Wielokadencyjność prezydenta miasta po wejściu Polski do Unii Europejskiej – przypadek Gdyni, „Przegląd Politologiczny” 2014, nr 4.

Easton D. (1990), The Analysis of Political Structure, New York: Routledge.

Forum Ekonomiczne (2015), http://www.forum-ekonomiczne.pl/kongres-samorzadow/przyszlosc-polskiej-samorzadnosci-debata-prezydentow-najwiekszych-polskich-miast/#.Vbzad7VffDc (dostęp: lipiec 2015).

Huntington S.P. (1995), Trzecia fala demokratyzacji, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Kornaś J., Danel Ł. (2012), Dylematy polskiej demokracji, Kraków: Fundacja GAP.

Kowalik J. (2005), Wybrani w bezpośrednich wyborach, „Samorząd Terytorialny” 2005, nr 6.

Kubiak H. (2009), Przedmowa do książki P. Sekuły, Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Kwiatkowski J., Modrzewski P., Płatek D. (2011), Co nam powiedziały wybory samorządowe w 2010 roku, w 20 lat od wprowadzenia reformy samorządowej? Sukces? Porażka? Normalność? Raport z badań, Kraków: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Misztal W.(2003), Demokracja lokalna w Polsce, „Rocznik Lubuski” t. XXIX.

Regulski J. (2014), Boże ratuj nas przed naprawiaczami. Wypowiedź profesora J. Regulskiego dla «Rzeczpospolitej» z 22 grudnia 2014.

Schumpeter J. (1995), Kapitalizm, socjalizm, demokracja, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sekuła P. (2009), Kultura polityczna a konsolidacja demokracji, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne.

Stępień J. (2011), Państwo obywatelskie. Krótka historia polskiej samorządności, „Znak” nr 6(673).

Trutkowski C., Karniewicz A. (2015), Bilans kadencji 2010-2014 w świetle wyników wyborów samorządowych. Najważniejsze wnioski, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, http://frdl.org.pl/pliki/frdl/document/publikacjeFRDL/Bilans_WNIOSKI.pdf (dostęp: lipiec 2015).


Published : 2015-01-01


Kowalik, J. (2015). Demokracja lokalna a idea ograniczenia liczby kadencji wójtów(burmistrzów, prezydentów miast). Political Preferences, (10). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/4282

Janina Kowalik  janina.kowalik@ujk.edu.plAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).