Between hospitality and misoxenia – aftershocks of the migration crisis in PolandAbstract

Refugee crisis is a major challenge for the whole of Europe the humanitarian, social and political. It affects individual societies both in a direct way, when growth in the number of visitors exceeds the adaptability, and indirectly, through its multidimensional social consequences. In Poland, the refugee crisis can defined as the phantom. Despite the trace number of refugees and the slight number of immigrants, the problem and the way the debate over it cause very significant social repercussions. These repercussions manifest themselves in changes in attitudes with respect to refugees or a more widely-foreign, clearly materialised in the research.

 

Key words:

crisis migration, refugees, public debate, hospitality, misoxenia


Adamczyk, A. (2017). Kryzys migracyjny w Europie a polska polityka migracyjna. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 43 (1), 307– 32.

Amnesty International (2016). Refugees Welcome Survey 2016. Views of Citizens Across 27 Countries, https://amnesty.org.pl/wp-content/uploads/2016/05/Raport-Wska%C5%BAnik-Przychylno%C5%9Bci-Uchod%C5%BAcom.pdf, (dostęp online: 12.06.2017).

Balcer, A., Buras, P., Gromadzki, G., & Smolar E. (2016). Polacy wobec UE: koniec konsensusu. Warszawa: Fundacja im. Stefana Batorego. http://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Otwarta%20Europa/Polacy%20wobec%20UE%20-%20raport%20Fundacji%20Batorego.pdf (12.06.2017).

Bertram, Ł., Puchejda, A., & Wigura, K. (2017). Negatywny obraz muzułmanów w polskiej prasie. Analiza wybranych przykładów z lat 2015-2016. Raport Obserwatorium Debaty Publicznej „Kultury Liberalnej”.

CBOS 30/2010. Powody do dumy i wstydu dla Polaków. Komunikat z badań nr BS/30/2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.

CBOS 124/2015. Jak Polacy postrzegają swoich sąsiadów. Komunikat z badań nr 124/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.

CBOS 126/2015. Autoportret Polaków i postrzegany dystans kulturowy wobec sąsiadów. Komunikat z badań nr 126/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.

CBOS 53/2016. Stosunek do innych narodów. Komunikat z badań nr 53/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.

CBOS 136/2016. Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań nr 136/2016. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.

CBOS 1/2017. Stosunek Polaków do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań nr 1/2017. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.

CBOS 44/2017. Stosunek do przyjmowania uchodźców. Komunikat z badań nr 44/2017. Warszawa: Centrum Badania Opinii Publicznej.

Cekiera, R. (2017). Terroryści, tchórze i lenie – konstruowanie wizerunków uchodźców za pomocą memów internetowych. Kultura – Media – Teologia, 2(29), 69–85.

Decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015D1601 (12.06.2017).

„Droga donikąd” – relacja z przejścia granicznego Brześć-Terespol. http://www.hfhr.pl/droga-donikad-relacja-z-przejscia-granicznego-brzesc-terespol/ (12.06.2017).

European schemes for relocation and resettlement. https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_annex_en.pdf (12.06.2017).

Ewa Kopacz: Przyjmiemy do Polski uchodźców, nie imigrantów. http://archiwum.radiozet.pl/Wiadomosci/Kraj/Uchodzcy-w-Polsce.-Kopacz-Przyjmiemy-uchodzcow-nie-imigrantow-00011130 (12.06.2017).

Furedi, F. (2008). Gdzie się podziali wszyscy intelektualiści?. przeł. K. Makaruk. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Głosowanie nr 62 na 28. posiedzeniu Sejmu dnia 21-10-2016 r. o godz. 11:26:33. http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=glosowania&NrKadencji=8&NrPosiedzenia=28&NrGlosowania=62 (12.01.2017).

Goodwin, M., Raines, T., & Cutts, D. (2017). What Do Europeans Think About Muslim Immigration?, https://www.chathamhouse.org/expert/comment/what-do-europeans-think-about-muslim-immigration (12.06.2017).

Hall, D. & Mikulska-Joles, A. (2016). Uprzedzenia, strach czy niewiedza? Młodzi Polacy o powodach niechęci do przyjmowania uchodźców. Analizy, Raporty, Ekspertyzy, nr 1, Warszawa: Stowarzyszenie Interwencji Prawnej. http://interwencjaprawna.pl/docs/ARE-116-uprzedzenia-mlodych-polakow.pdf (12.01.2017).

Juza, M. (2013). Memy internetowe – tworzenie, rozpowszechnianie, znaczenie społeczne. Studia Medioznawcze, 4(55), 49–60.

Karpiński, Z. (2016). Zaufanie uogólnione a ostrożność w kontaktach z nieznajomymi: Porównanie wyników dwóch sondaży. Studia Socjologiczne, 3(222), 199–228.

Mikulski, J (2017). Rząd unieważnił dokument dot. polityki migracyjnej Polski. http://www.rp.pl/Polityka/170329876-Rzad-uniewaznil-dokument-dot-polityki-migracyjnej-Polski.html (12.06.2017).

Moisi, D. (2012). Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, upokorzenia, nadziei przeobrażają świat. przeł. R. Włoch. Warszawa: PWN.

MSZ (2013). Badanie opinii „Określenie wizerunku, który Polska powinna promować za granicą”. Warszawa: Ministerstwo Spraw Zagranicznych. http://www.msz.gov.pl/resource/972c041f-58a2-4119-bc2a-a54a1d896f63:JCR (12.06.2017).

Nowicka, E. & Łodziński, S. (2004). Zmieniający się stosunek Polaków do obcych – czy w stronę otwartego świata? W: M. Marody (red.). Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji. Warszawa: Scholar.

Okólski, M. (2017). Nowa, krucha mapa europejskich migracji. Studia Migracyjne – Przegląd Polonijny, 1(163),

–28.

Pew Research Center (2017). Religijność i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej. http://iskk.pl/images/stories/Instytut/dokumenty/Pew_PL.pdf (2.06.2017).

Pisarek, A. (2016). Gościnność polska. O kulturowych konkretyzacjach idei. Katowice: Grupakulturalna.pl.

Pytel, J. K. (1990). Gościnność w Biblii. Studium źródłowo-porównawcze. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha.

Refugee Crisis – Q&A on Emergency Relocation. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-5698_en.htm (12.06.2017).

Rząd PiS jednak przyjmie 7 tys. uchodźców. http://www.newsweek.pl/swiat/rzad-pis-przyjmie-jednak-7-tys-uchodzcow,artykuly,376667,1.html (12.06.2017).

„Rzeczpospolita”: rząd Szydło zablokował pomysł korytarzy humanitarnych dla uchodźców. http://wiadomosci.onet.pl/kraj/rzeczpospolita-rzad-szydlo-zablokowal-pomysl-korytarzy-humanitarnych-dla-uchodzcow/1ygt1c (12.06.2017).

Sobol, E. (oprac.) (2005). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Szydło: Polska gotowa przyjąć 100 imigrantów. http://www.newsweek.pl/polska/ilu-uchodzcow-przyjmie-polska-beata-szydlo,artykuly,376815,1.html (11.12.2017).

Tarnowska, M. (2011). Kiedy odmawiamy «obcym» części człowieczeństwa? Uwarunkowania zjawiska infrahumanizacji. W: M. Kofta, & M. Bilewicz (red.). Wobec obcych. Zagrożenia psychologiczne a stosunki międzygrupowe. Warszawa: PWN.

Tłumaczenie apelu HFPC do instytucji międzynarodowych ws. braku reakcji władz Polski na incydenty rasistowskie. http://obserwatoriumdemokracji.pl/wp-content/uploads/2017/01/HFPC-Apel_instytucje_mi%C4%99dzynarodowe_PL.pdf (12.06.2017).

TNS OBOP (2006). Polacy o uchodźcach - wyniki badania zrealizowanego trzy tygodnie po obchodach Dnia Uchodźcy. Sondaż z 6 – 10 lipca 2006 r. Warszawa: TNS OBOP. http://tnsglobal.pl/archiv_files/K.048-06_UchodzcyO0706.pdf (12.06.2017).

Urząd do Spraw Cudzoziemców (2017). Zestawienie liczbowe dotyczące postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców w 2016 roku. https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/zestawienia-roczne/ (12.06.2017).

Warszawscy adwokaci na granicy Brześć-Terespol. http://www.ora-warszawa.com.pl/pl/8843566-warszawscy-adwokaci-na-granicy-brzesc-terespol (12.06.2017).

Waszczykowski: Polska nie zmieni zobowiązań wobec uchodźców. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/waszczykowski-polska-nie-zmieni-zobowiazan-wobec-uchodzcow,593188.html (12.06.2017).

Wojcicki, K. W. (ok. 1850). Gościnność, b.m.

Zarządzenie nr 21 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie Międzyresortowego Zespołu do spraw zapewnienia bezpieczeństwa w procesie przesiedleń i relokacji cudzoziemców. https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/organy-pomocnicze-preze/3550,Miedzyresortowy-Zespol-do-spraw-zapewnienia-bezpieczenstwa-w-procesie-przesiedle.html (12.06.2017).

Zgółkowa, H. (red.) (1997). Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny. Tom 12. Poznań: Wydawnictwo Kurpisz.


Published : 2017-12-20


CekieraR. (2017). Between hospitality and misoxenia – aftershocks of the migration crisis in Poland. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/5600

Rafał Cekiera  rafal.cekiera@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski w Katowicach  PolandThe Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.