The influence of the majoritarian voting system on electoral attitudes of Poles. Casus of Pawel Kukiz's electorate in the presidential election 2015Abstract

This article refers to the social and political consequences of the absolute majority system in the presidential election, referring directly to the study of the electorate of Paweł Kukiz from the presidential election of 2015. The first part defines the majority system and points out the difference between the relative and absolute majority system, as well as the described role of the presidential election in 2015. Afterward, based on the author's research on Paweł Kukiz's electorate, authors going to defined the social and political consequences of the majority system in the presidential election. Particular analysis has subject to the electoral motives influencing political behavior during the second round of elections.

 

Key words:

electoral system, majoritarian voting system, absolute majority, presidential election 2015, Poland, Pawel Kukiz


Antoszewski, A, & Herbut, R. (2001). Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk: Wyd. Arche.

Antoszewski, A. (2008). Systemy wyborcze. W: A. Antoszewski, & R. Herbut (red.). Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red.., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bingham Powell Jr, G. (2006). Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

CBOS 110/2010. Po wyborach prezydenckich. Komunikat z badań nr 110/2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 55/2015. Preferencje w wyborach prezydenckich. Komunikat z badań nr 55/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 88/2015. Motywy głosowania w I turze wyborów prezydenckich 2015. Komunikat z badań nr 88/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 95/2015. Nieobecni na wyborach. Komunikat z badań nr 95/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Chmaj, M., & Skrzydło, W. (2005). System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Cwalina, W., & Koniak, P. (2007). Wpływ wieloznaczności przekazów politycznych na kształtowanie preferencji wyborczych. Psychologia Społeczna, 1(3), 23–41.

Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych,

http://www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf (21.05.2017).

Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State. New York: University Paperbacks.

Godlewski, T. (2005). Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

Nohlen, D. (2004). Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Och, J., O frekwencji wyborczej jako elemencie urzeczywistniania demokracji. Ataneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, http://www.ateneum.edu.pl/assets/Dziekanat/ELEARNING/5b.doc (20.05.2017).

Panicz, U. (2011). Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji. Refleksje, 4, 107–23.

Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.pkw.gov.pl (15.05.2017).

Pierwsze głosowanie, http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie (15.05.2017).

Pluta, K., & Wujec, B. (2017). Identyfikacja, postawy i motywy wyborcze elektoratu Pawła Kukiza. Wybory prezydenckie 2015, w druku.

Śleszyński, P. (2003). Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych. W: M. Kowalski (red.). Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Turska-Kawa, A. (2015). Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).

Wiechowska, M. (2010). Głosowanie negatywne w wyborach prezydenckich. W: T. Mołdawa, & J. Szymanek (red.). Instytucja prezydenta: zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa: Wyd. Elipsa.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015.

http://pkw.gov.pl/313_Wybory_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej (15.05.2017).

Zuba, K. (2012). Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.


Published : 2017-12-20


PlutaK., & WujecB. (2017). The influence of the majoritarian voting system on electoral attitudes of Poles. Casus of Pawel Kukiz’s electorate in the presidential election 2015. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6139

Kamil Pluta  kam.pluta@gmail.com
University of Wroclaw  Poland
Bartosz Wujec 
University of Wroclaw  PolandThe Copyright Owners of the submitted texts grant the Reader the right to use the pdf documents under the provisions of the Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA). The user can copy and redistribute the material in any medium or format and remix, transform, and build upon the material for any purpose.

1. License

The University of Silesia Press provides immediate open access to journal’s content under the Creative Commons BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY-SA 4.0 license.

2. Author’s Warranties

The author warrants that the article is original, written by stated author/s, has not been published before, contains no unlawful statements, does not infringe the rights of others, is subject to copyright that is vested exclusively in the author and free of any third party rights, and that any necessary written permissions to quote from other sources have been obtained by the author/s.

If the article contains illustrative material (drawings, photos, graphs, maps), the author declares that the said works are of his authorship, they do not infringe the rights of the third party (including personal rights, i.a. the authorization to reproduce physical likeness) and the author holds exclusive proprietary copyrights. The author publishes the above works as part of the article under the licence "Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International".

ATTENTION! When the legal situation of the illustrative material has not been determined and the necessary consent has not been granted by the proprietary copyrights holders, the submitted material will not be accepted for editorial process. At the same time the author takes full responsibility for providing false data (this also regards covering the costs incurred by the University of Silesia Press and financial claims of the third party).

3. User Rights

Under the CC BY-SA 4.0 license, the users are free to share (copy, distribute and transmit the contribution) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the article for any purpose, provided they attribute the contribution in the manner specified by the author or licensor.

4. Co-Authorship

If the article was prepared jointly with other authors, the signatory of this form warrants that he/she has been authorized by all co-authors to sign this agreement on their behalf, and agrees to inform his/her co-authors of the terms of this agreement.

I hereby declare that in the event of withdrawal of the text from the publishing process or submitting it to another publisher without agreement from the editorial office, I agree to cover all costs incurred by the University of Silesia in connection with my application.