The influence of the majoritarian voting system on electoral attitudes of Poles. Casus of Pawel Kukiz's electorate in the presidential election 2015Abstract

This article refers to the social and political consequences of the absolute majority system in the presidential election, referring directly to the study of the electorate of Paweł Kukiz from the presidential election of 2015. The first part defines the majority system and points out the difference between the relative and absolute majority system, as well as the described role of the presidential election in 2015. Afterward, based on the author's research on Paweł Kukiz's electorate, authors going to defined the social and political consequences of the majority system in the presidential election. Particular analysis has subject to the electoral motives influencing political behavior during the second round of elections.

 

Key words:

electoral system, majoritarian voting system, absolute majority, presidential election 2015, Poland, Pawel Kukiz


Antoszewski, A, & Herbut, R. (2001). Systemy polityczne współczesnego świata, Gdańsk: Wyd. Arche.

Antoszewski, A. (2008). Systemy wyborcze. W: A. Antoszewski, & R. Herbut (red.). Demokracje zachodnioeuropejskie. Analiza porównawcza, red.., Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Bingham Powell Jr, G. (2006). Wybory jako narzędzie demokracji. Koncepcje większościowe i proporcjonalne, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

CBOS 110/2010. Po wyborach prezydenckich. Komunikat z badań nr 110/2010. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 55/2015. Preferencje w wyborach prezydenckich. Komunikat z badań nr 55/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 88/2015. Motywy głosowania w I turze wyborów prezydenckich 2015. Komunikat z badań nr 88/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

CBOS 95/2015. Nieobecni na wyborach. Komunikat z badań nr 95/2015. Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej.

Chmaj, M., & Skrzydło, W. (2005). System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.

Cwalina, W., & Koniak, P. (2007). Wpływ wieloznaczności przekazów politycznych na kształtowanie preferencji wyborczych. Psychologia Społeczna, 1(3), 23–41.

Cześnik, M. (2009). Partycypacja wyborcza Polaków, Instytut Spraw Publicznych,

http://www.isp.org.pl/files/20145849250174351001263374709.pdf (21.05.2017).

Duverger, M. (1954). Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State. New York: University Paperbacks.

Godlewski, T. (2005). Polski system polityczny. Instytucje – procedury – obywatele. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).

Nohlen, D. (2004). Prawo wyborcze i system partyjny: o teorii systemów wyborczych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Och, J., O frekwencji wyborczej jako elemencie urzeczywistniania demokracji. Ataneum Szkoła Wyższa w Gdańsku, http://www.ateneum.edu.pl/assets/Dziekanat/ELEARNING/5b.doc (20.05.2017).

Panicz, U. (2011). Frekwencja wyborcza a stan polskiej demokracji. Refleksje, 4, 107–23.

Państwowa Komisja Wyborcza, http://www.pkw.gov.pl (15.05.2017).

Pierwsze głosowanie, http://prezydent2015.pkw.gov.pl/319_Pierwsze_glosowanie (15.05.2017).

Pluta, K., & Wujec, B. (2017). Identyfikacja, postawy i motywy wyborcze elektoratu Pawła Kukiza. Wybory prezydenckie 2015, w druku.

Śleszyński, P. (2003). Symulacja wyników wyborów w ordynacji większościowej jednomandatowych okręgów wyborczych. W: M. Kowalski (red.). Przestrzeń wyborcza Polski, Warszawa: Polska Akademia Nauk.

Turska-Kawa, A. (2015). Determinanty chwiejności wyborczej. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 nr 21 poz. 112).

Wiechowska, M. (2010). Głosowanie negatywne w wyborach prezydenckich. W: T. Mołdawa, & J. Szymanek (red.). Instytucja prezydenta: zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Warszawa: Wyd. Elipsa.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015.

http://pkw.gov.pl/313_Wybory_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej (15.05.2017).

Zuba, K. (2012). Polska scena polityczna: ciągłość i zmiana. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.


Published : 2017-12-20


Pluta, K., & Wujec, B. (2017). The influence of the majoritarian voting system on electoral attitudes of Poles. Casus of Pawel Kukiz’s electorate in the presidential election 2015. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6139

Kamil Pluta  kam.pluta@gmail.com
University of Wroclaw  Poland
Bartosz Wujec 
University of Wroclaw  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).