Citizen and political party – Introduction to the analysis of the Platforma Obywatelska and Prawo i SprawiedliwośćAbstract

The problem of both political and sociological backgrounds is often the quality and level of political civic competence. They point out their importance for the development and consolidation of democracy as well as the quality of public life. Research on this topic is accompanied by a lack of interest in politics, knowledge of its basic mechanisms, limited social trust, and marginal participation, which may be the turnout in individual elections. At the same time, there is a lack of reflection on the sources of such behaviors, assuming (usually a priori) that they are in the historical experience, mentality, tradition or political culture prevailing in a given society. However, the observation of public life makes it possible to argue that the quality and level of political civic competences largely depend on the practice of political parties with regard to citizens in terms of both conventional and unconventional participation. Of course, it is difficult not to notice the interplay of political parties and citizens, one can even risk the notion that the "quality of citizenship" depends on the rulers, and these reflect the "quality of citizenship."

 

Key words:

civil society, political civic competence, political party, democracy


Antoszewski, A. (2004). Kryzys systemu partyjnego czy kryzys demokracji. W: J. Kornaś (red.). Kryzys Rzeczypospolitej? Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego. Kielce: WSEiA.

Ciżewska, E. (2010). Filozofia publiczna Solidarności, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Cześnik, M. (2005). Dlaczego Polacy nie głosują? W: W. Jakubowska, & K. Skarżyńska (red.). Demokracja w Polsce. Doświadczenie zmian.Warszawa: SWPS.

Dzwończyk, J. (2016). Demokracja a społeczenstwo obywatelskie. W: J. Kornaś, & Ł. Danel (red.). Demokracja współczesna. Wymiar polski i międzynarodowy. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Ekiert, G. (1994). Protest jako forma życia publicznego w Polsce postkomunistycznej 1989-1992. Studia Socjologiczne, 2, 5–31.

Godlewski, T. (2008). Obywatelskie kompetencje polityczne. W: D. Karnowska (red.). Demokracja w Polsce po 2005 roku. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Karnowska, D. (2011). Spór o wspólnoty. Idee komunitarystyczne we współczesnej polskiej myśli politycznej. Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałka.

Karnowska, D. (2013). Czy kompetencje obywatelskie mają wpływ na kształtowanie liderów społecznych? W: A. Piasecki (red.), Lider społeczny w XXI wieku. Kraków: Wyd. Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Karwat, M. (2016). Pseudodemokratyczne wzorce polityki. W: M. Tobiasz (red.). Antynomie i paradoksy współczesnej demokracji. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Kotze, H., & Toit, P. (2005). Civil society and democracy. W: U. J. van Beek (red.). Democracy under Construction: Pattern from Four Continents. Bloomfield-Hills-Opladen: Barbara Budrich Publishers.

Król, M. (1996). Liberalizm strachu czy liberalizm odwagi, Kraków: Znak.

Markowski, R. (1992). Polscy non-voters. Część I: Strukturalne rozmieszczenie bierności wyborczej. Studia Polityczne, 1, 19–33.

Miszalska, A. (1996). O apatii politycznej Polaków. Kultura i Społeczeństwo, 2, 131–48.

Plecka, D., Turska-Kawa, A., & Wojtasik, W. (2013). Obywatelskie kompetencje polityczne. Kultura i edukacja, 3 (96), 73–97.

Plecka, D., & Turska-Kawa, A. (2017). Psychological Determinants of Civic Engagement. Athenaeum. Polish Political Science Studies, 56, 45–55.

Putnam, R. (2008). Samotna gra w kręgle. Upadek i odrodzenie wspólnot lokalnych w Stanach Zjednoczonych. Warszawa: PWN.

Randall, V., & Svåsand, L. (2002). Introduction: The Contribution of Parties to Democracy and Democratic Consolidations, Democratization, 9 (3), 1–10.

Szawiel, T. (2001). Społeczeństwo obywatelskie. W: M. Grabowska, & T. Szawiel (red.), Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warszawa: PWN.

Szczegóła, L. (2013). Bierność obywateli. Apatia polityczna w teorii demokratycznej partycypacji. Warszawa: Dom Wydawniczy „Elipsa”.

Weryński, P. (2008). Wzory uczestnictwa obywatelskiego Polaków. Warszawa: IPiSS.

Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: „Scholar”.


Published : 2017-12-20


Plecka, D. (2017). Citizen and political party – Introduction to the analysis of the Platforma Obywatelska and Prawo i Sprawiedliwość. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6233

Danuta Plecka  danakar1@wp.pl
Nicolaus Copernicus University of Toruń  PolandAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).