Practical dimension of local democracy. Model of cooperation of the City of Szczecin with non-governmental organizationsAbstract

The aim of this article is to analyze the cooperation of the City of Szczecin with non-governmental organizations in the years 2012-2016. The article deals with the formal and legal aspects of cooperation, the potential of Szczecin NGOs, selected areas of co-operation within the three dimensions and conclusions. The hypothesis assumes that the City of Szczecin is a model example of cooperation with non-governmental organizations.

 

Key words:

local democracy, non-governmental organizations, city of Szczecin


Autopoprawka do projektu uchwały 406/12 Wieloletniego Programu Rozwoju Szczecina 2013-2017.

http://bip.um.szczecin.pl/files/06707CA6755F47429DBE9863574EC68F/projekt_406_autopoprawka.pdf (25.01.2017).

Baza szczecińskich organizacji. http://bip.um.szczecin.pl/bop/Bop_filtrwww.asp (1.02.2017).

Bokszczanin, I. (2014). Demokracja lokalna – próba konceptualizacji. W: A. Mirska, & I. Bokszczanin (red.). Demokracja lokalna w państwach Europy. Warszawa: ELIPSA.

Dahl, R. A. (1995). Demokracja i jej krytycy. Kraków: Znak.

Dz.U. 2003, nr 96, poz 873 z późn. zm. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacje uzyskane 17.02.2017 z Urzędu Miasta Szczecin.

Komisje dialogu społecznego. https://ngo.um.warszawa.pl/komisje-dialogu-spolecznego (30.01.2017).

Kowalczyk, K. (2013). Współpraca miasta Szczecin z organizacjami pozarządowymi. W: D. Plecka (red.). Współczesne wyzwania administracji rządowej i samorządowej. Toruń: Wydawnictwo Adama Marszałek.

Misja Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, http://sektor3.szczecin.pl/misja/ (30.01.2017).

Moroń, D. (2012). Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego.

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

http://www.pozytek.gov.pl/files/Biblioteka/BPP/model_wspolpracy.pdf (25.01.2017).

Organizacje Pozarządowe. http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11044.asp (25.01.2017).

Pod Platanami. Szczecińskie Spotkania organizacji Pozarządowych.

http://platany.org/chapter_34000.asp (30.01.2017).

Szczecin dla Ciebie. Strategia Rozwoju Szczecina 2025, 19 grudnia 2011, http://www.szczecin.eu/sites/default/files/strategia_rozwoju_szczecina_2025.pdf (30.01.2017).

Program Współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok. Załącznik do Uchwały Nr XIII/298/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 listopada 2015 r.,

http://bip.um.szczecin.pl/files/F8C1494355D440198D127931545333AE/298_pop.pdf (30.01.2017).

Raport z realizacji programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinFiles/file/raport_ze_wspolpracy_z_NGO_za_2016(1).pdf, (5.07.2017).

Regulamin Udzielania Pożyczek dla Organizacji Pozarządowych przez Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. Nr 12/2016 z dnia 05 września 2016 roku, http://sfp.szczecin.pl/pdf/ngo/Regulamin_ngo.pdf (12.01.2017).

Szczecińska Karta Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych oraz Innych Podmiotów Prowadzących Działalność Pożytku Publicznego. Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/728/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r., http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50319.asp?soid=119C8B679A3B4D90B0CC2AFE223A44,7A

Waszak, Ł., & Masłowski, P. (2012). Poradnik modelowej współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Warszawa: Sieć

Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT.

Wolontariat. http://www.polites.org.pl/wolontariat/ (30.01.2017).

Zarządzenie nr 321/15 Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie konsultacji społecznych dotyczących projektu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, http://konsultuj.szczecin.pl/konsultacje/files/D062385F3C9B4400B6035C34838FEF05/Zarzadzenie%20321_15.pdf (30.01.2017).

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych ze Szczecińska Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/883/13 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r., http://bip.um.szczecin.pl/files/99E9E4E2412A406881F496C7F82EBFA2/833.pdf (30.01.2017).

Zasady współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Załącznik do Zarządzenia Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r.


Published : 2017-12-20


Kowalczyk, K. (2017). Practical dimension of local democracy. Model of cooperation of the City of Szczecin with non-governmental organizations. Political Preferences, (17). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/6238

Krzysztof Andrzej Kowalczyk  partie2006@interia.pl
University of Szczecin  Poland
Dr hab. prof. US w Instytucie Politologii i Europeistyki.All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).