Financial analysis of the city of Zamość for the years 2013 - 2017Abstract

In short-term, the activities of local government units are significantly different from those of enterprises. The short-term goal of the activity of a local government unit is to meet collective needs of its residents, and the short-term goal of commercial enterprises is to maximize profits. However, in long-term, in the case of local government units and commercial enterprises, both goals are similar – an increase in the value of the territorial self-government / commercial enterprise assets). In both cases, the financial analysis tools can be considered as helpful in the decision-making process as well as the assessment of the broadly understood effectiveness. Therefore, based on the models developed for enterprises in the field of financial analysis, it is worth making an attempt to assess the financial effectiveness of local government units. The aim of the article was to show, on the example with specific indicators and their interpretation, that the financial analysis of local government units provides a lot of useful information both to the manager of the unit and entities cooperating with a given local government unit. The article stresses the legitimacy of financial analysis in local government units and presents the basic tools for such.

 

Key words:

local government units, cities with poviat rights, Zamość, public finance, financial analysis, evaluation of the unit's activity, efficiency of operations


Dylewski, M., Filipiak, B., & Gorzałczyńska-Koczkodaj, M. (2010). Metody analityczne w działalności jednostek podsektora samorządowego. Warszawa: Wyd. Difin.

Dz. U. 1997, no. 78, item 483. The Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997. (Journal of Laws 1997, No. 78, item 483).

Dz. U. 2009, no. 157, item 1240. Act of 27 August 2009 on public finance (Journal of Laws of 2009, No. 157, item 1240).

Filipiak, B. (2014). Płynność finansowa jednostek samorządu terytorialnego wobec znaczącego obciążenia długiem publicznym – wyniki badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 65(802), 61–70.

Jańczuk, L. (2016). Przepływy pieniężne w jednostkach samorządu terytorialnego. Analiza komparatystyczna. In: S. Michałowski, M. Sidor, & J. Wasil (eds.), 25 lat samorządu terytorialnego w Polsce – bilans doświadczeń (pp. 505–18). Lublin: Wyd. UMCS.

Kosek-Wojnar, M., & Surówka, K. (2007). Podstawy finansów samorządu terytorialnego. Warszawa: PWN.

Kosek-Wojnar, M., & Wojnar, J. (2005). Ryzyko utraty płynności jednostek samorządu terytorialnego – próba kwantyfikacji. Folia Oeconomica Bochniensia, 3, 37–53.

Piekunko-Mantiuk, I. (2008). Zarządzanie płynnością finansową w gminach. In: D.A. Hałaburda (ed.), Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego (pp. 123–36). Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku.

Reports on the implementation of the budget of the city of Zamość for the years: 2013, 2014, 2015 2016, 2017.

Sochacka-Krysiak, H. (2008). Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym. Warszawa 2008: Wyd. Szkoły Głównej Handlowej.

Download

Published : 2018-09-28


Jańczuk, L. (2018). Financial analysis of the city of Zamość for the years 2013 - 2017. Political Preferences, (20). Retrieved from https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PP/article/view/7090

Lech Jańczuk  lech.janczuk@gmail.comAll articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).