Cultural Factors of Aggression in the Public Field


Abstract

The analysis of literature on the subject indicates the occurrence of cultural stereotypes that hinder the adaptation to the conditions of the era of an information civilization. They are of a particular importance in the public sphere. Their main feature (disadvantage) is the stimulation of aggression in social relations, the manifestations of which deform the functioning of liberal democracy. Aggression as a cultural trait comes from the fear of losing identity and from the uncertainty. The dissemination of the patterns of liberal culture and thus the displacement of the restrictive culture are the ways of counteracting the negative phenomena associated with it. The development of this problem is the subject of this text.


Keywords

stereotypes; aggression; populism; liberal and restrictive cultures

Antoszewski, A. (2016). Współczesne teorie demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe.

Aronson, E. (1997). Człowiek – istota społeczna. Warszawa: PWN.

Barankiewicz, T. (2013). W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Beetham, D. (1992). Liberal Democracy and the Limits of Democratization. Political Studies, 40(1), 40–53.

Bieńkowska, J., & Sikorski, C. (2016). Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Cialdini, R. B. (2011). Zasady wywierania wpływu na ludzi. Gliwice: Helion.

Engdahl, F. W. (2015). Absolutna dominacja. Totalitarna demokracja w nowym porządku świata. Wrocław: Wektory.

Fromm, E. (2002). Autonomia ludzkiej destrukcyjności. Poznań: Rebis.

Fukuyama, F. (2015). Ład polityczny i polityczny regres. Od rewolucji przemysłowej do globalizacji demokracji. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.

Golka, M. (2013), Socjologia kultury. Warszawa: Scholar.

Grabowska, M., & Szawiel, T. (2001). Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce. Warszawa: PWN.

Hardin, G. (1968). The Tragedy of the Commons. Science, 162, 1243–48.

Hubert, J. (1997), Synergetyka i społeczeństwo: model relacji i struktur społecznych oparty na uniwersalnych prawach opisujących systemy złożone. Kraków: Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Huntington, S. (2006). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Muza.

Itrich-Drabarek, J. (2016). Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych. Warszawa: Difin.

Itrich-Drabarek, J. (2017). Wstęp. W: J. Itrich-Drabarek (ed.), Etyka sfery publicznej (pp. 7-12). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Karsznicki, K. (2014). Główne kultury prawne na świecie, Studia Iuridica Toruniensia, 15, 75–89.

Krahe, B. (2005). Agresja. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Kozielecki, J. (1998). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Żak.

Król, M. (2017). Jaka demokracja? Warszawa: Agora.

Kulesza, M., & Niziołek, M. (2010). Etyka służby publicznej. Warszawa: Wolters Kluwers.

Kuryłowicz, M. (2001). Słownik terminów i sentencji prawniczych, łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Lilla, M. (2018). Koniec liberalizmu jaki znamy. Warszawa: Fundacja Kultura Liberalna.

Lipski, J. (1985). Dwie ojczyzny i inne szkice. Warszawa: Myśl.

Marciniak, E. M. (2017). O etyce w polityce i etyce polityków. W: J. Itrich-Drabarek (ed.), Etyka sfery publicznej (pp. 95–104). Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Młodzik, L (2018). Kultura współdziałania służby ochrony bezpieczeństwa publicznego na przykładzie funkcjonariuszy nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Zielona Góra: UZ.

Ossowska, M. (1992). Wzór demokraty: cnoty i wartości. Warszawa: PWN.

Pieprzny, S. (2007). Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie administracyjnym. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Pietrzak, H., & Gawroński, J. (2012). Psychologia polityki. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Podemski, K. (2019). Potencjalne poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce. Ekspertyza ‘policy papers’ dla Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

Popper, K. R. (1993). Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie. t. I. Warszawa: PWN.

PWN (2006). Słownik języka polskiego PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Rand, A. (2000). Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu. Poznań: Zysk i Spólka.

Sartori, G. (1994). Teoria demokracji. Warszawa: PWN.

Sikorski, Cz. (2005). Język konfliktu. Kultura komunikacji społecznej w organizacji. Warszawa: C.H. Beck.

Sikorski, Cz. (2012). Stereotypy samobójcze. Kulturowe czynniki agresji w życiu społecznym i w organizacji. Warszawa: Difin.

Skarżyńska, K. (1981). Postrzeganie ludzi. Warszawa: PWN.

Skarżyńska, K. (2002). Podstawy psychologii politycznej. Poznań: Zysk i Spółka.

Stańczyk, I. (2017). Zarządzanie kompetencjami w sektorze publicznym. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sułkowski, Ł. (2012). Epistemologia i metodologia zarządzania. Warszawa: PWE.

Trompenaars, F., & Hampden-Turner, Ch. (2005). Zarządzanie personelem w organizacjach zróżnicowanych kulturowo. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Wnuk-Lipiński, E. (2005). Socjologia życia publicznego. Warszawa: Scholar.

Download

Published : 2019-12-02


Młodzik, L. (2019). Cultural Factors of Aggression in the Public Field. Political Preferences, (24), 57-72. https://doi.org/10.31261/polpre.2019.24.57-72

Lilla Młodzik  lilla-mlodzik@wp.pl
University of Zielona Góra, Poland  Poland
https://orcid.org/0000-0001-7845-5329
All articles are published under a Creative Commons Attribution 4.0 International license (CC BY 4.0).