About the Journal

Purpose and scope

The journal publishes scientific articles in the field of social sciences, discipline: legal sciences. The journal publishes articles in Polish and English in the field of labor law and social policy.

History of the journal

PREVIOUS ISSUES:

I. ZPPPiPS 1977, vol. 1 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice No. 144; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: University of Silesia in Katowice):

 1. Tadeusz Zieliński: Prawo pracy a polityka społeczno-gospodarcza i postęp społeczny, s. 7-31;
 2. Bolesław M. Ćwiertniak: Z teoretycznych zagadnień skodyfikowanego prawa pracy - kilka uwag w związku z artykułem 300 kodeksu pracy, s. 33-46;
 3. Kazimierz Korzan: Właściwość rzeczowa organów rozstrzygających spory i roszczenia pracowników ze stosunku pracy, s. 47-68;
 4. Władysław Reznik: Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nie określony, s. 69-82;
 5. Ewa Poloczek: Ochrona trwałości stosunku pracy kobiet według kodeksu pracy, s. 83-109;
 6. Piotr Bezler: Ustanie stosunku pracy w przypadku tymczasowego aresztowania pracownika według kodeksu pracy, s. 111-124;
 7. Edward Świst: Charakter prawny stosunku pracy z powołania po kodyfikacji prawa pracy, s. 125-140;
 8. Andrzej Holowski: Zmiany w unormowaniu odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, s. 141-152;
 9. Maria Kawecka-Sobczak: Zagadnienie wynagrodzenia ryczałtowego za pracę w godzinach nadliczbowych, s. 153-165;
 10. Jerzy Kurcyusz: Nowa ustawa wypadkowa a poprzednie unormowania świadczeń przysługujących w razie wypadków przy pracy i chorób zawodowych, s. 167-198;
 11. Arkadiusz Nowak: Przedawnienie i terminy zawite w spółdzielczym stosunku pracy, s. 199-214;
 12. Jan Wojtyła: Instrumenty polityki racjonalnego zatrudnienia w kodeksie pracy, s. 215-241.

II. ZPPPiPS 1979, vol. 2 (Scientific Works of the University of Silesia in Katowice no. 274; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: the University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Maksymilian Pazdan):

 1. Tadeusz Zieliński: Prawne aspekty polityki społecznej, s. 7-23;
 2. Wojciech Muszalski: Prawo bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jego stanowienie, s. 24-47;
 3. Ewa Tomańczok: Wprowadzenie w zagadnienie fikcji prawnych w kodeksie pracy, s. 48-65;
 4. Kazimierz Jaśkowski: Obowiązki dyrektora przedsiębiorstwa państwowego, s. 66-82;
 5. Andrzej Holowski: Wyrządzenie szkody przy wykonywaniu obowiązków pracowniczych według art. 120 § 1 kodeksu pracy, s. 83-97;
 6. Arkadiusz Nowak: Spółdzielcza umowa o pracę i jej składniki, s. 98-118;
 7. Piotr Bezler: Sporne zagadnienia z zakresu wykładni art. 48 § 1 kodeksu pracy, s. 119-130;
 8. Krzysztof Rączka: Odprawa pośmiertna, s. 131-145;
 9. Kazimierz Korzan: Wykonanie orzeczeń w sprawach ze stosunku pracy, s. 146-171.

III. ZPPPiPS 1980, vol. 3 (Scientific Works of the University of Silesia in Katowice no. 355; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: the University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Maksymilian Pazdan):

 1. Józef Nowacki: O normatywnych (abstrakcyjno-generalnych) i sytuacjonistycznych rozumieniach zasad współżycia społecznego, s. 7-23;
 2. Michał Pawełczyk: Próba wyodrębnienia klauzul generalnych, s. 24-40;
 3. Bolesław W. Ćwiertniak: "Zasady prawa pracy" - zarys problematyki, s. 41-72;
 4. Arkadiusz Nowak: Członkostwo spółdzielni a spółdzielczy stosunek pracy, s. 73-91;
 5. Ewa Tomańczok: Zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy, s. 92-115;
 6. Antoni Witosz: Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (art. 207 kodeksu pracy), s. 116-133;
 7. Władysław Reznik: Uzasadnione wypowiedzenie warunków pracy i płacy w orzecznictwie, s. 134-149;
 8. Jan Wojtyła: Uwagi do pojęcia "racjonalne zatrudnienie" w związku z art. 10 kodeksu pracy, s. 150-167;
 9. Teresa Wyka: Społeczno-ekonomiczne przesłanki rozwoju nakładztwa w Polsce, s. 168-189.

IV. ZPPPiPS 1981, vol. 4 (Scientific Works of the University of Silesia in Katowice No. 424; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Maksymilian Pazdan; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Tadeusz Zieliński: Polityka społeczna a reforma gospodarcza, s. 7-30;
 2. Ewa Tomańczok: Zasada ignorantia iuris nocet w prawie pracy, s. 31-50;
 3. Arkadiusz Nowak: Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej zakładu pracy za uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy pracownika, s. 51-75;
 4. Władysław Reznik: Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy (pojęcie i struktura), s. 76-93;
 5. Barbara Wagner: Regulacja terminowych umów o pracę w kodeksach pracy niektórych państw socjalistycznych, s. 94-113;
 6. Jerzy Loga: Powszechna ochrona przed nieuzasadnionym wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę w austriackim prawie pracy, s. 114-143;
 7. Andrzej Świątkowski: Prawo rozwiązania stosunku pracy w systemie "common law", s. 144-195.

V. ZPPPiPS 1982, vol. 5 (Scientific Works of the University of Silesia in Katowice No. 504; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Maksymilian Pazdan; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Mariusz Piotrowski: Prawny charakter porozumień zawartych między komisjami rządowymi a międzyzakładowymi komitetami strajkowymi w Szczecinie, Gdańsku i Jastrzębiu-Zdroju w 1980 roku, s. 7-28;
 2. Bolesław M. Ćwiertniak: Zagadnienia systematyzacji zasad prawa pracy, s. 29-79;
 3. Arkadiusz Nowak: Mienie pracownika jako przedmiot ochrony prawa pracy, s. 80-94;
 4. Michał Pawełczyk: Klauzula generalna sumienności i staranności pracowniczej, s. 95-112;
 5. Maria Taniewska: Wolne dni na poszukiwanie pracy, s. 113-135;
 6. Helena Pławucka: Z problematyki zaopatrzenia emerytalnego indywidualnych rolników i ich rodzin, s. 136-148;
 7. Stanisława Kalus: Polityka opiekuńcza - pojęcie oraz miejsce w systemie oddziaływania państwa i innych organizacji na istniejący układ stosunków społecznych, s. 149-161.

VI. ZPPPiPS 1983, vol. 6 (Scientific Works of the University of Silesia in Katowice no. 622; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Józef Nowacki; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Arkadiusz Nowak: Ochrona wierzytelności pracownika w umownym stosunku pracy, s. 7-26;
 2. Teresa Liszcz: Status kadr kierowniczych w zakładach pracy gospodarki uspołecznionej, s. 27-61;
 3. Maria Taniewska: Terminowe wykonywanie obowiązków zakładu pracy wobec pracownika, s. 62-81;
 4. Władysław Reznik: Problemy konsultacji związkowej zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę oraz warunków pracy lub płacy, s. 82-101;
 5. Zbigniew Sypniewski: Fakty prawne powodujące ustanie stosunku pracy - charakterystyka ogólna, s. 102-133;
 6. Andrzej Świątkowski: Prawa pracowników migrujących, s. 134-161.

VII. ZPPPiPS 1986, vol. 7 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 764; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Leon Tyszkiewicz; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Bolesław M. Ćwiertniak: Ujęcie przedmiotu prawa pracy a wyodrębnienie "typów" zasad prawa pracy, s. 7-33;
 2. Ewa Poloczek: Zastosowanie konstrukcji fikcji prawnej praktycznej w przepisach kodeksu pracy, s. 34-56;
 3. Maria Taniewska-Peszko: Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu zwłoki zakładu pracy w wykonaniu obowiązków. Zarys problematyki, s. 57-70;
 4. Władysław Reznik: Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem warunków pracy lub płacy, s. 71-99;
 5. Arkadiusz Nowak: Sankcje wobec członka odmawiającego podjęcia pracy w spółdzielni pracy, s. 100-123;
 6. Andrzej Świątkowski: Położenie socjalne imigrantów zarobkowych i członków ich rodzin, s. 124-149.

VIII. ZPPPiPS 1987, vol. 8 (Scientific Works of the University of Silesia in Katowice no. 853; scientific editor: Tadeusz Zieliński; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Leon Tyszkiewicz; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Grzegorz Goździewicz: Udział związków zawodowych i organów samorządu załogi w stanowieniu norm prawa pracy, s. 7-45;
 2. Krzysztof Baran, Andrzej Bączkowski: Prawnospołeczne problemy ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, s. 46-84;
 3. Ewa Poloczek: Zasada indywidualizacji świadczeń pomocy społecznej, s. 85-106;
 4. Maria Taniewska-Peszko: Wpływ zwłoki zakładu pracy w wykonywaniu obowiązków wobec pracownika na treść obowiązków wzajemnych, s. 107-121;
 5. Władysław Reznik: Typowe nieprawidłowości wypowiedzenia warunków pracy lub płacy, s. 122-134;
 6. Antoni Witosz: Kontrola kwalifikacji pracowników zakładu górniczego oraz przedsiębiorstwa geologicznego przez organy administracji państwowej, s. 135-153;
 7. Stanisława Kalus: Niektóre aspekty eksportu polskiej siły roboczej w obecnych warunkach społeczno-gospodarczych kraju, s. 154-169.

IX. ZPPPiPS 1992, vol. 9 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 1288; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Leon Tyszkiewicz; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Bolesław M. Ćwiertniak: Ustawa o pracownikach samorządowych jako pragmatyka pracowników samorządu terytorialnego (Charakterystyka ogólna aktu i jego ocena z perspektywy dyrektyw działalności prawotwórczej), s. 7-32;
 2. Maria Taniewska-Peszko: Obowiązki i uprawnienia pracowników samorządowych - wybrane zagadnienia, s. 33-47;
 3. Arkadiusz Nowak: Odwołanie ze stanowisk w jednostkach samorządu terytorialnego obsadzanych na podstawie aktu powołania, s. 48-75.

X. ZPPPiPS 1992, vol. 10 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 1329; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Leon Tyszkiewicz; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Arkadiusz Nowak: Podstawy prawne zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych, s. 7-29;
 2. Maria Taniewsko-Peszko: Organizacje pracowników i organizacje pracodawców w aktualnym ustawodawstwie (Charakterystyka aktów, podstawowe podobieństwa i różnice przyjętych rozwiązań prawnych), s. 30-47;
 3. Bolesław M. Ćwiertniak: Pragmatyki zawodowe (Stan obecny i perspektywy przemian), s. 48-73;
 4. Anna Chabrowska, Lucyna Sobol: Nawiązanie stosunku pracy z pracownikami samorządowymi na podstawie regulacji wybranych statutów miast i gmin województwa katowickiego, s. 74-94.

XI. ZPPPiPS 1994, vol. 11 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 1429; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Arkadiusz Nowak; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Maria Taniewska-Peszko: Rokowania zbiorowe w Irlandii (rodzaje porozumień, strony, organy wpływające na przebieg i kształt rokowań), s. 7-18;
 2. Ewa Poloczek: Uwagi dotyczące projektu ustawy o umowie o pracę Republiki Federalnej Niemiec z 1992 roku, s. 19-34;
 3. Anna Chabrowska: Odpowiedzialność pracownika za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku, s. 35-64;
 4. Lucyna Sobol: Świadczenia przysługujące pracownikom zwalnianym z pracy na mocy ustawy z dnia 28 grudnia 1989 roku, s. 65-101;
 5. Helena Szewczyk: Ochrona trwałości stosunku pracy mianowanego pracownika samorządowego, s. 102-140;
 6. Arkadiusz Nowak: Spółdzielcze stosunki zatrudnienia wobec przekształceń organizacyjnych i prawnych spółdzielni, s. 141-152;
 7. Arkadiusz Nowak, Maria Taniewska-Peszko: Ustawa o zbiorowych stosunkach pracy (projekt), s. 153-178.

XII. ZPPPiPS 1997, vol. 12 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 1641; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Arkadiusz Nowak; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Arkadiusz Nowak: Zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych na podstawie powołania po nowelizacji kodeksu pracy z 1996 roku, s. 7-20;
 2. Anna Chabrowska: Przekształcenia organizacyjno-prawne po stronie pracodawcy i ich wpływ na zakres obowiązywania układów zbiorowych pracy, s. 21-41;
 3. Helena Szewczyk: Stabilizacja zatrudnienia pracowników samorządowych pełniących funkcje z wyboru oraz powołania, s. 42-85;
 4. Tadeusz Kałusowski: Rozpoczęcie i przerwanie biegu przedawnienia roszczeń uzupełniających w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi w praktyce orzeczniczej, s. 86-95;
 5. Maria Taniewska-Peszko: Ochrona osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją w zakresie zatrudnienia w ustawodawstwie Wielkiej Brytanii, s. 96-108;
 6. Ewa Poloczek: Układy zbiorowe pracy w Republice Federalnej Niemiec, s. 109-122.

XIII. ZPPPiPS 1998, vol. 13 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice No. 1738; Scientific Editor: Arkadiusz Nowak; Publisher: University of Silesia in Katowice; Series Editor Law: Arkadiusz Nowak; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Arkadiusz Nowak: Skutki prawne rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki kapitałowej w sferze stosunku pracy, s. 7-20;
 2. Helena Szewczyk: Powszechna ochrona trwałości umownego stosunku pracy po nowelizacji kodeksu pracy, s. 21-66;
 3. Łukasz Szatko: Odpowiedzialność porządkowa pracowników po nowelizacji kodeksu pracy w 1996 roku (wybrane zagadnienia), s. 67-84;
 4. Krystyna Samek-Skwara: Regulacja czasu pracy w regulaminach pracy, s. 85-100;
 5. Maria Taniewska-Peszko: Gwarancje równości szans i równości traktowania osób niepełnosprawnych w ustawodawstwie USA, s. 101-116.

XIV. ZPPPiPS 2001, vol. 14 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice No. 1954; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Arkadiusz Nowak; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Sławomir Tkacz: Sprawiedliwość rozdzielcza (iustitia distributiva) w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, s. 7-42;
 2. Helena Szewczyk: Umowa przedwstępna w polskim prawie pracy, s. 43-64;
 3. Arkadiusz Nowak: Odpowiedzialność odszkodowawcza pracodawcy samorządowego za szkodę wyrządzoną przez pracownika samorządowego w mieniu osoby trzeciej (wybrane zagadnienia), s. 65-81;
 4. Piotr Jura: Wpływ ustawowego zakresu odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę w powierzonym mieniu na charakter zobowiązania z weksla in blanco (wybrane zagadnienia), s. 82-93;
 5. Łukasz Kałusowski: Analiza orzecznictwa sądów pierwszej instancji w okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w sporach o ustalenie istnienia stosunku pracy, s. 94-112;
 6. Maria Taniewska-Peszko: Ochrona osób niepełnosprawnych przed dyskryminacją w federalnym ustawodawstwie Australii, s. 113-127;
 7. Ewa Poloczek: Rodzaje świadczeń emerytalno-rentowych w niemieckim kodeksie socjalnym, s. 128-137.

XV. ZPPPiPS 2002, vol. 15 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 2078; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Arkadiusz Nowak; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Arkadiusz Nowak: Statut spółki akcyjnej jako źródło prawa pracy, s. 7-24;
 2. Edyta Ziętek: Ewolucja poglądów nauki i judykatury dotycząca konstrukcji prawnej likwidacji pracodawcy, s. 25-44;
 3. Urszula Ludian: Wyłączenie odpowiedzialności materialnej pracowników za mienie powierzone z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się, s. 45-69;
 4. Alicja Jochymczyk: Niepracownicze zatrudnienie członków zarządu spółek kapitałowych, s. 70-83;
 5. Helena Szewczyk: Regulacja prawna szczególnych obowiązków członków korpusu służby cywilnej a ograniczenie zasady równego dostępu do służby publicznej, s. 84-110;
 6. Przemysław Koral: Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem w niemieckim prawie pracy (wybrane zagadnienia), s. 111-129;
 7. Helena Lata: Lokaut jako ultima ratio pracodawców wobec nielegalnego strajku, s. 130-160;
 8. Maria Taniewska-Peszko: Próby przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych w pracach ONZ, s. 161-175.

XVI. ZPPPiPS 2005, vol. 16 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 2322; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Arkadiusz Nowak; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003):

 1. Arkadiusz Nowak: Ograniczenie możliwości zachowania lub odzyskania miejsca pracy przez członka zarządu spółki kapitałowej, s. 7-21;
 2. Dominika Cichocka: Umowa o pracę na czas określony zawierana w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, s. 22-38;
 3. Kinga Czyżycka: Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na podstawie powołania, s. 39-65;
 4. Agata Supernak-Kubańska: Odszkodowanie z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, s. 66-92;
 5. Urszula Ludian-Torbus: Konstrukcja prawna zwolnień z przyczyn ekonomicznych w francuskim prawie pracy, s. 93-115;
 6. Przemysław Koral: Uprawnienia przysługujące radzie zakładowej w rozwiązywaniu stosunku pracy w niemieckim prawie pracy, s. 116-130;
 7. Maria Taniewska-Banacka: Próby przeciwdziałania dyskryminacji osób niepełnosprawnych w inicjatywach Unii Europejskiej, s. 131-147;
 8. Helena Szewczyk: Prawne problemy wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie, s. 148-173;
 9. Helena Wicher: Pojęcie wypadku przy pracy w świetle orzecznictwa sądowego, s. 174-205.

XVII. ZPPPiPS 2008, vol. 17 (Scientific Papers of the University of Silesia in Katowice no. 2642; scientific editor: Arkadiusz Nowak; publisher: University of Silesia in Katowice; editor of the Law series: Józef Ciągwa; ISSN 0208-6336; ISSN 0208-5003; publication also available online):

 1. Arkadiusz Nowak: Bezprawność zachowania jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej członka zarządu spółki kapitałowej, s. 7-24;
 2. Edyta Ziętek: Usprawiedliwiona nieobecność pracownika w pracy jako przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, s. 25-44;
 3. Urszula Torbus: Prawo do ponownego zatrudnienia w ustawie o zwolnieniach grupowych, s. 45-61;
 4. Kinga Czyżycka: Zatrudnianie pracowników samorządowych, s. 63-79;
 5. Ewa Latacz: Ochrona trwałości stosunku pracy radnych, s. 81-89;
 6. Helena Wicher: Pojęcie czasu pracy w znowelizowanym kodeksie pracy, s. 91-115;
 7. Sonia Lasota: Polityka społeczna Unii Europejskiej wobec osób niepełnosprawnych, s. 117-131.

LIST OF REVIEWERS (Vol. 1-17):

Ludwik Florek, Czesław Jackowiak, Urszula Jackowiak, Jan Jończyk, Krzysztof Kolasiński, Tadeusz Kuczyński, Henryk Lewandowski, Leszek Leszczyński, Kazimierz Opałek, Mieczysław Piekarski, Włodzimierz Piotrowski, Krzysztof Rączka, Zbigniew Salwa, Walerian Sanetra, Michał Seweryński; Józef Skąpski, Herbert Szurgacz, Barbara Wagner.

List of Reviewers (reviews completed in 2020):

dr hab. Krzysztof Stefański, prof. UŁ (University of Łódź); dr hab. Krzysztof Walczak (University of Warsaw); dr Izabela Florczak (University of Łódź); dr hab. Dagmara Skupień, prof. UŁ (University of Łódź); dr hab. Michał Skąpski, prof. UAM (Adam Mickiewicz University in Poznań); dr hab. Michał Raczkowski (University of Warsaw); dr hab. Tomasz Duraj, prof. UŁ (University of Łódź).

List of Reviewers (reviews completed in 2021):

dr Jakub Szmit (University of Gdańsk); dr Michał Matuszak (University of Łódź); dr hab. Marcin Wujczyk (Jagiellonian University); dr hab. Radosław Pacud, prof. UE (University of Economics in Katowice); dr hab. Paweł Nowik (Catholic University of Lublin); dr Ariel Przybyłowicz (University of Wrocław); dr Anna Piszczek (University of Łódź); dr Ewelina Kumor-Jezierska (Jagiellonian University); dr Mateusz Pękala (Ignatianum University in Kraków); dr Barbara Godlewska-Bujok (University of Warsaw); dr Jakub Gołaś (Adam Mickiewicz University in Poznań); dr Daniel Wojtczak (Wojciech Korfanty Academy of Upper Silesia); dr Michał Szypniewski (University of Gdańsk).