Mobbing a odpowiedzialność cywilnoprawna


Abstrakt

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza prawnej odpowiedzialności za mobbing. W artykule przedstawiono uwagi na temat charakteru prawnego, podstaw oraz zakresu odpowiedzialności prawnej z tytułu mobbingu. Punktem wyjścia dla prowadzonych rozważań stało się pytanie czy regulacja prawna zawarta w art. 943 Kodeksu pracy ma charakter całościowy. Dokonana w tym zakresie analiza pozwoliła na określenie roli przepisów Kodeksu cywilnego w dochodzeniu zadośćuczynienia oraz odszkodowania za mobbing. W opracowaniu niniejszym skomentowano również najnowszą nowelizację art. 943 § 4 k.p., która została wprowadzona do Kodeksu pracy poprzez Ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1043). Przeprowadzone rozważania stały się podstawą do sformułowania propozycji de lege ferenda.


Słowa kluczowe

mobbing; zadośćuczynienie za mobbing; odszkodowanie za mobbing; odpowiedzialność prawna; odpowiedzialność cywilnoprawna; dobra osobiste pracownika

Dörre-Nowak D.: Ochrona godności i innych dóbr osobistych pracownika. Warszawa 2005.

Dörre-Nowak D., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. A. Sobczyk. Warszawa 2015.

Dörre-Kolasa D., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. A. Sobczyk. 4 wyd. Warszawa 2018.

Jędrejek G.: Cywilnoprawna odpowiedzialność za stosowanie mobbingu. Warszawa 2004.

Kowalska-Benasiewicz E.: Zadośćuczynienie za mobbing. Zbieg roszczeń. „Palestra” 1–2/2015.

Mularski K., w: Kodeks cywilny. Tom I. Komentarz. Art. 1 – 44911. Red. M. Gutowski. Warszawa 2016.

Poździk R.: Odszkodowanie, zadośćuczynienie za mobbing w miejscu pracy. „Przegląd Sądowy” 2004, nr 5.

Skoczyński J., Dzienisiuk D., w: Kodeks pracy. Komentarz. Red. L. Florek. Warszawa 2017.

Szewczyk H.: Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu. Warszawa 2007.

Tomaszewska M., w: Kodeks cywilny. Komentarz. Red. K.W. Baran. Warszawa 2018.

Zelek M., w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 353–626. Red. M. Gutowski. Warszawa 2019.

Pobierz

Opublikowane : 2020-04-01


Gredka-LigarskaI. (2020). Mobbing a odpowiedzialność cywilnoprawna. Z Problematyki Prawa Pracy I Polityki Socjalnej, 18(1), 89-105. https://doi.org/10.31261/zpppips.2020.18.05

Iwona Gredka-Ligarska 
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9243-3158
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).