Etyka publikacji

W trosce o przestrzeganie dobrych praktyk w badaniach naukowych zespół redakcyjny przyjął zasady etyczne obowiązujące przy publikacji prac badawczych w czasopiśmie. Zasady te zostały opracowane zgodnie z wytycznymi organizacji COPE (Committee on Publication Ethicshttp://publicationethics.org)

Autorzy

 1. Zaświadczają, że są bezpośrednimi autorami przysłanych tekstów. W przypadku, gdy artykuł powstał przy współpracy innych osób, uczciwie określają swój udział w przygotowaniu tekstu i wskazują autorów/współautorów tekstu lub zobowiązują się do wymienienia ich w podziękowaniach zamieszczonych w artykule z podaniem ich afiliacji i kontrybucji. W przypadku, gdyby okazało się, że autor dopuścił się plagiatu lub autoplagiatu, redakcja będzie wymagała od niego stosownych wyjaśnień, a następnie postąpi zgodnie z wytycznymi COPE. Może to skutkować powiadomieniem przełożonych autora, odrzuceniem danego artykułu, a także rezygnacją z jakiejkolwiek współpracy z tą osobą w przyszłości.
 2. Zobowiązują się do podpisania umowy o przeniesieniu praw autorskich, w której zawarte są zasady ghostwriting i guest authorship. Umowa jest przesyłana do Autora po uzyskaniu pozytywnych recenzji dwóch zewnętrznych recenzentów.

Redakcja

 1. Kierując się naukowym charakterem i profilem tematycznym pisma, podejmuje decyzję o skierowaniu artykułów do recenzji oraz o ich publikacji. Ocena zgłoszonych artykułów ma charakter merytoryczny, nie mogą mieć na nią wpływu: rasa, płeć, orientacja seksualna, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów).
 2. Demaskuje wszelkie wykryte przypadki nierzetelności naukowej i działań nieetycznych, włącznie z powiadomieniem instytucji zatrudniających autorów, którzy dopuścili się nierzetelności.
 3. Zobowiązana jest do nieujawniania informacji o zgłoszonym artykule osobom trzecim, niezaangażowanym w proces oceny artykułu oraz w redakcję czasopisma.
 4. Powinna uprzedzić o ewentualnym konflikcie interesów między jej członkami a autorem zgłoszonego i rozpatrywanego artykułu, wówczas osoby będące w konflikcie interesów powinny zostać wyłączone z dalszej oceny artykułu.

Recenzenci

 1. Powinni zapoznać się z zasadami recenzowania określonymi przez redakcję czasopisma.
 2. Uwzględniają: oryginalność tematu, wartość poznawczą, poprawność merytoryczną, przejrzystość kompozycyjną oraz poprawność stylistyczną przy ocenie przedstawionych im do recenzji artykułów.
 3. Nie podejmują się oceny prac naukowych, jeśli wykraczają one poza ich kompetencje lub jeśli nie mogą ich wykonać w określonym przez redakcję terminie.
 4. Zobowiązani są nie ujawniać informacji o ocenianym artykule osobom trzecim.
 5. Nie mogą bez zgody autora wykorzystywać koncepcji lub wyników badań zawartych w recenzowanej pracy naukowej.
 6. Recenzje powinny być skrupulatne, rzetelne i bezstronne, a oceny uzasadnione.
 7. Informują redakcję czasopisma o podejrzeniu popełnienia nierzetelności naukowej (w tym plagiatu) przez osobę zgłaszającą tekst do publikacji, wskazując stosowne fragmenty tekstu lub podając konkretne dowody.