Wytyczne dla autora

Zasady przygotowania tekstu – dla artykułów w języku polskim

 1. Objętość artykułu: do 40 tys. znaków ze spacjami (w tym streszczenie i bibliografia).
 2. Artykuły w plikach tekstowych z rozszerzeniami: doc, docx lub rtf (nie odt).
 3. Układ tekstu:
  • Imię i nazwisko Autora
  • Afiliacja (uczelnia, inna instytucja)
  • Nr ORCID
  • Tytuł artykułu w języku polskim
  • Tytuł artykułu w języku angielskim
  • Słowa-klucze w języku polskim (5)
  • Keywords w języku angielskim (5)
  • Streszczenie w języku polskim
  • Streszczenie w języku angielskim
 1. Tekst główny z przypisami dolnymi:
  • czcionka: 12 punktów Times New Roman,
  • interlinia w tekście głównym: 1,5 wiersza,
  • wyróżnienia w tekście przez pogrubienie, oznaczone każdorazowo w nawiasie kwadratowym [podkr. – X.Y.],
  • krótkie cytaty – w tekście zasadniczym, w ciągu tekstu, w cudzysłowach,
  • dla oznaczenia cytatu w cytacie –  »…«,
  • dłuższe cytaty, co najmniej czterowierszowe wydzielone z tekstu głównego, zapis czcionką 10 punktów, oddzielenie od tekstu głównego pustym wierszem z góry i z dołu; wcięcie całego wydzielonego cytatu,
  • opuszczenia w tekście cytowanym zaznacza się nawiasem kwadratowym […],
  • imiona i nazwiska przywoływane w tekście głównym podaje się w pełnej formie (Roman Zimand). W przypadku powtórnego przywołania osoby – tylko nazwisko (Zimand),
  • liczby zapisuje się słownie.

Przypisy dolne

  • czcionka: 10 punktów Times New Roman
  • interlinia: pojedynczy wiersz
  • Bibliografia załącznikowa (ułożona alfabetycznie; nazwisko, po nim imię, w przypadku większej liczby dzieł jednego autora obowiązuje uporządkowanie wg kolejności wydania lub tłumaczenia).
 1. Zasady sporządzania przypisów:
  • w przypisach stosuje się zapis dla monografii jednego autora: W. Śmieja: Hegemonia i trauma. Literatura wobec dominujących fikcji męskości. Warszawa 2017.
  • dla prac zbiorowych: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Red. B. Zwolińska, K.M. Tomala. Gdańsk 2019, s. 11.
  • dla fragmentów prac zbiorowych: M. Duda: Badania nad mężczyznami w Polsce, czyli o hegemonii struktury. W: (Nie)męskość w tekstach kultury XIX–XXI wieku. Red. B. Zwolińska, K.M. Tomala. Gdańsk 2019, s. 11.
  • dla tekstów z Internetu: A. Pluszka: Trzy klocki w puzzlach. Rozmowa z Piotrem Pazińskim.  https://www.dwutygodnik.com/artykul/6855-trzy-klocki-w-puzzlach.html [dostęp: 14.08.2018];
  • dla czasopism: M. Ładoń: Pacjent bada lekarza. „Kultura Współczesna” 2019, nr 4, s. 159.
  • zakresy liczbowe, np. zakres stron i dat, łączymy półpauzą –  (a nie dywizem czy łącznikiem),
  • nie rozdzielamy spacją podwójnych inicjałów (A.M., a nie A. M.).
  • w przypadku ponownego odwołania do wcześniej cytowanego tekstu powtarzamy tytuł, stosując skrót, np. W. Śmieja: Hegemonia i trauma…, s. 11.
 1. Do proponowanej publikacji należy dodatkowo załączyć: