Płaszczyzny i charakter współpracy podmiotów Śląska Cieszyńskiego w procesie kreowania produktów kulturalnych na transgranicznym rynku

Łukasz Wróblewski
https://orcid.org/0000-0002-4465-0107

Abstrakt

Łukasz Wróblewski’s article is theoretical-empirical in character. In the first part, he focuses on a relatively recent and as yet underresearched category, that of the cross-border market. From the existing definitions of the market, Wróblewski derives a definition of the cross-border market of cultural services. He goes on to discuss the historical conditions of the creation of this market in the Cieszyn Silesia-Těšín Slezsko area. Next, he discusses the structure and specificity of the cross-border cultural product (CBCP). In the third part of the article, Wróblewski examines in detail the levels and nature of cooperation in the process of creating CBCP on the cross-border market of Cieszyn Silesia. He points out that local, regional, and Euroregional organizations and central authorities of the countries sharing the border are involved in the process of creating cultural products on the cross-border market.


Słowa kluczowe

Euroregion; culture; cross-border product; cross-border market; relations; Cieszyn Silesia

Altkorn J., 2004: Marketing w turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Banaszak G., Kmita J., 1994: Społeczno-regulacyjna teoria kultury. Warszawa: Instytut Kultury.

Böhm H., 2014: A Comparison of Governance forms For Cross-border Co-operation Within the EU. “Journal of Cross-border Studies”, Vol. 9, s. 36—50.

Conrad J., 1971: Człowiek, rasa, kultura. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dobrowolski K., 1966: Studia nad życiem społecznym i kulturą. Wrocław: Ossolineum.

Fleischer M., 2002: Teoria kultury i komunikacji. Systemowe i ewolucyjne podstawy. Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej.

Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007—2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński, Cieszyn 2015.

Gardzińska A., 2015: Transgraniczny produkt turystyczny. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.

Greta M., 2000: Integracja sąsiedzka. Znaczenie euroregionów. W: Integracja Europejska. Red. A. Marszałek. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 457—474.

Kasperek A., red., 2014: Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego. „TRANSCARPATHICA”, Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Cieszyn—Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Kasperek B., red., 2014: Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego — Euroregiony polsko-českého pohraničí. Cieszyn: Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”.

Klatt M., 2004: Regional Cross-Border Cooperation — Ideological vs. Practical Approach. W: Narva and the Baltic Sea Region. Ed. K. Brüggemann. Narva: Tartu University Narva College, s. 391—400.

Klatt M., 2017: The Danish-German Border Region: Caught Between Systemic Differences and Re-Bordering. “Eurasia Border Review”, Vol. 8(1), s. 15—30.

Kłoskowska A., 1980: Kultura masowa. Krytyka i obrona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Kmita J., 1982: O kulturze symbolicznej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.

Kmita J., 1994: Społeczno-regulacyjna teoria kultury. Warszawa: Instytut Kultury.

Kroeber A., Parsons T., 1958: The Concept of Culture and of Social Systems. “American Sociological Review”, Vol. 23(5), s. 582—583.

Kurowska-Pysz J., Ulrich P., 2019: Polish-German Cooperation in the Field of Cultural Heritage: The Case of the European Park Association of Lusatia. “Cultural Management: Science and Education”, Vol. 3(2), s. 123—143.

Levitt T., 1980: Marketing Success Through Differentiation — Of Anything. “Harvard Business Review”, Vol. 58(1), s. 83—91.

Malendowski W., Szczepaniak M., 2000: Rola euroregionów w procesie integracji europejskiej. W: Euroregiony — mosty do Europy bez granic. Red. W. Malendowski, M. Szczepaniak. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa, s. 9—15.

Mierosławska A., 1999: Euroregiony na granicach Polski. Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Niestrój R., 1998: Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne. Warszawa—Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Olbrycht J., 2014: Przez przeszłość w stronę przyszłości. W: Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego. Red. A. Kasperek. „TRANSCARPATHICA”, Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Cieszyn—Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, s. 11—12.

Pietraszko S., red., 1982: Przedmiot i funkcje teorii kultury. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prokkola E.K., 2011: Cross-Border Regionalization, the INTERREG III: A Initiative, and Local Cooperation at the Finnish-Swedish Border. “Environment and Planning”, Vol. 43(5), s. 1190—1208.

Prokkola E.K., 2019: Border-Regional Resilience in EU Internal and External Border Areas in Finland. “European Planning Studies”, Vol. 27(8), s. 1587—1606.

Prokkola E.K., Zimmerbauer K., Jakola F., 2015: Performance of Regional Identity in the Implementation of European Cross-Border Initiatives. “European Urban and Regional Studies”, Vol. 22(1), s. 104—117.

Studzieniecki T., 2005: Euroregions — New Potential Destinations. “Tourism Review”, Vol. 60(4), s. 26—32.

Studzieniecki T., Soares J.R.R., 2017: Interregional Tourism Cooperation: A Europe Case Study. “Holos”, Vol. 33(4), s. 135—158.

Stverkova H., Pohludka M., Kurowska-Pysz J., Szczepańska-Woszczyna K., 2018: Cross-Border Enterprepreneurship in Euroregion Beskydy. “Polish Journal of Management Studies”, Vol. 18(2), s. 324—337.

Sucháček J., Walancik M., Wróblewski Ł., Urminský J., Drastichová M., Šotkovski I., 2018: Management of Municipal Development of Euroregion Beskydy in Poland and Czechia. “Polish Journal of Management Studies”, Vol. 18(1), s. 365—378.

Tătar C.F., Studzieniecki T., Czimre K., Penzes J., 2020: Marketing Awareness of Cross-Border Destination — The Case Study of Bihor — hajdu/bihar Euroregion. “Geo-Journal of Tourism and Geosites”, Vol. 28(1), s. 95—103.

Toczyski W., Sartorius W., Zaucha J., red., 1997: Międzynarodowa współpraca regionów — wybór ekspertyz. Warszawa: Wydawnictwo Przedświt, s. 107—108.

Vulevic A., Castanho R.A., Naranjo Gómez J.M., Loures L., Cabezas J., Fernández-Pozo L., Martín Gallardo J., 2020: Accessibility Dynamics and Regional Cross-Border Cooperation (CBC) Perspectives in the Portuguese — Spanish Borderland. “Sustainability”, Vol. 12(5): 1978 [dostęp: 23.11.2020].

Werpachowski L., 2014: Regionalna współpraca transgraniczna na Śląsku Cieszyńskim Doświadczenia i perspektywy. W: Euroregion Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego. Red. A. Kasperek. „TRANSCARPATHICA”, Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Cieszyn—Katowice: Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”, s. 15—25.

Wieczorek I.M., Ganczar M., red., 2016: Wybrane aspekty współpracy transgranicznej polskich samorządów w kontekście przemian prawa Unii Europejskiej. Łódź: Wydawnictwo Naukowe Doctrina.

Wróblewski Ł., 2016: Marketing strategiczny w sektorze kultury Euroregionu Śląsk Cieszyński. Warszawa: CeDeWu.

Wróblewski Ł., 2018: Structure and Conditions for the Functioning of the Polish-Czech Cross-Border Market of Cultural Service. “Ekonomski vjesnik”, Vol. 31(2), s. 371— 384.

Wróblewski Ł., Dziadzia B., Dacko-Pikiewicz Z., 2018: Sustainable Management of the Offer of Cultural Institutions in the Cross-Border Market for Cultural Services — Barriers and Conditions. “Sustainability”, Vol. 10(9), s. 1—30.

Wróblewski Ł., Kasperek A., 2019: Euroregion as an Entity Stimulating the Sustainable Development of the Cross-Border Market for Cultural Services in a City Divided by a Border. “Sustainability”, Vol. 11(8): 2232 [dostęp: 23.11.2020].

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


Wróblewski Łukasz. (2021). Płaszczyzny i charakter współpracy podmiotów Śląska Cieszyńskiego w procesie kreowania produktów kulturalnych na transgranicznym rynku. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 160-180. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.09

Łukasz Wróblewski 
Akademia WSB, Wydział Zamiejscowy w Cieszynie  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4465-0107
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).