Proces recenzyjny

 1. Redaktor tomu  dokonuje  wstępnej selekcji nadesłanych tekstów.
 2. Następnie prace kierowane są do recenzji.
 3. Każdy artykuł recenzowany jest przez dwóch niezależnych recenzentów, zgodnie z regułą „double-blind review process”. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 4. Recenzentami są pracownicy samodzielni po habilitacji lub w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach posiadający wyłącznie tytuł doktora.
 5. Recenzja ma formę pisemną i  kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 6. Ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do recenzji podejmowana jest wspólnie przed Redaktora Naczelnego i Redaktorów poszczególnych tomów.
 7. Autorzy tekstów zakwalifikowanych do druku dokonują ewentualnych poprawek i uzupełnień w terminie podanym przez redakcję i przesyłają drogą mailową poprawiony tekst, który weryfikowany jest przez redaktora tomu.
 8. Autorzy prac niezakwalifikowanych do druku informowani są o tym fakcie droga mailową.
 9. Pisemna recenzja zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia (artykuł może być opublikowany w obecnej formie,  artykuł może być opublikowany bez większych zmian – ewentualna korekta edytorska, artykuł może być opublikowany po wprowadzeniu przez Autora poprawek, lecz bez konieczności kierowania do ponownej recenzji, artykuł wymaga ponownej recenzji po wprowadzeniu zmian przez Autora, artykuł nie nadaje się do publikacji).
 10. W uzasadnionych przypadkach powoływany jest trzeci recenzent.
 11. Kryteria kwalifikowania lub odrzucenia publikacji i formularz recenzji są podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 12. Lista recenzentów publikowana jest raz do roku na stronie internetowej czasopisma.

Formularz recenzji: (PDF do pobrania)