O trudnościach płynących z ubóstwa i sposobach ich przezwyciężania

Krzysztof Frysztacki
https://orcid.org/0000-0001-6832-6021

Abstrakt

Everyday Hardship. Patterns of Resilience in the Households Living in Poverty, red. nauk. Monika Gnieciak, Krzysztof Łęcki, Kazimiera Wódz, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2020, 365 s.


Słowa kluczowe

recenzja

Boryczko M., Frysztacki K., Kotlarska-Michalska A., Mendel M., 2016: Solidarnie przeciw biedzie. Socjologiczno-pedagogiczny przyczynek do nowych rozwiązań starego problemu. Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności.

Ehrenreich B., 2001—2011: Nickel and Dimed: On (Not) Getting By in America. New York, NY: Henry Holt and Company, Picador.

Golinowska S., 2018: O polskiej biedzie w latach 1990—2015. Definicje, miary i wyniki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Grotowska-Leder J., 2002: Fenomen wielkomiejskiej biedy. Od epizodu do underclass. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Harrington M., 1962—1997: The Other America: Poverty in the United States. New York, NY: Simon & Schuster, A Touchstone Book.

Hatcher D.L., 2016: The Poverty Industry: The Exploitation of America’s Most Vulnerable Citizens. New York, NY: New York University Press.

Tarkowska E., Warzywoda-Kruszyńska W., Wódz K., red., 2003. Biedni o sobie i swoim życiu. Katowice: Wydawnictwo „Śląsk”.

Warzywoda-Kruszyńska W., red. 1998: Żyć i pracować w enklawach biedy. (Klimaty łódzkie). Łódź: Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Will G.F., 2019: The Conservative Sensibility. New York, NY: Hachette Books.

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-31


FrysztackiK. (2021). O trudnościach płynących z ubóstwa i sposobach ich przezwyciężania. Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa, 12, 263-271. https://doi.org/10.31261/GSS_SN.2021.12.14

Krzysztof Frysztacki 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6832-6021
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).