O czasopiśmie

Na skutek intensyfikacji we współczesnym świecie obrotu międzynarodowego, zarówno gospodarczego, jak i indywidualnego, zagadnienia transgraniczne zyskują na znaczeniu. Międzynarodowe stosunki prawne przysparzają wielu trudności dla podmiotów stosujących prawo, począwszy od konieczności określenia jurysdykcji krajowej sądów, poprzez ustalanie materialnoprawnej podstawy rozstrzygnięcia (prawa właściwego), aż po kwestie uznawania i wykonania orzeczeń zagranicznych sądów powszechnych lub arbitrażowych, a także decyzji innych organów publicznych. Misją czasopisma Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego jest publikowanie pogłębionych opracowań naukowych dotyczących wyżej wskazanej problematyki.

Jednym z głównych celów szeroko rozumianego prawa prywatnego międzynarodowego jest dążenie do takiego rozstrzygania transgranicznych sporów pomiędzy podmiotami prawa prywatnego, aby w maksymalnym stopniu zachowana była „międzynarodowa harmonia rozstrzygnięć”. W celu tym wyraża się szacunek dla odmiennych systemów i kultur prawnych oraz poszanowanie kompetencji obcych sądów do orzekania w sprawach powiązanych z zagranicą. Zawiera się w nim również potrzeba respektowania ukształtowanych na obcym terytorium sytuacji prawnych i tym samym uzasadnionych oczekiwań stron co do uwzględniania ich praw lub obowiązków tam nabytych. Chodzi też o poszukiwanie takich rozwiązań, które w największym możliwym stopniu zapewnią bezkonfliktowe współżycie społeczeństw i narodów, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony podstawowych zasad i wartości własnego porządku prawnego. Stymulując dyskusję naukową we wskazanym obszarze, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego dążą do wywierania wpływu na działalność sądów i innych organów publicznych, a także na praktykę prawniczą w ogóle – w ten sposób ułatwiając i wspierając realizację wskazanych celów.

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego są jedynym w Polsce periodykiem prawniczym poświęconym w całości zagadnieniom prywatnoprawnego obrotu transgranicznego. W czasopiśmie publikowane są prace badawcze z obszaru prawa prywatnego międzynarodowego (kolizyjnego), prawa porównawczego, międzynarodowego postępowania cywilnego, międzynarodowego prawa handlowego oraz międzynarodowego arbitrażu. Ma ono charakter wysoce wyspecjalizowany. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego kierowane są do ekspertów zainteresowanych obrotem międzynarodowym: nie tylko naukowców, ale także praktyków poszukujących pogłębionych opracowań w tym zakresie. Czasopismo stanowi kontynuację ukazujących się w latach 1977-2000 Problemów Prawnych Handlu Zagranicznego, które jeszcze w okresie sprzed transformacji społeczno-politycznej w sposób pionierski podejmowały zagadnienia prawne obrotu gospodarczego, z uwzględnieniem perspektywy gospodarek rynkowych. Redakcja pragnie utrzymać ten prekursorski, wyspecjalizowany i międzynarodowy w treściach charakter czasopisma w nowej, rozszerzonej formule, obejmującej także zagadnienia wykraczające poza uregulowania transgranicznej wymiany handlowej.

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego przyjmuje do publikacji opracowania dotyczące problematyki szeroko rozumianego prywatnoprawnego obrotu transgranicznego, tj. z obszarów:

- prawa prywatnego międzynarodowego (prawa kolizyjnego),

- prawa jednolitego,

- międzynarodowego postępowania cywilnego,

- międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego,

- innych form polubownego rozstrzygania sporów,

- prawa porównawczego w dziedzinie prawa prywatnego,

- prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego w zakresie, w jakim dotyczą one obrotu prywatnoprawnego.

Czasopismo publikuje opracowania przede wszystkim w języku polskim lub angielskim, a wyjątkowo również w innych językach (francuskim, niemieckim lub innym z grupy tzw. języków kongresowych).

Wszystkie opracowania publikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego dostępne są w otwartym dostępie (zgodnie z definicją przyjętą przez Directory of Open Access Journals) na stronie https://journals.us.edu.pl/index.php/PPPM. Publikacja następuje w trybie „online first” (jak tylko dany artykuł jest zaakceptowany i przygotowany do druku) a po przygotowaniu całości danego tomu – w jego ramach na wskazanej stronie internetowej. Poszczególne artykuły oraz dany tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego dostępne są w plikach formatu pdf. Czasopismo co do zasady ukazuje się wyłącznie w formie online.

Artykuły opublikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego dostępne lub indeksowane są również w następujących bazach danych: ERIH PLUS, Copernicus, BazHum, CEEOL oraz w systemie informacji prawniczej Lex Omega.

Wszystkie tomy czasopisma są archiwizowane z wykorzystaniem systemu Open Journal System, z którego korzysta Wydawca w procesie publikacyjnym, jak również na odrębnych dyskach. Zarchiwizowana zawartość tomów dostępna będzie bez ograniczeń czasowych, także w razie ewentualnego zaprzestania ukazywania się czasopisma. Ponadto, Wydawnictwo przekazuje egzemplarz każdego tomu do Biblioteki Narodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego stosuje procedury antyplagiatowe i antyduplikacyjne, standardy dotyczące unikania konfliktów interesów i innych zasad etycznych. Stosowane zasady etyki publikacyjnej są zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE).

Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego ukazują się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i są kierowane przez niżej wymienionych redaktorów naukowych. Redakcję wspomagają zespoły redakcyjne Wydawnictwa. Wszystkie prace publikowane są na licencji "Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe" (zob. tu), którą autorzy przekazują Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego z chwilą publikacji (składając stosowne oświadczenie). Zważywszy, że licencja udzielana Wydawnictwu Uniwersytetu Śląskiego ma charakter niewyłączny, autorzy zachowują pełne prawa autorskie i publikacyjne bez ograniczeń.

Czasopismo nie ogranicza autorom możliwości złożenia swych prac do repozytoriów instytucjonalnych lub innych (dotyczy to wszystkich wersji tekstu: złożonej do PPPM, zaakceptowanej oraz opublikowanej).

Czasopismo stosuje Zasady Przejrzystości i Najlepsze Praktyki Wydawnicze (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing).

Za publikację prac w Czasopiśmie nie są pobierane żadne opłaty, podobnie jak za procedury recenzenckie i redakcyjne. Koszty redakcji, recenzji i publikacji artykułów w Czasopiśmie ponosi Uniwersytet Śląski z własnych środków. W latach 2019-2020 Czasopismo korzystało ze wsparcia Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Wsparcie dla Czasopism Naukowych”.