INFORMACJE DLA AUTORÓW

Informacje ogólne

Materiały zgłaszane do publikacji w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego powinny mieć charakter oryginalnych, nieogłaszanych wcześniej drukiem dzieł naukowych. Autorzy obowiązani są do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie. Redakcja ani wydawca nie pobierają opłat za publikację materiałów przyjętych do druku lub za ich zgłoszenie do opracowania redakcyjnego i recenzji.

Autorzy są zobowiązani do wskazania ewentualnych źródeł finansowania badań i publikacji (ze środków publicznych lub prywatnych, np. ministerialnych, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, czy też podmiotów komercyjnych). Co do zasady decyzja o ujawnieniu tych informacji szerszej publiczności albo pozostawienia ich do wiadomości redakcji należy do autorów. Redakcja zastrzega sobie jednak prawo do uzależnienia publikacji opracowania od publicznego ujawnienia źródeł finansowania.

Wszystkie opracowania publikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego podlegają anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów w systemie tzw. double-blind review (zob. szerzej tu). Po otrzymaniu recenzji redakcja może zdecydować o odrzuceniu tekstu, konieczności wprowadzenia poprawek lub zaakceptować opracowanie do druku. Ostateczna decyzja o przyjęciu materiału do druku w każdym przypadku należy do redakcji i jest uzależniona od poziomu naukowego opracowania, jego znaczenia dla nauki oraz praktyki prawniczej, a także oryginalności dzieła. Istotnym kryterium stanowi również tematyka podjęta przez autora i jej zgodność z profilem Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Redakcja upublicznia schemat przepływu pracy redakcyjnej (zob. tu).

Autorzy zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących eliminacji plagiatów, autoplagiatów, ghostwritingu, oraz guest autorhorship (zob. szerzej tu). Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego dokumentuje wszelkie przejawy naruszania praw autorskich oraz zasad etyki, a także nierzetelności naukowej. W wymagających tego przypadkach redakcja zawiadamia właściwe instytucje lub organy państwa.

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Wskazówki redakcyjne i techniczne

Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

Objętość

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego przyjmuje opracowania liczące do 40 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 100.000-120.000 znaków ze spacjami, wliczając przypisy).

Wymagane elementy opracowania

Opracowaniom powinny towarzyszyć:

- streszczenie w języku polskim i angielskim (streszczenie w języku angielskim powinno być opatrzone tytułem),

- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

- bibliografia załącznikowa (samodzielne zestawienie wykorzystanej literatury przedmiotu),

- informacja na temat stopnia/tytułu naukowego autora, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, afiliacji oraz danych kontaktowych.

Objętość streszczenia powinna mieścić się w przedziale 1.000-2.000 znaków ze spacjami. Streszczenie powinno w sposób syntetyczny i przejrzysty informować o przedmiocie i treści opracowania, celach badawczych i wykorzystanej metodzie, oraz w szczególności o najważniejszych tezach i wnioskach opracowania.

Struktura tekstu

Artykuły i glosy (artykuły naukowe) zgłaszane do druku na łamach Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego powinny składać się z następujących części:

- wstęp/uwagi wstępne,

- rozdziały/podrozdziały (ponumerowane),

- zakończenie/podsumowanie (zakończenie powinno zawierać wnioski z przeprowadzanych badań i analizy).

Wskazówki techniczne

Format pliku zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007 lub nowszym.

Krój czcionki: Times (New Roman), rozmiar tekstu podstawowego: 12 punktów.

Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami): 1,5 wiersza.

Wcięcia akapitowe: 0,6 cm (bez odstępu pomiędzy akapitami).

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych

Zasady sporządzania opisów bibliograficznych w przypisach dla czasopisma „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” pobrać można w tym miejscu w formacie pliku pdf.

1. Podstawowe wzory opisów bibliograficznych

– książka autorska:

P. Lagarde, Recherches sur l'ordre public en droit international privé, LGDJ, Paris, 1959.

M. Pazdan, Prawo prywatne międzynarodowe, Wolters Kluwer, Warszawa, 2017.

– praca zbiorowa (nazwisko redaktora podaje się w formie mianownika):

International Encyclopedia of Comparative Law, vol. 3, Private International Law, ed. K. Lipstein, part I, Mohr Siebeck, Tübingen, 1986.

Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Zakamycze, Kraków, 2005.

Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa, 2017.

System Prawa Prywatnego, T. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2014.

– opracowanie zamieszczone w pracy zbiorowej:

M.J. Bonnell, O. Meyer, The Impact of Corruption on International Commercial Contracts — General Report, in: The Impact of Corruption on International Commercial Contracts, eds. M.J. Bonnell, O. Meyer, Springer, Cham, 2015.

- fragment komentarza lub systemu:

K. Grzybczyk, w: System Prawa Prywatnego, T. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2014.

M. Pilich, w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa, 2017.

M. Jagielska, w: M. Jagielska, M. Kropka, M. Zachariasiewicz, M.A. Zachariasiewicz, Ł. Żarnowiec, Komentarz do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), LEX/el. 2013, kom. do art. 5.

– opracowanie zamieszczone w czasopiśmie:

M. Weller, Mutual Trust: In Search of the Future of European Union Private International Law, “Journal of Private International Law” 2015, vol. 11, no. 1.

J. Pawliczak, Rozwiązanie małżeństwa na podstawie prawa obcego a orzekanie o winie rozkładu pożycia, „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2017, nr 4.

C. Kohler, Application of the Succession Regulation by German courts — Selected Issues, „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” 2020, vol. 26, https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.04.

– tekst opublikowany na stronie internetowej (jeśli tekst został opatrzony datą publikacji, to należy ją podać; obowiązkowe jest podanie hiperłącza oraz – w nawiasie kwadratowym – daty dostępu):

A. Piątkowska-Borek, Czarna dziura jest naprawdę bardzo blisko Ziemi. Nowe odkrycie naukowców Europejskiego Obserwatorium Południowego (EOS), Wirtualna Polska, 8.05.2020, https://wiadomosci.wp.pl/czarna-dziura-jest-naprawde-bardzo-blisko-ziemi-nowe-odkrycie-naukowcow-europejskiego-obserwatorium-poludniowego-eos-6508412819375745a [dostęp: 17.02.2021].

2. Nazwisk nie wyróżnia się innym krojem czcionki (nie stosuje się kapitalików ani rozstrzelenia).

3. Jeżeli cytowana jest pozycja, której oryginalny zapis pochodzi z języka opartego na alfabecie innym niż łaciński (np. cyrylica, alfabet chiński, hebrajski, itd.), w opisie bibliograficznym należy dokonać transliteracji na alfabet łaciński.

4. Jeśli publikacji został nadany DOI, to należy go podać w formie hiperłącza (na końcu opisu bibliograficznego, po przecinku).

5. Opis publikacji obcojęzycznej sporządza się w języku oryginału (np. „ed.”, Hrsg.”, „vol.”, „Teil”, „Bd.”, „No.”, „Nr.”), z wyjątkiem skrótu „s.” (jeśli publikacja jest w języku polskim) lub „p” (jeśli publikacja jest w języku angielskim):

P. Nygh, Foreign Status, Public Policy and Discretion, “International & Comparative Law Quarterly” 1964, vol. 13, s. 424—434.

6. Ponowne przywołanie publikacji już przytoczonej w danym rozdziale wymaga zastosowania opisu skróconego (nie stosuje się skrótów „op. cit.” ani „dz. cyt.”, „ibidem”):

1 N. Joubert, La notion de liens suffisants avec l’ordre juridique (Inslandsbeziehung) en droit international privé, LGDJ, Paris, 2007, s. 78.

2 A. Mills, The Dimensions of Public Policy in Private International Law, “Journal of Private International Law” 2008, vol. 4, no. 2, s. 167; A.W. Wiśniewski, w: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz, red. J. Poczobut, Wolters Kluwer, Warszawa, 2017, s. 456.

3 N. Joubert, La notion de liens..., s. 80—81.

4 M. Wojewoda, w: System Prawa Prywatnego, T. 20A, Prawo prywatne międzynarodowe, red. M. Pazdan, C.H. Beck, Warszawa, 2014, s. 122.

5 A. Mills, The Dimensions..., s. 168.

6 M. Wojewoda, w: System…, T. 20A, s. 133; A.W. Wiśniewski, w: Komentarz…, 2017, s. 460.

7. Format odwołań do orzecznictwa

- orzecznictwo polskie

Uchw. SN (7) z 30.03.1992, III CZP 17/92, OSNC 1992, nr 11, poz. 186.

Post. SN z 11.08.2010, I CSK 62/10.

Wyr. SN z 20.11.2012, III CZP 58/12, Biuletyn SN 2012/11.

Wyr. SA w Katowicach z 18.10.2004 r., I ACa 565/04, OSAB, 2005, nr 2, poz. 3.

Wyr. NSA z 10.02.2011, II OSK 269/10.

- orzecznictwo trybunałów międzynarodowych

Wyr. TSUE z 28.04.2009 w sprawie C-420/07 Meletis Apostolides v. David Charles Orams i Linda Elizabeth Orams, Zb.Orz. 2009, s. I-03571, ECLI:EU:C:2008:749.

Wyr. ETS z 17.12.1970 w sprawie 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Rec. 1970, s. 1125, ECLI:EU:C:1970:114.

Wyr. ETPCz z 19.01.2017 w sprawie Laborie v. France, nr 44024/13, ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD004402413.

- orzecznictwo zagraniczne powinno być sporządzane na wzór oryginalnych zapisów stosowanych w państwie pochodzenia orzeczenia, np.

Chaudhary v. Chaudhary [1984] 3 All ER 1017.

Mohamed v. Knott [1969] 1 QB 1.

OVG Münster, 7.03.1985, IPRspr 1985, h. 2.

OLG Koblenz, 11.01.2018, 2 U 138/17 AVAG.

Mertz v. Mertz, 271 N.Y. 466, 3 N.E.2d 597 (1936).

Dorado Beach Hotel Corp. v. Jernigan, 209 So.2d 669 (Fla.1968).

Schultz v. Boy Scouts of America, Inc, 65 N.Y.2d 189, 480 N.E.2d 679 (N.Y. 1985).

Cour de Cassation, 3.06.1966, Rev. crit. d.i.p., 1968, s. 64.

Cour de Cassation, 17.02.2004, D. 2004, s. 824.

8. Ponowne powołanie tego samego orzeczenia

- należy stosować jednolicie skrócone oznaczenia wcześniej przywołanych orzeczeń, np.

1 Wyr. TSUE z 28.04.2009 w sprawie C-420/07 Meletis Apostolides v. David Charles Orams i Linda Elizabeth Orams, Zb.Orz. 2009, s. I-03571, ECLI:EU:C:2008:749.

2 Wyr. ETPCz z 19.01.2017 w sprawie Laborie v. France, nr 44024/13, ECLI:CE:ECHR:2017:0119JUD004402413.

3 Uchw. SN (7) z 30.03.1992, III CZP 17/92, OSNC 1992, nr 11, poz. 186.

4 C-420/07 Apostolides.

5 Laborie v. France.

6 Uchw. SN (7) z 30.03.1992, III CZP 17/92