Zgłoś tekst

Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.


Autorzy proszeni są o sprawdzenie, czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych, mogą zostać odrzucone.

  • The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor).
  • The submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, RTF, or WordPerfect document file format.
  • Where available, URLs for the references have been provided.
  • The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end.
  • The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines, which is found in About the Journal.
  • If submitting to a peer-reviewed section of the journal, the instructions in Ensuring a Blind Review have been followed.


Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego przyjmuje do publikacji opracowania dotyczące problematyki szeroko rozumianego prywatnoprawnego obrotu transgranicznego, tj. z obszarów:
- prawa prywatnego międzynarodowego (prawa kolizyjnego),
- prawa jednolitego,
- międzynarodowego postępowania cywilnego,
- międzynarodowego arbitrażu handlowego i inwestycyjnego,
- innych form polubownego rozstrzygania sporów,
- prawa porównawczego w dziedzinie prawa prywatnego,
- prawa Unii Europejskiej i prawa międzynarodowego publicznego w zakresie, w jakim dotyczą one obrotu prywatnoprawnego.

Materiały zgłaszane do publikacji w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego powinny mieć charakter oryginalnych, nieogłaszanych wcześniej drukiem dzieł naukowych. Autorzy obowiązani są do złożenia oświadczenia w tym przedmiocie.

Składanym opracowaniom powinny towarzyszyć:
- streszczenie w języku polskim i angielskim
- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim
- bibliografia załącznikowa
- informacja na temat stopnia/tytułu naukowego autora, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, afiliacji oraz danych kontaktowych

Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego przyjmuje opracowania liczące do 40 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 100.000-120.000 znaków wliczając przypisy). Opracowania powinny spełniać wymogi techniczne i redakcyjne (zob. szerzej tu ).

Autorzy są zobowiązani do wskazania ewentualnych źródeł finansowania publikacji (ze środków publicznych lub prywatnych, np. ministerialnych, wkładu instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń, czy też podmiotów komercyjnych). W zależności od woli autorów informacje te pozostaną do wiadomości redakcji lub zostaną ujawnione w publikacji.
Wszystkie opracowania publikowane w Problemach Prawa Prywatnego Międzynarodowego podlegają anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów w systemie tzw. double-blind review (zob. szerzej tu ). Ostateczna decyzja o przyjęciu materiału do druku należy do redakcji i jest uzależniona od poziomu naukowego opracowania, jego znaczenia dla nauki oraz praktyki prawniczej, a także oryginalności dzieła. Istotnym kryterium stanowi również tematyka podjęta przez autora i jej zgodność z profilem Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego. Redakcja upublicznia schemat przepływu pracy redakcyjnej (zob. tu).
Autorzy zobowiązani są przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności dotyczących eliminacji plagiatów, autoplagiatów, ghostwritingu, oraz guest autorhorship (zob. szerzej tu ). Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego dokumentuje wszelkie przejawy naruszania praw autorskich oraz zasad etyki, a także nierzetelności naukowej. W wymagających tego przypadkach redakcja zawiadamia właściwe instytucje lub organy państwa.
Redakcja Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zastrzega sobie możliwość dokonywania skrótów, poprawek stylistycznych, językowych i interpunkcyjnych. Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.

Wskazówki redakcyjne i techniczne

Objętość

Redakcja przyjmuje opracowania do 40 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 100.000 – 120.000 znaków, wliczając przypisy).

Wymagane elementy opracowania

Opracowaniom powinny towarzyszyć:

- streszczenie w języku polskim i angielskim (streszczenie w języku angielskim powinno być opatrzone tytułem),

- słowa kluczowe w języku polskim i angielskim,

- bibliografia załącznikowa (samodzielne zestawienie wykorzystanej literatury przedmiotu),

- informacja na temat stopnia/tytułu naukowego autora, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, afiliacji oraz danych kontaktowych.

Streszczenie nie powinno przekraczać 1.500 znaków. Streszczenie w sposób syntetyczny i przejrzysty informuje o przedmiocie opracowania (zarysowywanie treści), celach badawczych i metodzie, najważniejszych tezach i wnioskach.

Struktura tekstu

Artykuły i glosy zgłaszane do druku na łamach Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego powinny składać się z następujących części:

- wstęp/uwagi wstępne,

- rozdziały/podrozdziały (ponumerowane),

- zakończenie/podsumowanie (zakończenie powinno zawierać wnioski z przeprowadzanych badań i analizy).

Szablon

Autorzy proszeni są o korzystanie z szablonu dla tekstów zgłaszanych do druku na łamach Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego (pobierz).

Wskazówki techniczne

Format pliku zgodny z edytorem tekstu MS Word 2007 lub nowszym.

Krój czcionki: Times (New Roman), rozmiar tekstu podstawowego: 12 punktów.

Interlinia (odstępy pomiędzy wierszami): 1,5 wiersza.

Wcięcia akapitowe: 0,6 cm (bez odstępu pomiędzy akapitami).

Cytowanie źródeł

Przy cytowaniu źródeł autorzy powinni dostosować się do metody wskazanej w poniższych przykładach:

  1. Pazdan: Prawo prywatne międzynarodowe. Warszawa 2017, s. 89; W. Popiołek, w: „System Prawa Prywatnego”. T. 20A: Prawo prywatne międzynarodowe. Red. M. Pazdan. Warszawa 2014, s. 355
  2. Przybyłowski: Odesłanie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. „Państwo i Prawo” [dalej: PiP] 1959, nr 1, s. 48; Idem: Z problematyki stosowania obcych norm kolizyjnych. Ustawowe uregulowanie uwzględniania obcych norm kolizyjnych w polskim prawie prywatnym międzynarodowym. Kraków 1959, s. 13; W. Popiołek, w: „System Prawa Prywatnego”. T. 20A: Prawo prywatne międzynarodowe. Red. M. Pazdan…, s. 361—362.