The Influence of Bilateral Treaties with Third States on Jurisdiction and Recognition of Decisions in Matters on Succession — Polish Perspective

Piotr Rylski
https://orcid.org/0000-0002-5399-1624

Abstrakt

The aim of the study is to discuss the impact of bilateral international treaties concluded by EU Member States with third countries on jurisdiction and recognition of judgments in matters of succession from Polish perspective. The author discusses the main problems in the interpretation of Article 75 of Regulation 650/2012 and the possible conflict of this solution with the Treaty on the Functioning of the EU. The article indicates also practical problems related to the collision of bilateral treaties and Regulation No 650/2012 regarding, for example, the possibility of concluding choice-of-court agreements, recognition of foreign judgments in matters of succession and the possibility of issuing the European Certificates of Succession.


Słowa kluczowe

bilateral treaties; Regulation (EU) No 650/2012; inheritance proceedings; international jurisdiction; recognition and enforcement of decisions in matters of succession

Bonomi A.: Le droit des successions. Commentaire du Reglement (UE) no 650/2012 du 4 julliet 2012. Bruylant 2016.

Calliess Ch., Ruffert M. (eds.): EUV/EGV. Das Verfassungsrecht der Europäischen Union mit Europäischer Grundrechtecharta. Kommentar. München 2007.

Czepelak M.: Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego. Warszawa 2008.

Czubik P.: Obowiązywanie norm kolizyjnych z umów o pomocy prawnej zawartych z Białorusią, Ukrainą i Rosją w obrębie materii objętej zakresem zastosowania rozporządzeń europejskich. „Nowy Przegląd Notarialny” 2015, No. 3.

Dutta A.: Münchener Kommentar, Vol. 10 (ed. J. v. Hein), Article 64 of Regulation (EU) No 650/2012, Article 64 of Regulation (EU) No 650/2012.

Dutta A.: The Perspective of the European Union. In: European Private International Law and Member State Treaties with Third States. The Case of the European Succession Regulation. Eds. A. Dutta, W. Wurmnest. Intersentia, 2019.

Frimston R.: European Union Succession Regulation 650/2012: an update end entreaty. “Private Client Business” 2018, vol. 6.

Geiger R ., K han D.-E., K otzur M . (eds.): EUV/AEUV. Vertrag über die Europäische Union und Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Kommentar. München 2010.

Grzebyk P.: Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa pracy w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001. Warszawa 2011.

Grzegorczyk P.: Jurysdykcja krajowa w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej. Warszawa 2007.

Kohler Ch.: Die künftige Erbrechtsverordnung der Europäischen Union und die Staatsverträge mit Drittstaaten. In: Europäisches Erbrecht. Zum Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission zum Erb- und Testamentsrecht. Eds. G. Reichelt, W.H. Rechberger, 2011.

Lenz C.-O., Borchardt K.-D.: EU-Verträge. Kommentar nach dem Vertrag von Lissabon. Köln—Wien 2010.

Magnus U., Mankowski P. (eds.): Brussels I Regulation. Sellier 2007.

Nuyts A.: Study of Residual Jurisdiction: Review of the Member States’ Rules concerning the ‘Residual Jurisdiction’ of their courts in Civil and Commercial Matters pursuant to the Brussels I and II Regulations’. Available online: EC, https://gavclaw.files.wordpress.com/2020/05/arnaud-nuyts-study_residual_jurisdiction_en.pdf (accessed 13.10.2020).

Pazdan M.: Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego. In: Nowe europejskie prawo spadkowe. Eds. M. Pazdan, J. Górecki. Warszawa 2015.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego. Komentarz. Ed. K. Osajda. Warszawa 2020.

Szpunar M., Pacu ła K.: Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Ed. M. Pazdan. Warszawa 2019.


Opublikowane : 2020-06-29


RylskiP. (2020). The Influence of Bilateral Treaties with Third States on Jurisdiction and Recognition of Decisions in Matters on Succession — Polish Perspective. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 26, 91-105. https://doi.org/10.31261/PPPM.2020.26.08

Piotr Rylski 
Uniwersytet Warszawski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5399-1624
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).