Stosowanie deliktowych łączników lokalnych do zdarzeń mających miejsce na pokładzie statku morskiego lub powietrznego w unijnym prawie prywatnym międzynarodowym

Łukasz Dyrda
https://orcid.org/0000-0001-6855-4454

Abstrakt

The article is aimed at determining the relevance of the flag state (regarding vessels) and the country of registration (regarding aircrafts) principles for the purpose of the application of territorial connecting factors (the place of the event giving rise to damage (place of acting) and the place where the damage occurred (place of damage)) employed by article 7(2) of the Regulation No 1215/2012 (Brussels I bis Regulation) providing a special jurisdiction rule in matters relating to tort, delict or quasi-delict and by article 4(1) of the Regulation No 864/2007 (Rome II Regulation) specifying the law applicable to a non-contractual obligation arising out of a tort or delict. The flag state and the country of registration principles could be taken into account when circumstances constituting the event giving rise to damage or the damage itself are situated on board of a vessel navigating in or an aircraft flying through the areas outside the sovereignty of any state (in particular the High Seas). The reference to the flag state or the country of registration instead of the sovereignty in order to identify the member state whose courts have jurisdiction pursuant to article 7(2) of the Brussels I bis Regulation or the state
whose law is applicable according to article 4(1) of the Rome II Regulation may also be possible in cases when the determination of the place where the event giving rise to damage occurred or where the damage occurred is difficult or even when the competent jurisdiction and the applicable law identified based on the sovereignty over the area where the vessel navigated or the aircraft flew at the moment when the event giving rise to damage occurred or damage occurred does not materialise the closest connection principle.


Słowa kluczowe

the place of the event giving rise to damage; place of damage; flag state of the vessel; registration state of the aircraft; Rome II Regulation; Brussels I bis Regulation

Bach I., [w:] Rome II Regulation. Pocket Commentary. Red. P. Huber. Munich 2011.

Basedow J.: Rome II at Sea — General Aspects of Maritime Torts. „Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationals Privatrecht” 2010, z. 1.

Bierzanek R., Symonides J.: Prawo międzynarodowe publiczne, wyd. 7 zmienione. Warszawa 2005.

Collins L. et al (red.): Dicey, Morris & Collins on the Conflict of Laws, t. II, wyd. 15. London 2012.

Czepelak M.: Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej. Warszawa 2015.

Czepelak M.: Międzynarodowe prawo zobowiązań Unii Europejskiej. Warszawa 2012.

Czepelak M.: Umowa międzynarodowa jako źródło prawa prywatnego międzynarodowego. Warszawa 2008.

Czepelak M.: Wybór prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych w rozporządzeniu rzymskim II. „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2009, z. 2.

Dickinson A.: Territory in the Rome I and Rome II Regulations, [w:] The Hamburg Lectures on Maritime Affairs 2011—2013. Red. J. Basedow, U. Magnus. Berlin/Heidelberg 2015.

Dickinson A.: The Rome II Regulation: the law applicable to non-contractual obligations. Oxford/New York 2008.

Dragun-Gertner M.: Kolizyjne prawo morskie. „Studia Prawa Prywatnego” 2013.

Góralczyk W., Sawicki S.: Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie. Warszawa 2017.

Grzegorczyk P., Rylski P., Weitz K.: Przegląd orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z zakresu europejskiego prawa procesowego cywilnego (2009-2010). „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 2011, z. 3.

Grzegorczyk P.: Nowy fundament europejskiego prawa procesowego cywilnego: jurysdykcja krajowa, zawisłość sprawy oraz uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych według rozporządzenia Rady i Parlamentu UE Europejskiego nr 1215/2012 (Bruksela Ia) (część I). „Przegląd Sądowy” 2014, nr 6.

Hein J. von, [w:] Rome Regulations. Commentary on the European rules of the conflict of laws. Red. G.-P. Calliess. Alphen aan den Rijn 2011.

Hertz K.: Jurisdiction in Contract and Tort under the Brussels Convention. Copenhagen 1998.

Mankowski P., [w:] Brussels Ibis Regulation. Commentary. Red. U. Mag nus, P. Mankowski. Köln 2016.

Mączyński A.: Wskazanie kilku praw przez normę kolizyjną prawa prywatnego międzynarodowego, [w:] Rozprawy z polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Józefowi Skąpskiemu. Red. A. Mączyński, M. Pazdan, A. Szpunar. Kraków 1994.

Mostowik P.: Promulgatio et vacatio legis jako warunek powszechnego obowiązywania prywatnoprawnych umów międzynarodowych. „Radca Prawny” 2009, nr 1.

Pazdan J.: Wybór prawa właściwego, [w:] System Prawa Prywatnego, T. 20B. Prawo Prywatne Międzynarodowe. Red. M. Pazdan. Warszawa 2015.

Pazdan M. (red.): Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Warszawa 2018.

Pazdan M. (red.): System Prawa Prywatnego, T. 20B. Prawo Prywatne Międzynarodowe. Warszawa 2015.

Plender R., Wilderspin M.: The European Private International Law of Obligations, wyd. 3. London 2009.

Poczobut J. (red.): Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz. Warszawa 2017.

Preliminary draft proposal for a Council Regulation on the law applicable to non-contractual obligations. „Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationals Privatrecht” 2003, z. 1, s. 1—56.

Rabel E.: The Conflict of Laws: A Comparative Study, Vol. 2 Foreign Corporations: Torts: Contracts in General, wyd. 2 (przyg. U. Drobnig). Ann Arbor 1960.

Sośniak M.: Zobowiązania nie wynikające z czynności prawnych w prawie prywatnym międzynarodowym. Katowice 1971.

Wróbel A. (red.): Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Tom I. Warszawa 2012.

Zatorska J.: Komentarz do rozporządzenia nr 1215/2012 w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych. LEX/el. 2015.

Zawada K.: Europeizacja międzynarodowego prawa zobowiązań umownych. Od konwencji rzymskiej do rozporządzenia rzymskiego w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych. „Przegląd Sądowy” 2010, nr 5.

Pobierz

Opublikowane : 2019-06-30


Dyrda Łukasz. (2019). Stosowanie deliktowych łączników lokalnych do zdarzeń mających miejsce na pokładzie statku morskiego lub powietrznego w unijnym prawie prywatnym międzynarodowym. Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 24, 109-139. https://doi.org/10.31261/PPPM.2019.24.05

Łukasz Dyrda 
Uniwersytet Jagielloński  Polska
https://orcid.org/0000-0001-6855-4454
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).