Redaktor naczelny: prof. zw. dr hab. Maksymilian Pazdan (Uniwersytet Śląski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)

PAZDAN M., Umowy o zrzeczenie się dziedziczenia w rozporządzeniu spadkowym UE z 2012 r. w: Ius est a iustitia appellatum. Ksiąga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, M. Tomalak, Warszawa, Wolters Kluwer, 2017, s. 1047-1055

PAZDAN M., W poszukiwaniu prawa właściwego dla uznania dziecka urodzonego w następstwie procedury wspomaganej medycznie, w: Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, M. Pazdan, M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, M. Szpunar, Warszawa, Wolters Kluwer, 2017, s. 140-146

PAZDAN M., Zasada jednolitości statutu spadkowego i odstępstwa od niej w rozporzadzeniu spadkowym UE z 2012 r., w: Prawo prywatne wobec wyzwań współczesności. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Ogiegle, M. Fras, P. Ślęzak, Warszawa, Wyd. C.H. Beck 2017, s. 343-350

PAZDAN M., Jagielska M., Rott-Pietrzyk E., Szpunar M. (red.), Rozprawy z prawa prywatnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Popiołkowi, Warszawa, Wolters Kluwer 2017

PAZDAN M., Aspekty kolizyjnoprawne odpowiedzialności za długi spadkowe, Rejent, 2017, Nr 9, s. 11-24

PAZDAN M., O różnych funkcjach zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej z uwzględnieniem aspektów arbitrażowych i kolizyjnoprawnych, w: Prawo Prywatne i Arbitraż - Księga jubileuszowa dedykowana doktorowi Maciejowi Tomaszewskiemu, J. Poczobut, A. Wiśniewski, Sąd Arbitrażowy KIG 2016, s. 269-277

PAZDAN M., Zbycie spadku a umowa przenosząca spadek, w: Usus magister est optimus. Rozprawy prawnicze ofiarowane profesorowi andrzejowi kubasowi, B. Jelonek-Jarco, R. Kos, J. Z.awadzka, Warszawa, C.H. Beck 2016, s.157-163

PAZDAN M., Zmiany w ukształtowaniu zasad odpowiedzialności za długi spadkowe w prawie polski, w: Ochrona strony słabszej stosunku prawnego. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Adamowi Zielińskiemu, M. Borytańska, Warszawa, Wolters Kluwer 2016, s. 421-432

PAZDAN M., Kommorienci z kolizyjnoprawnego punktu widzenia, w: Polska Komparystyka Prawa. Prawo Obce w Doktrynie Prawa Polskiego, A. Wudarski, Warszawa, Stowarzyszenie Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej 2016, s. 331-343

PAZDAN M., Notarialne poświadczenie dziedziczenia po zmianach z 2015 roku, Rejent, 2016, Nr 5, s. 9-22

PAZDAN M., Stosowanie obcych norm kolizyjnych, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2016, vol. 18, s.19-30

PAZDAN M., Aspekty kolizyjnoprawne zapisu windykacyjnego, Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego, 2015, vol. 16, s.11-30

PAZDAN M., Rozdział VIII: Zobowiązania umowne oraz wybrane instytucje wspólne prawa zobowiązań (§29-30), w: System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, M. Pazdan, Warszawa, C.H. Beck 2015, s. 1-95

PAZDAN M., Rozdział X: Zobowiązania z jednostronnych czynności prawnych, w: System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Pazdan M., Warszawa, C.H. Beck 2015, s. 693-706

PAZDAN M., Rozdział XII: Zobowiązania pozaumowne (§44 pkt I), w: System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Pazdan Maksymilian, -, C.H. Beck 2015, s. 725-912

PAZDAN M., Zakres zastosowania rozporządzenia spadkowego, w: Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Pazdan M., Górecki J., Warszawa, Wolters Kluwer 2015, s. 19-35

PAZDAN M., Statut spadkowy w świetle rozporządzenia spadkowego,  w: Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Pazdan M., Górecki J., Warszawa, Wolters Kluwer 2015, s. 94-106

PAZDAN M., Zachariasiewicz M., Civil Law Forfeiture as Means to Restrict the Application of the In Pari Delicto-Principle and Other Private Law Consequences of Corruption Under Polish Law, w: The Impact of Corrupion on International Commercial Contracts, M. J. Bonell, O. Meyer, Szwajcaria, Springer 2015, s. 229-265

PAZDAN M., Umowy dotyczące spadku, w: Prawo spadkowe. System prawa prywatnego, B. Kordasiewicz, Warszawa, C.H. Beck 2015, s. 1131-1156

PAZDAN M., Księga trzecia. Zobowiązania - objaśnienia do art. 709.1-709.18, w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Krzysztof Pietrzykowski, Warszawa, C.H. Beck 2015, s. 593-623

PAZDAN M., The Interplay between the Law Applicable to the Arbitration Agreement and the laws Governing Other Issues, w: The challenges and the future of commercial and investment arbitration. Liber Amicorum professor Jerzy Rajski, Beata Gessel - Kalinowska vel kalisz, Warszawa, Sąd Arbitrażowy Lewiatan 2015, s. 205-214

PAZDAN M., Ksiega czwarta. Spadki - objaśnienia do art. 922-1057, w: Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450–1088. Przepisy wprowadzające, Krzysztof Pietrzykowski, Warszawa, C.H. Beck 2015, s. 955-1210

PAZDAN M. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 20 B - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H. Beck 2015

PAZDAN M. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 20 C - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H. Beck 2015

PAZDAN M., Górecki J., (red.), Nowe Europejskie Prawo Spadkowe, Warszawa, Wolters Kluwer 2015

PAZDAN M. (red.), System Prawa Prywatnego. Tom 20 A - Prawo prywatne międzynarodowe, Warszawa, C.H. Beck 2014

Zachariasiewicz M., PAZDAN M., The Effects of Corruption in International Commercial Contracts: Polish Report for IACL Congress 2014 w: Rapports polonais. XIX Congres International de droit comparé. XIX International Congress of Comparative Law, B. Lewaszkiewicz-Petrykowska, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2014, s.107-140

PAZDAN M., Verfügungen von Todes wegen in den deutsch-polnischen Beziehungen, w: Festschrift für Dieter Martiny zum 70. Geburtstag, Normann Witzleb, Reinhard Ellger, Peter Mankowski, Hanno Merkt u. Oliver Remien, Mohr Siebeck 2014, s. 501-513

PAZDAN M., Polskij kodifikacjonnyj opyt w oblasti mjeżdunarodnotvo prawa, w: Sawrjemjennoje mjeżdunarodnoje czestnoje prawo w Rosiji i Jewrosojuzje, Boguslavskij, Mark M., Norma Lvov 2013, s. 353-366

PAZDAN M., Successions internationalen en Pologne, w: Journées roumaines de Bucarest et Cluj : Les successions, Paryż, Bruylant - LB2V 2012, s. 761-776