Dyskursologia, czyli typologia myślenia werbalnegoAbstrakt

Michaił Łabaszczuk

Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poland

labashchuk@gmail.com

 

DYSKURSOLOGIA, CZYLI TYPOLOGIA MYŚLENIA WERBALNEGO

Streszczenie

W niniejszym artykule poddano analizie swoistość oraz niejednoznaczność relacji pomiędzy przedstawieniami, obrazami i pojęciami, które utrwalają się w znakach, jak również w modelach kombinacyjnych ze znakami. Odpowiednio do typologii myślenia i do sześciu wyróżnionych typów działania werbalnego została opisana semantyka podstawowych typów dyskursów. Swoistość semantyki jednostek leksykalnych w podstawowych typach myślenia werbalnego charakteryzuje się specyficznymi relacjami strukturalno-semantycznymi oraz pragmatycznymi pomiędzy psychofizjologicznymi, racjonalnymi i semiotycznymi składnikami myślenia w typowych sytuacjach praktyki społeczno-komunikatywnej i przedmiotowo-produkcyjnej.

THE TYPOLOGY OF THE VERBAL THINKING

Summary

In the article the peculiarity and the variety of the relations between the images, notions and concepts are analyzed. They are embodied in the signs and verbal models. The semantics of the basic types of discourses is described according to the typology of the thinking and to the six types of verbal activity. The peculiarity of the semantics of lexical units in the basic types of verbal thinking is characterized by the peculiarity of the semantic and pragmatic relations between the psychophysiological, rational and semiotic components in the typical situations of the social activity and in the relations of productions. 


Pobierz

Opublikowane : 2014-10-01


ŁabaszczukM. (2014). Dyskursologia, czyli typologia myślenia werbalnego. Przegląd Rusycystyczny, (4). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3625

Michaił Łabaszczuk  labashchuk@gmail.com
Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała, Poland Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).