Psychologia kobiety skrzywdzonej (na przy-kładzie Idioty Fiodora Dostojewskiego)Abstrakt

ПСИИХОЛОГИЯ ОБИЖЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ НА ПРИМЕРЕ РОМАНА ИДИOТ

Резюме

Статья посвящается психологическому портрету одной из главных героинь романа Федора Достоевского Идиот. Исследование обосновано на теории неврозов. Пред-ставлены концепции неврозиальной гордости Катрин Хорни, патологии неврозов Антони Кемпинского и современные экспликации источников неврозов на примере динамического психоанализа. Кроме того, в работе присутствуют мысли о обще-ственном и культурном контекстах мотивов психической болезни в творчестве автора Преступления и наказания, и уровень их ответственности в сравнении с реальными психическими ущербами. Главной темой работы являються неврозные конфликты, которые согласно утверждению автора статьи являются элементом содержания произ-ведения. Анализ ведет к следующим выводам — эти конфликты помогают перенести главную героиню в центр содержания произведения. Этот подход дает возможность по-новому открыть главные элементы произведения, которые отвечают за динамику и универсальность текста.

PSYCHOLOGY OF A WRONGED WOMAN ON THE EXAMPLE OF THE NOVEL THE IDIOT

Summary

This article concerns psychological analysis of the leading female character in Dostoyevsky’s The Idiot based on selected theories of neuroses. The study refers to, inter alia, Karen Horney’s concept of neurotic pride; Antoni Kępiński’s pathology of neuroses; and neuroses on the basis of dynamic psychology (psychoanalysis). Additionally the article discusses the social and cultural context of mental illness theme in the work of the author of Crime and Punishment, and the degree of its adequacy in relation to the actual mental disor-ders. The central theme of the paper is neurotic confl icts, which are presented as a signifi cant component of the world. It was assumed that these confl icts are the main driving force behind the novel, as they place the heroine in the center of narrative structure. This paper’s approach to the subject is meant to highlight the elements of the novel that contribute to its dynamics and timeless universality. 


Pobierz

Opublikowane : 2010-06-01


PomorskaV. (2010). Psychologia kobiety skrzywdzonej (na przy-kładzie Idioty Fiodora Dostojewskiego). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3635

Violetta Pomorska  PRZ.RUS@op.plWłaściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).