СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ВТОРИЧНОЙ ИМПЕРФЕКТИВАЦИИ РУССКОГО ГЛАГОЛА (НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА)Abstrakt

Semantyka i pragmatyka wtórnej imperfektywizacji czasownika rosyjskiego (w oparciu o badanie ankietowe)

Zjawisko tzw. wtórnej imperfektywizacji czasownika należy do aktualnych zagadnień aspektologii słowiańskiej. Charakterystyka semantyczna wtórnego imperfektywu wpły-wa na jego dystrybucję, która częściowo pokrywa się z dystrybucją czasownika niedoko-nanego prostego, częściowo z dystrybucją czasownika dokonanegoNiniejsze zagadnienie zostało zanalizowane w oparciu o wyniki ankiety przeprowa-dzonej na grupie respondentów (uczestników XLII  Międzynarodowej Konferencji Filologicznej, która miała miejsce na Wydziale Filologicznym Państwowego Uniwer-sytetu w Sankt-Petersburgu w dniach 11–16 marca 2013 r.). Badanie to pozwoliło okre-ślić wpływ właściwości semantycznych wtórnego imperfektywu na jego dystrybucję z uwzględnieniem komunikacyjnych preferencji użytkowników języka.

Semantics and pragmatics of secondary imperfectivization of the Russian verb (based on survey results)

The phenomenon of so-called secondary imperfectivization of the Russian verb has become the subject of recent interest of aspectology. The semantic characteristics of the secondary imperfective determine its specific distribution, which coincides with the distribution of the primary imperfective verb and partly with the distribution of the perfective verb.Secondary imperfectivization of Russian verb has been analyzed on the results of a survey on a group of respondents (participants of the XLII International Philological Conference on the Philological Faculty of Saint-Petersburg State University — 11–16th March 2013). The results show the impact of aspectual semantic properties of second-ary imperfective on its distribution considering the communication preferences of na-tive-speakers.


Pobierz


KozeraI. (1). СЕМАНТИКА И ПРАГМАТИКА ВТОРИЧНОЙ ИМПЕРФЕКТИВАЦИИ РУССКОГО ГЛАГОЛА (НА ОСНОВАНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОСА). Przegląd Rusycystyczny, (3). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4635

Izabela Kozera  izabela.kozera@uj.edu.pl
Uniwersytet Jagielloński  Polska