Innowacyjny projekt internetowy. Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”Abstrakt

Artykuł niniejszy to analiza słownika elektronicznego Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”. Innowacyjny projekt internetowy. Autorka porównuje go z jego papierową wersją z 2007 roku. Na podstawie artykułu hasłowego „stary styl” zwrócono uwagę na podobieństwa i różnice obu projektów. Szczególnej analizie poddane zostały cechy typowe dla słowników elektronicznych: hipermedialność, interaktywny charakter oraz ukierunkowanie na użytkownika.


J. Bartmiński, Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007.

J. Bartmiński, Lubelska etnolingwistyka, „Analecta” 2002, Rok XI, z. 1–2, s. 21–22.

Н.Н. Болдырев, Концепты и категории, их формирование и вербализация, w: Когнитивная семантика. Концептуализация и категоризация. Тамбов https://www.twirpx.com/file/926805/ (01.08.2018).

С.В. Буренкова, Фрейм как способ моделирования фрагментов поля в идеографической лексикографии (на материале лексико-семантической группы «Неуклюжесть»), «Вопросы когнитивной лингвистики” 2009, nr 2 (019), s. 73 –81.

В.В. Дубичинский, Лексикография русского языка, Наука, Флинта, Москва 2009.

Л.П. Крысин, О «Толковом словаре русской разговорной речи», w: Слово и язык. Сборник статей к 80-летию акад. Ю. Д.

Апресяна, Издательство «Языки славянских культур», Москва 2011, http://www.ruslang.ru/doc/apresjan_festschrift2011/Krysin.pdf (17.07.2018).

М. Минский, Фреймы для представления знаний, Издательство Энергия, Москва 1979, https://royallib.com/read/minskiy_marvin/freymi_dlya_predstavleniya_znaniy.html#20480 (18.07.2018).

В.В. Морковкин, Антропоцентрический versus: лингвоцентрический подход к лексикографированию, w: Национальная специфика языка и ее отражение в нормативном словаре, Москва 1988, s. 131–136.

S. Niebrzegowska-Bartmińska, O różnych wariantach definicji leksykograficznej — od taksonomii do kognitywizmu, „Etnolingwistyka”, 30 (2018), s. 259-284.

A. Pluwak, Geneza i ewolucja pojęcia framing w naukach społecznych, „Global Media Journal” 2009, nr 1(5), s. 49–79.

Ю.Н. Караулов, Г.А. Черкасова, Н.В. Уфимцева, Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Русский ассоциативный словарь. От стимула к реакции, РАН, АСТ, Астрель, Москва 2002.

Русский идеографический словарь: Мир человека и человек в окружающем его мире (80 концептов, относящихся к духовной, ментальной и материальной сферам жизни человека), Red. Н. Ю. Шведова, РАН, Институт русского языка им. В. В. Виноградова, Москва 2011.

Р. Шенк, Р. Абельсон, Скрипты, планы и знание, w: Труды 4 международной конференции по искусству, интеллекту, т. 6, «Кибернетика» АН СССР, Москва 1975, s. 208–220.

R. Tokarski, Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014.

R. Tokarski, Czy semantyka jest dyscypliną autonomiczną, „Linguistica Copernicana” 2013, nr 2 (10), s. 201–216.

A. Wierzbicka, Język — umysł — kultura, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.

Антропоцентрическая лексикография: идеи и практика, w: Лексикография. Язык. Речь: сб. ст. памяти Анны Липовской, София 2013, s. 95–104.

Pobierz

Opublikowane : 2019-04-20


Olechno-Wasiluk, J. (2019). Innowacyjny projekt internetowy. Multimedialny słownik lingworealioznawczy „Rosja”. Przegląd Rusycystyczny, (2). Pobrano z https://www.journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6962

Joanna Olechno-Wasiluk  joanna.olechno-wasiluk@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Wydział Humanistyczny  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0