Nigeryjskie elity polityczne i problemy w zarządzaniu pandemią Covid-19: implikacje dla celów zrównoważonego rozwoju Nigerii

Olawale Olufemi Akinrinde
https://orcid.org/0000-0001-7350-2376
Bolaji Omitola
https://orcid.org/0000-0001-8114-5516
Usman Tar
https://orcid.org/0000-0001-8471-1034

Abstrakt

Wpływ Covid-19 na całe życie społeczne Nigerii, podobnie jak w innych państwach, jest olbrzymi a jego pełne następstwa nie są jeszcze możliwe do określenia. Działania elit politycznych Nigerii w walce z pandemią Covid-19 sprawiły, że całe życie społeczne Nigerii zostało zatrzymane. Przedmiotem badań opisanych w niniejszym artykule jest problem zarządzania walką z pandemią Covid-19 oraz to, jakie następstwa miały działania władz Nigerii dla wzrostu gospodarczego i możliwości osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju społeczeństwa Nigerii. Wychodząc od teorii związku przyczynowego Davida Hume’a, badanie pokazuje, że nieskuteczność nigeryjskich elit politycznych w walce z pandemią Covid-19 miała znaczący, negatywny wpływ na rozwój gospodarczy oraz na zrównoważony rozwój Nigerii.


Słowa kluczowe

Covid-19; elity polityczne Nigerii; rozwój gospodarczy; cele zrównoważonego rozwoju; Nigeria

Bavier, J., Paravicini, G. (2020). Africa could lose 20 Million Jobs due to pandemic: AU Study. Reuters: available https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirusafrica-economy/africa-could-lose-20-million-jobs-due-to-pandemic-au-studyidUSKBN21N0KX.

Charles Eisenstein (2020). The Coronation. Accessed 01/08/2020: https://charleseisenstein.org/essays/the-coronation/.

Chenghu Zhou, FenzhenSu, Tao Pei, An Zhang, Yunyan Du1, Bin Luo, Zhidong Cao, Juanle Wang, Wen Yuan, Yunqiang Zhu, Ci Song, Jie Chen, Jun Xu, Fujia Li, Ting Ma, Lili, Jiang, Fengqin Yan, Jiawei Yi, Yunfeng Hu, Yilan Liao, Han Xiao. (2020). Covid-19: Challenges to GIS with Big Data.

Cliff Oswick, David Grant, Rosie Oswick. Categories, Crossroads, Control, Connectedness, Continuity, and Change: A Metaphorical Exploration of Covid-19. The Journal of Applied Behavioural Science, 1-5. https://doi.org/10.1177/0021886320936257.

Global Network Against Food Crisis & Food Security Information Network. (2020).

Global Report on Food Crisis. Accessed: https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC_2020_ONLINE_200420_FINAL.pdf.

Grant, D. and Oswick, C. (1996). Metaphor and Organizations. SAGE Publications International Centre for Investigating Reporting. (2020) How 96 million Nigerians living in extreme poverty will be affected by 7.5% VAT. February 06, accessed: https://www.icirnigeria.org/how-96-million-nigerians-living-in-extreme-poverty-will-be-affected-by-7-5-vat/.

Iswatuk, L. (2020). The SDGs and the Global Pandemic. May 15, accessed: https://lswatuk.blogspot.com/2020/05/the-sdgs-and-global-pandemic.html?m=1.

Medical News Today (2020). Covid-19 live updates: Total number of cases passes 17.3 million. August 1, accessed 01/08/2020 https://www.medicalnewstoday.com/articles/live-updates-coronavirus-Covid-19#1.

Naira Metric. (2020). NSE Records Positive Growth in Market Turnover. June 19, accessed 01/08/2020: https://nairametrics.com/2020/06/19/nse-records-positivegrowth-in-market-turnover/.

News.cn. (2020). Covid-19 is urged by the UN Secretary General to do everything possible to contain theoutbreak, http://www.xinhuanet.com/2020-02/29/c_1125642849.htm/, 2020 (accessed 29 February 2020).

Nigerian Centre for Disease Control. (2020). First Case of Corona Virus Disease Confirmed in Nigeria. February 28, accessed: https://ncdc.gov.ng/news/227/firstcase-of-corona-virus-disease-confirmed-in-nigeria.

Norton, D. F. and Norton, M. J. (2007). David Hume: A Treatise of Human Nature., (ed). Oxford: Clarendon Press.

SDG: Sustainable Development Goals (2015). What are the Sustainable Development Goals? https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html/. 2015.

Tannen, D. (2020). How the Pandemic Has Changed the Way we Greet Each Other. The Washington Post June 21, accessed 01/08/2020: https://www.washingtonpost.com/opinions/2020/06/21/how-pandemic-has-changed-way-we-greet-each-other/.

Turrini, A.,Cristofoli, D., and Valotti, G. (2020). Sense or Sensibility? Different Approaches to Cope With the Covid-19 Pandemic. American Review of Public Administration, 00: 0, https://doi.org/10.1177%2F0275074020942427

United Nations News (2020). Covid-19: impact could see 195 million job losses, says ILO chief. April 08: accessed https://news.un.org/en/story/2020/04/1061322.

World Health Organization (2020). Coronavirus disease (Covid-19) Situation Reports. January 21, accessed 01/08/2020: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/, 2020.


Opublikowane : 2021-12-31


AkinrindeO., OmitolaB., & TarU. (2021). Nigeryjskie elity polityczne i problemy w zarządzaniu pandemią Covid-19: implikacje dla celów zrównoważonego rozwoju Nigerii. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 33, 115-132. https://doi.org/10.31261/spus.11076

Olawale Olufemi Akinrinde 
Osun State University, Nigeria  Nigeria
https://orcid.org/0000-0001-7350-2376
Bolaji Omitola 
Osun State University, Nigeria  Nigeria
https://orcid.org/0000-0001-8114-5516
Usman Tar 
Nigerian Defence Academy, Nigeria  Nigeria
https://orcid.org/0000-0001-8471-1034
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).