Działania pomocowe na rzecz ograniczania kryzysu migracyjnego


Abstrakt

W obliczu wzmożonej fali uchodźców i migrantów z obszarów objętych konfliktami, głównie z Syrii, Europa nie potrafi zaproponować wspólnego rozwiązania systemowego niwelującego ten problem. Kwestia uchodźcza podzieliła Wspólnotę, wzmocniła narodowe tożsamości kulturowe bądź religijne i skłoniła wielu obywateli
państw członkowskich do refleksji nad postawą solidarnościową wobec migrantów. Działania pomocowe państw członkowskich Unii Europejskiej są różne w zależności od rządzących partii politycznych. W prezentowanym artykule opisano główne działania zmierzające do rozwiązania kwestii uchodźczej w Europie.


Słowa kluczowe

uchodźcy; Europa; pomoc ekonomiczna; pomoc humanitarna

Echeverría, G. (2021). Understanding Irregular Migration Through a Social Systems Perspective. Springer International Publishing: New York.

Fine S., Dennison S., Gowan R. (2019). False Moves: Migration and Development Aid. The European Council on Foreign Relation, Policy Brief [October].

Jongberg, K., Trapouzanlis, C. (2021). Fact Sheets on the European Union. European Parlament Report.

Kania, M. (2019). Trudny region: Sahel w cieniu terroryzmu i konfliktów etnicznych. Analiza. Zakład Bezpieczeństwa Narodowego UJ, nr 7(46).

Kluth, A. (2021). UE jak Imperium Rzymskie. Masowe migracje mogą doprowadzić Europę do upadku. Pobrano z: https://forsal.pl/swiat/unia-europejska/artykuly/8233849,masowe-migracje-moga-doprowadzic-europe-do-upadku.html (data dostępu: 21.09.2021).

Latek, M. (2019). Interlinks between Migration and Development. European Parliamentary Briefing, PE 630.351, Brussel.

Mid-Year Update: Ten Conflicts to Worry About in 2019. Pobrano z: https://www.acleddata.com/2019/08/07/mid-year-update-ten-conf licts-to-worry-aboutin-2019/, (data dostępu: 31.10.2019).

Minister Jacek Czaputowicz on Polish Diplomacy Priorities in 2019. Pobrano z: https://www.gov.pl/web/diplomacy/minister-jacek-czaputowicz-on-polish-diplomacy-priorities-in-2019 (data dostępu: 31.10.2019).

Shields, M., Stonestreet, J. (2021). Afghanistan Could Be Catalyst for Common EU Migration Policy-commissioner. Pobrano z: https://www.reuters.com/world/china/afghanistan-could-be-catalyst-common-eu-migration-policy-commissioner-2021-09-04/ (data dostępu: 18.09.2021).

Statement on the Situation in Afghanistan. Council of the EU and the European Council. Pobrano z: https://www.consilium.europa.eu/en/press/pressreleases/2021/08/31/statement-on-the-situation-in-afghanistan/ Statement on thesituation in Afghanistan (data dostępu: 16.09.2021).

Turkey (2019). Pobrano z: https://ec.europa.eu/echo/where/europe/turkey_en (data dostępu: 31.10.2019).

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


ChybowskaM., & TrafiałekE. (2021). Działania pomocowe na rzecz ograniczania kryzysu migracyjnego. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 33, 3-14. https://doi.org/10.31261/spus.12510

Magdalena Chybowska 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1196-4764
Elżbieta Trafiałek 
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7745-6191
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).