Jakość lokalnej e-administracji i poziom e-usług w ocenie wrocławskich studentów

Satine Abrahamyan
https://orcid.org/0000-0002-9434-4909

Abstrakt

Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT) przyniosły wyraźne zmiany nie tylko w sposobie komunikowania się ludzi na poziomie interpersonalnym, ale także w kontakcie z urzędami. ICT są więc instrumentem umożliwiającym władzom państwowym odbudowę relacji z obywatelami poprzez zapewnienie lepszego i łatwiejszego dostępu do informacji i usług związanych z zarządzaniem. Skuteczność ICT jest uznawana przez prawie wszystkie państwa, podejmują więc one działania mające na celu stworzenie solidnego systemu e-administracji. Badania ankietowe korzyści wynikających z wdrożenia e-administracji, zasadniczo prowadzą do wniosków potwierdzających pozytywne konsekwencje jej wykorzystania. Argumentuje się, że e-administracja wpływa na zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
ograniczenie powtarzalności tych samych procedur, zwiększenie korzyści finansowych dla państwa i obywateli. Ponadto e-administracja zwiększa satysfakcję władz poprzez dostarczanie mniej czasochłonnych, dogodniejszych i tańszych e-usług. Nadal jednak brakuje danych na temat tego, w jakim stopniu obywatele są
zadowoleni z informacji i usług e-administracji opartych na wyżej wymienionych kryteriach. W celu oceny jakości e-informacji i e-usług oraz zadowolenia z nich studentów przeprowadzono ankietę internetową
z udziałem 100 osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ocenili oni swój dostęp do e-informacji i e-usług, z których korzystali na portalu e-administracji. Z badania wynika, że większość respondentów jest częściowo zadowolona z informacji znalezionych na samorządowej stronie internetowej. Jeśli chodzi o ocenę e-usług
według trzech kryteriów: efektywność czasowa, opłacalność ekonomiczna i przyjazność dla użytkownika (wygoda), większość respondentów nie jest przekonana, że e-usługi są mniej czasochłonne lub tańsze w porównaniu z usługami offline, uważają natomiast, że są one łatwiej dostępne.


Słowa kluczowe

e-administracja; informacja elektroniczna; e-usługi; Wrocław

Baharon, Y, A., Mohd H., (2017) “Citizen Satisfaction with E-government Portals in Malaysia”, p. 9. Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/323836240_Citizen_Satisfaction_with_E-government_Portals_in_Malaysia

Bruno E., (2015) “Co-Deciding with Citizens: Towards Digital Democracy at EU Level”, ECAS publ., Retrieved from: http://www.ecas.org/wp-content/uploads/2015/06/ECAS-Publication-online-version.pdf

CDT (2002), The E-government Handbook for Developing Countries: A Project of InfoDev and The Center for Democracy and Technology, Center for Democracy and Technology, Washington, DC (PDF) The impact of electronic government on democracy: E-democracy through e-participation. Available https://www.researchgate.net/publication/220082835_The_impact_of_electronic_government_on_democracy_E-democracy_through_e-participation

Council of Europe (2009), “Electronic democracy”. Retrieved https://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/6647-0-ID8289-Recommendation%20on%20electronic%20

Daniel E., Ward J., “Integrated service delivery: exploratory case studies of enterprise portal adoption in UK local government” Business Process Management Journal, vol. 12, no 1, pp. 113–123, 2006. Retrieved: https://www.researchgate.net/publication/42789442_Integrated_service_delivery_exploratory_case_studies_of_enterprise_portal_adoption_in_UK_local_government

Davidson R.M., Wagner C., and Ma L.C.K. (2005) “From government to e-overnment: a transition model” Information technology and People, vol 18, no.3, pp 280–299, Retrieved:https://www.researchgate.net/publication/220436922_From_government_to_e-government_A_transition_model

Digital McKiensy (2018) The rise of digital challenges, How digitization can become the next growth engine for Central and Eastern Europe, Perspective on Poland, p. 4 Retrieved:https://digitalchallengers.mckinsey.com/files/Rise_of_Digital_Challengers_Perspective_Poland.pdf

Emad A. Abu-Shanab (2015) “E-democracy: The Fruit of E-government” , Int. J. Technology and Globalization vol 8, No 1, Available at: https://www.researchgate.net/publication/306167221_E-democracy_The_fruit_of_e-government

EU e-government Action Plan 2016-2020’’, COM(2016) 179 final, Brussels 2016. Retrieved https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-179-EN-F1-1.PDF

European Commission, (2014). Final report: “Study on eGovernment and the reduction of administrative burden”, p. V–VI, 16. Retrieved: https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/finalreportstudyonegovernmentandthereductionofadministrativeburden.pdf

European Commission (2018). Communication from the commission to the European parliament, the council, the European economic and social committee and the committee of the regions, on Digital Education Action Plan, COM) 22 final. Brussels. Retrieved: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0022&from=EN

European Commission (2019), “Digital Government Factsheets – Poland”, Warsaw, p. 4 Retrieved https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/inline-files/Digital_Government_Factsheets_Poland_2019_4.pdf

Izdebski K. (2020) Lessons on Trust, Democracy and Technology” (online) Available at: https://epf.org.pl/en/2020/03/26/lessons-on-trust-democracy-andtechnology/1/04/2020

Hernandez K., Roberts T., “Leaving No One Behind in a Digital World” Institute of Development Studies, 2018. Retrieved: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c178371ed915d0b8a31a404/Emerging_Issues_LNOBDW_final.pdf

HM Government (2002) “E-government In the Service of Democracy”, Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/265348503_E-government_in_the_service_of_democracy

Hoffman, J. (2014). Digitalisation and democracy: The challenges of shaping the digital society, (online). Assessed at: https://ec.europa.eu/archives/commission_2010-2014/kroes/en/content/digitisation-and-democracy-challenges-shaping-digital-society-jeanette-hofmann.html

Jan A. G.M. van Dijk (2012) “Digital Democracy: Vision and Reality”, To be Published in: I. Snellen & W. van de Donk ‘Public Administration in the Information Age: Revisited’, IOS- Press, 2013, Retrieved from: https://www.researchgate.net/publication/287413539_Digital_democracy_Vision_and_reality

Jansen and Ølnes (2016) ,,The nature of public e-services and their quality dimensions, published Government Information Quarterly, Volume 33, Issue 4, 2016, pp. 647–657, ISSN 0740-624X, https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.005.

Śledziewska K., Levai A., Zięba D., (2016), “Use Of E-Government In Poland In Comparison To Other European Union Member States” Information Systems In Management Vol. 5 (1) 119−130. Retrieved:http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-b1333bef-934b-42b2-be7f-307427e6bf06/c/Sledziewska.pdf

Świątek W., (2019) ,,Development of E-administration Services in Poland”, published Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, pp. 72–83, DOI 10.5604/01.3001.0013.6545

Sztop-Rutkowska, et.al., (2019) „E-Government Closer to the People”, pp. 9–10. Retrieved: http://dilersur.com/wp-content/uploads/2019/04/e-bookfinal-28.04.2019-1.pdf

Tallinn Declaration on E-government, EU 2017, Retrieved from: https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/document/2018-04/eGovernmentMinisterialDeclarationsignedinTallinnon6October2017.pdf

UN (2014), E-government Survey “E-government for the future we want” Retrieved from: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/UN%20E-government%20Survey%202014.pdf

UN (2018), E-government survey, “Gearing e-government to support transformation towards sustainable and resilient societies”, Retrieved from: https://www.unescap.org/resources/e-government-survey-2018-gearing-e-government-supporttransformation-towards-sustainable

UN (2016) “E-government for Women’s Empowerment”, Retrieved from: https://www.unescap.org/sites/default/files/E-Government-for-Women-in-Asia-Pacific.pdf

UN-DPEPA (2002, May) “Benchmarking E-government: A Global Perspective”, p. 16–19, Retrieved: https://publicadministration.un.org/publications/content/PDFs/ELibrary%20Archives/2002%20Benchmarking%20E-government_A%20Global%20Perspective%20-%20Assessing%2

United Nations (2003). UN Global E-government Survey, p. 9, Retrieved from: https://publicadministration.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Documents/un/2003-Survey/Complete-Survey.pdf

World Bank (2012), Definition of e-government. https://www.worldbank.org/en/webarchives/archive?url=http%3A%2F%2Fweb.worldbank.org 10/01/2020

World Bank (2002, July), New-Economy Sector Study: “Electronic Government and Governance: Lessons for Argentina” Washington DC , p. 2–3 Retrieved: http://documents.worldbank.org/curated/en/527061468769894044/pdf/266390WP0E1Gov1gentina1Final1Report.pdf

Ziemba E., Papaj E. and Descours D. (2014) “Assessing the Quality of E-government Portals-the Polish experience”, ACSIS, Vol 2, pp 1257–1267. Retrieved: https://annals-csis.org/Volume_2/pliks/121.pdf

Websites

ePUAP, https://epuap.gov.pl/wps/portal/english. Accessed: 24/03/2020.

GOV.UK https://www.gov.uk/apply-renew-passport 10/11/2019

Government of the republic of Poland. e-dowód, https://www.gov.pl/web/e-dowod 01.04.2020

Ministry of Digital Affairs of the Republic of Poland, https://www.gov.pl/web/digitalization/about-us1 03/03/2020

Ministry of Digital Affairs of the Republic of Poland. The main e-services website, https://obywatel.gov.pl/ 24/03/2020

Polska bankowość w liczbach https://prnews.pl/raport-prnews-pl-rynek-bankowosciinternetowej-kw-2018-435269 25/03/2020

Polish Information Processing Society (PIPS ): https://pti.org.pl/about-us/ Accessed: 24/03/2020

https://pti.org.pl/about-us/


Opublikowane : 2021-12-31


AbrahamyanS. (2021). Jakość lokalnej e-administracji i poziom e-usług w ocenie wrocławskich studentów. Studia Politicae Universitatis Silesiensis, 33, 133-151. https://doi.org/10.31261/spus.12929

Satine Abrahamyan 
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9434-4909
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).