Nazwiska i adresy e-mail wprowadzone w tej witrynie czasopisma będą wykorzystywane wyłącznie do celów prowadzenia procesu wydawniczego i nie będą udostępniane innym podmiotom.

Klauzula informacyjna RODO Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12,
40-007 Katowice, e-mail: administrator.danych@us.edu.pl.
2. Powołano inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować listownie pod adresem,
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice lub elektronicznie, e-mail: iod@us.edu.pl.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – konieczność
dysponowania danym dla potrzeb wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana żądanie, przed
zawarciem umowy, celem realizacji procesu wydawniczego; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, w celu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe
zrealizowanie procesu wydawniczego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy, jak również przez okres
trwania wymagalności ewentualnych roszczeń z tym związanych, wynikających, w szczególności z
kodeksu cywilnego.
6. Pani/Pana dane osobowe możemy przekazywać podmiotom zaangażowanym w realizację procesu
wydawniczego oraz organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do
ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.