O czasopiśmie

Celem czasopisma „Paidia i Literatura” jest ogląd polskiej oraz obcej literatury dla dzieci i młodzieży z perspektywy współczesnych nurtów w humanistyce, które mogą zostać włączone do teoretycznego i  krytycznego instrumentarium, jakim dysponują badania nad literaturą dla niedorosłych. Artykuły zamieszczane na łamach rocznika podejmują zagadnienia związane nie tylko ze współczesną literaturą/(pop)kulturą dla dzieci i młodzieży, ale również z jej kanonem odczytywanym przede wszystkim przez pryzmat różnorodności stanowisk, jaką proponuje  nowa humanistyka.

Oczekuje się, że tematyka artykułów włączy problematykę związaną z literaturą dla niedorosłych do obszaru współczesnych studiów humanistycznych, w przypadku kanonu rewitalizując jej repertuar edukacyjny, a w przypadku niekanoniczych tekstów, prezentując problemy współczesności, których skala oraz intensywność nie może być zignorowana przez edukację.

W wyniku przeprowadzonej w 2021 roku oceny czasopismo uzyskało 20 punktów parametrycznych i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Polityka Open Access – realizujemy politykę otwartego, nieodpłatnego dostępu do wszystkich numerów „Paidii i Literatury”. Znajdą je Państwo w zakładkach: Aktualny numer i Archiwum. Czasopismo jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0).

Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat za przyjęcie i publikację tekstu.

Czasopismo jest indeksowane w: ARIANTABASE (Bielefeld Academic Search Engine), Bibliotekanauki.plCEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities), CEEOL (Central and Eastern European Online Library), DOAJ (Directory of Open Access Journals), EBSCO, ERIH+ (European Reference Index for the Humanities), Google ScholarICI World of JournalsPBN (Polska Bibliografia Naukowa), Most Wiedzy, MLA International Bibliography.

Archiwalne numery czasopisma znajdują się w: zakładce 'archiwum', na stronach CEEOL.

Numery czasopisma oraz poszczególne artykuły dostępne są również na:

Academia.edu; ResearchGate: 

Strona domowa czasopisma: https://www.paidia.us.edu.pl/

Poszczególne artykuły promujemy w mediach społecznościowych:  FB: https://www.facebook.com/paidailiteratura.

Autor przesyłając materiały do „PiL” zgadza się na ich licencjonowanie na podstawie Międzynarodowej Licencji Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0).

Czasopismo jest współwłasnością Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego oraz Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.