RECENZENCI

Stanislav Štěpáník (Charles University in Prague) Republika Czeska
Lidija Tanusevska (Uniwersytet Świętych Cyryla i Metodego w Skopje) Macedonia Północna
Marta Buczek (UŚ) Polska
Dorota Michułka (UWr) Polska
Małgorzata Latoch-Zielińska (UMCS) Polska
Grażyna Tomaszewska (UG) Polska
Bożena Olszewska (OP) Polska