ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI - „Paidia i Literatura” 2023, nr 5

2023-02-01

Przyziemność

Zapraszamy Państwa do nadsyłania artykułów do 5. numeru „Paidii i Literatury” poświęconego  „Przyziemności”. Liczmy na interesujące rozpoznania tej metafory w kontekście humanistyki środowiskowej, biohumanistyki, fitohumanistyki, geopoetyki, zwrotu geologicznego, nekrohumanistyki, środowiskowej historii Zagłady, nowego animizmu, nowych materializmów, nowego witalizmu, ale także pedagogiki nieatropocentrycznej czy zielonych kompetencji w czytaniu i pisaniu.

Interesują nas rozpoznania w ramach adresowanych do młodych odbiorców tekstów kultury w zakresie literatury, filmu, teatru, ilustracji, plakatu, gier komputerowych, publikacji popularnonaukowych, praktyk pedagogicznych, a także szeroko rozumianego języka.

Propozycje zagadnień:

− krajobraz jako wytwór naturokultury,

− kulturowe obrazy Ziemi,

− kulturowe reprezentacje katastrof naturalnych i skażeń ziemi/Ziemi wywołanych działalnością człowieka,

− reinterpretacje metafor „zakorzenienia”, „ukorzenienia”, „wykorzenienia”, „porastania”, „zarastania”,

− nieużytki,

− narracje chtoniczne,

− ziemia jako przestrzeń końca i początku, przekształcania, zmiany,

− czytanie ziemi (biowspólnota, wspólnota materii ożywionej i nieożywionej),

− obrazy materii nieożywionej (gleba, skała, piasek, beton),

− Ziemia/ziemia jako ekosystem,

− sprawczości i usieciowieniu materii,

− sprawczość Ziemi/ziemi,

− interdyscyplinarność w edukacji na rzecz Ziemi,

− działania młodych na rzecz Ziemi/ziemi,

− edukacja terenowa,

− muzea/wystawy historii naturalnej adresowane do młodych,

− pedagogika outdoorowa.

W numerze zaplanowano również działy „Ze świata” oraz „Varia”.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do 15 lutego 2023 roku. Na Państwa teksty czekamy do 15 marca 2023 roku.

Tematy i artykuły prosimy wysyłać, korzystając z https://journals.us.edu.pl/index.php/pl

W razie pytań lub problemów technicznych zapraszamy do korespondencji: pil.czasopismo@us.edu.pl

Zgłoszone artykuły ocenia zespół redakcyjny czasopisma. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).

W wyniku przeprowadzonej w 2021 roku oceny czasopismo uzyskało 20 punktów i figuruje na liście czasopism punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki. Czasopismo jest indeksowane w następujących bazach: ARIANTA, BASE, Bibliotekanauki.pl, CEJSH, CEEOL, DOAJ, EBSCO, ERIH+, Google Scholar, ICI World of Journals, PBN, Most Wiedzy, MLA International Bibliography.