ZAPROSZENIE DO PUBLIKACJI - „Paidia i Literatura” 2024, nr 6

2024-01-10

Mały antropocen     

Zapraszamy do nadsyłania artykułów do 6. numeru „Paidii i Literatury” poświęconego refleksji nad antropocenem, definiowanym jako epoka, w której człowiek stał się czynnikiem geologicznym, odciskającym piętno na naszej planecie. Antropocen przez badaczy rozumiany jest nie tylko jako moment destabilizacji życia na Ziemi, ale także okres, w którym obowiązujące kategorie, porządkujące dotąd świat okazują się nieaktualne i pilnie domagają się dopowiedzeń.

Jak zatem w kontekście tej planetarnej destabilizacji utrzymać opowieść o dzieciństwie? Jakimi operować narracjami? Jak tworzyć nowe opowieści? Jak opowiadać te już istniejące tak, aby układać świat według innych możliwości.

Zapraszamy do namysłu nad:

 • ekokrytycznymi reinterpretacjami kanonu literaratury dla dzieci i młodzieży,
 • opowieściami rozszczelniającymi dotychczasowe narracje o świecie (np. kategorie: zysk, rywalizacja, hierarchia, władza, sprawiedliwość, troska, korzystanie z zasobów naturalnych itd.),
 • literacką topiką antropocenu,
 • kategorią nadziei w kontekście zmian klimatycznych,
 • literaturą popularyzującą zagadnienia związane z ekologią,
 • nowymi zjawiskami literackimi i medialnymi w kontekście kryzysu ekologicznego,
 • interdyscyplinarnością edukacji na rzecz Ziemi,
 • działaniami młodych na rzecz Ziemi/ziemi,
 • edukacją terenową,
 • nową edukacją regionalną,
 • muzeami/wystawami historii naturalnej adresowanymi do młodych,
 • pedagogiką (outdoorową).

Lista zagadnień pozostaje otwarta.

W numerze zaplanowano również działy „Ze świata” oraz „Varia”.

Zapraszamy do nadsyłania propozycji tematów artykułów do 15 lutego 2024 roku. Na Państwa teksty czekamy do 31 marca 2024 roku.

Tematy i artykuły prosimy wysyłać, korzystając z https://journals.us.edu.pl/index.php/pl

W razie pytań lub problemów technicznych zapraszamy do korespondencji: pil.czasopismo@us.edu.pl

Zgłoszone artykuły ocenia zespół redakcyjny czasopisma. O dopuszczeniu do druku decyduje ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind peer review).