Przekłady polskich książek dla dzieci o tematyce proekologicznej i środowiskowej w Korei Południowej

Wioletta Hajduk-Gawron
https://orcid.org/0000-0001-6978-127X
Younghwa Kim
https://orcid.org/0000-0002-1027-3649

Abstrakt

This article discusses the introduction of Polish books to children and young adult readers in South Korea. Its particular focus is on picture books which address environmental issues. Wioletta Hajduk-Gawron and Younghwa Kim examine the conditions favourable to the presence of translations of Polish books on the Korean publishing market, the phenomenon of the picture book and the values of eco-education through literature. Using several books as examples, the authors conduct a sample analysis of the chosen strategies used by publishers in the selection of books to be translated. They also examine strategies used in adapting a Polish book for the different cultural context; these strategies involve explication and textual or graphic modifications.


Słowa kluczowe

Polish literature for children and young adults in South Korea; reception of Polish literature in the world; translation of Polish literature; ecological education; Anthropocene; translational explication; picture book

Literatura

Bińczyk E., 2018, Epoka człowieka. Retoryka i marazm antropocenu, Warszawa.

Cackowska M., 2009, Czym jest książka obrazkowa, „Ryms” nr 5, http://www.ryms.pl/2020/04/27/czym-jest-ksiazka-obrazkowa/ [data dostępu: 10.01.2021].

Chakrabarty D., 2018, Humanistyka w czasach antropocenu. Kryzys mitycznej Kantowskiej opowieści, „Prace Kulturoznawcze”, nr 1—2.

Cheong B., 2010, Polonistyka koreańska wczoraj i dziś, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.

Choi S., Hajduk-Gawron W., 2020, Podróż między dwoma językami. O pracy nad przekładem tekstów Olgi Tokarczuk z Esterą Czoj — tłumaczką literatury polskiej na język koreański — rozmawia Wioletta Hajduk-Gawron, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 1.

Czoj E., 2010, Przekłady literatury polskiej w Korei, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.

Dalecka T., 2006, Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu. Casus przekładów, w: Cudak R., red., Literatura polska w świecie. Zagadnienia recepcji i odbioru, Katowice.

Gumul E., 2020, Dlaczego tłumacz mówi więcej niż autor? O eksplicytacji w przekładzie, „Rocznik Przekładoznawczy. Studia nad Teorią, Praktyką i Dydaktyką Przekładu”, nr 15.

Kawiorski S., 2013, Koncepcja podwójnego kodowania Allana Paivio w procesie percepcji czytanego tekstu, „Podkarpackie Studia Biblioteczne”, nr 2.

Ko S., 2011, Characteristics and Cultural Meanings of Translated Picture Books in Korea, “Journal of Childrens Literature and Education”, 12 (1).

Lee J., 2010, Polskie książki dziecięce dla czytelników koreańskich, „Postscriptum Polonistyczne”, nr 2.

Literatura polska w przekładach 1981—2004, 2005, Bilikiewicz-Blanc D. i in, red., Warszawa.

Literatura polska w przekładach 1990—2000, 2000, Bilikiewicz-Blanc D., Szubiakiewicz T., Capik B., red., Warszawa.

Monluçon A.M., 2014, Kilka uwag na temat aktualnej recepcji literatury polskiej we Francji, „Czytanie Literatury. Łódzkie Studia Literaturoznawcze”, nr 3.

Ochwat M., 2020, (Współ)myślenie w humanistyce. Literackie ekokształcenie w epoce antropocenu, „Polonistyka. Innowacje”, nr 12.

Paivio A., 1986, Mental Representations: A Dual Coding Approach, New York.

Pióro T., 2000, Recepcja literatury polskiej za granicą — uwagi tłumacza i wydawcy. „Tytuł”, nr 4 (40).

Ryll L., Wilgat J., 1972, Polska literatura w przekładach. Bibliografia 1945—1970, Warszawa.

Zarzycka G., 2019, Kulturemy polskie — punkty widzenia, techniki ich wydobywania i negocjowania. Stosowanie perspektywy etnoligwistycznej w glottodydaktyce polonistycznej, „Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców”, t. 26.

Źródła internetowe

htts://culture.pl/pl/artykul/jiwone-lee-koreanskie-wydawnictwa-bija-sie-o-prawa-do-nowosci-dwoch-siostr-wywiad [data dostępu: 15.12.2020].

https://www.empik.com/empikultura/jeden-z-najwazniejszych-tematow-w-zyciu-rozmowa-z-aleksandra-woldanska-plocinska,114812,a [data dostępu: 15.12.2020].

Koreańskie przekłady polskich książek proekologicznych przeznaczonych dla odbiorcy niedorosłego (w nawiasie data wydania koreańskiego)

Fabisińska L., 2017, Grzyby, Y. Kim przeł., Seul (2019).

Gawis A., Piotrkowska E., 2018, Jajo. Jajka w gnieździe i kosmosie, czyli kogel-mogel dla dociekliwych, Y. Kim, przeł., Seul (2020).

Gładysz K. i in, 2018, N., Zwierzęta, które zniknęły, Atlas stworzeń wymarłych, Y. Kim, przeł., Seul (2020).

Grajkowski W., 2015, Pszczoły, J. Lee, przeł., Seul (2017).

Grajkowski W., 2018, Drzewa, J. Lee, przeł., Seul (2017).

Kucharska N., 2017, Jak to działa? Zwierzęta, Y. Kim, przeł., Seul (2019).

Mizielińscy A. D., 2016, Pod ziemią, pod wodą, M. Kim, przeł., Seul (2017).

Mizielińscy A., D., 2010, Kto kogo zjada, J. Lee, przeł., Seul (2012).

Mizielińscy A., D., 2020, Którędy do Yellowstone? Dzika podróż po parkach narodowych, Y. Kim, przeł., Seul (2021).

Oziewicz T., 2019, Awaria elektrowni, Y. Kim, przeł., Seul (2021).

Rzezak J., 2019, Książka Tysiąc i jedna mrówka, Ch. Lee, przeł., Seul (2019).

Woldańska-Płocińska A., 2018, Zwierzokracja, Y. Kim, przeł., Seul (2020).

Woldańska-Płocińska A., 2019, Śmieciogród, Y. Kim, przeł., Seul (2020).

Pobierz

Opublikowane : 2021-12-30


Hajduk-GawronW., & KimY. (2021). Przekłady polskich książek dla dzieci o tematyce proekologicznej i środowiskowej w Korei Południowej. Paidia I Literatura, (3), 1-13. https://doi.org/10.31261/PiL.2021.03.07

Wioletta Hajduk-Gawron 
Koreański Uniwersytet Języków Obcych  Korea Południowa
https://orcid.org/0000-0001-6978-127X
Younghwa Kim 
Koreański Uniwersytet Języków Obcych  Korea Południowa
https://orcid.org/0000-0002-1027-3649
Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Właściciele praw autorskich do nadesłanych tekstów udzielają Czytelnikowi prawa do korzystania z dokumentów pdf zgodnie z postanowieniami licencji Creative Commons 4.0 International License: Attribution-Share-Alike (CC BY-SA 4.0). Użytkownik może kopiować i redystrybuować materiał w dowolnym medium lub formacie oraz remiksować, przekształcać i wykorzystywać materiał w dowolnym celu.

1. Licencja

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego zapewnia natychmiastowy otwarty dostęp do treści swoich czasopism na licencji Creative Commons BY-SA 4.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Autorzy publikujący w tym czasopiśmie zachowują wszelkie prawa autorskie i zgadzają się na warunki wyżej wymienionej licencji CC BY-SA 4.0.

2. Oświadczenie Autora

Autor deklaruje, że artykuł jest oryginalny, napisany przez niego (i współautorów), nie był wcześniej publikowany, nie zawiera stwierdzeń niezgodnych z prawem, nie narusza praw innych osób, jest przedmiotem praw autorskich, które przysługują wyłącznie autorowi i jest wolny od wszelkich praw osób trzecich, a także, że autor uzyskał wszelkie niezbędne pisemne zgody na cytowanie z innych źródeł.

Jeśli artykuł zawiera materiał ilustracyjny (rysunki, zdjęcia, wykresy, mapy itp.), Autor oświadcza, że wskazane dzieła są jego dziełami autorskimi, nie naruszają niczyich praw (w tym osobistych, m.in. prawa do dysponowania wizerunkiem) i posiada do nich pełnię praw majątkowych. Powyższe dzieła udostępnia jako część artykułu na licencji „Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe”.

UWAGA! Bez określenia sytuacji prawnej materiału ilustracyjnego oraz załączenia stosownych zgód właścicieli majątkowych praw autorskich publikacja nie zostanie przyjęta do opracowania redakcyjnego. Autor/autorka oświadcza równocześnie, że bierze na siebie wszelką odpowiedzialność w przypadku podania nieprawidłowych danych (także w zakresie pokrycia kosztów poniesionych przez Wydawnictwo UŚ oraz roszczeń finansowych stron trzecich).

3. Prawa użytkownika

Zgodnie z licencją CC BY-SA 4.0 użytkownicy mogą udostępniać (kopiować, rozpowszechniać i przekazywać) oraz adaptować (remiksować, przekształcać i tworzyć na podstawie materiału) artykuł w dowolnym celu, pod warunkiem, że oznaczą go w sposób określony przez autora lub licencjodawcę.

4. Współautorstwo

Jeśli artykuł został przygotowany wspólnie z innymi autorami, osoba zgłaszająca niniejszy formularz zapewnia, że została upoważniona przez wszystkich współautorów do podpisania niniejszej umowy w ich imieniu i zobowiązuje się poinformować swoich współautorów o warunkach tej umowy.

Oświadczam, że w przypadku nieuzgodnionego z redakcją i/lub wydawcą czasopisma wycofania przeze mnie tekstu z procesu wydawniczego lub skierowania go równolegle do innego wydawcy zgadzam się pokryć wszelkie koszty poniesione przez Uniwersytet Śląski w związku z procedowaniem mojego zgłoszenia (w tym m.in. koszty recenzji wydawniczych).